Document ble den 27. november 2018 felt i PFU for brudd på god presseskikk for denne saken. Uttalelsen fra PFU kan leses her.

 

Kamal Akbari (privat foto).

Kamal Akbari, som for to uker siden ble dømt til samfunnsstraff for å ha voldtatt en 14 år gammel jente på et skoletoalett, anker dommen.

Akbari ble dømt for voldtekt på toalettet på jentas ungdomsskole på Nordmøre i mars i år, knapt tre måneder etter at han var innvilget asyl i Norge.

Tirsdag kveld bekrefter advokaten hans, Olav Cecil Bowitz, overfor Document at dommen er anket.

Kamal Akbari innrømmet i retten at han hadde seksuell omgang med jenta, men benektet at den foregikk ved vold eller tvang.

Afghaneren har altså innrømmet ulovlig seksuell omgang med et barn, men hevder at den var frivillig. Dette ble han ikke trodd på i retten, og det er grunn til å tro at dette er grunnlaget for hans anke. Fra dommen:

Tiltalte har i retten erkjent å ha hatt seksuell omgang med fornærmede på toalettet i (navn på åsted) den 2. mars 2017. Han har benektet at han utøvde vold eller tvang for å få seksuell omgang. I følge tiltalte var den seksuelle omgang frivillig. Han har forklart at det var fornærmede som først gikk inn på toalettet og at hun kysset ham først.

I og med at strafferammen for handlingen Akbari stod tiltalt for er over seks år, blir anken per automatikk tatt til følge.

Nordmøre tingrett konkluderte med at straffen i utgangspunktet bør være tre års fengsel for voldtekten, men ettersom retten godtok domfeltes egen påstand om at han var under 18 år på gjerningstidspunktet, kom retten fram til at han skal slippe å sone.

Dette til tross for at UDI mente at Akbari løy på alderen, og fastsatte fødselsdatoen to år tidligere enn han selv hadde gjort.

Fra dommen:

I vedtak fra UDI av 23. desember 2016 fikk tiltalte innvilget søknad om beskyttelse. UDI besluttet i vedtaket å fastsette tiltaltes fødselsår til 1997. Vedtaket bygde på en helhetsvurdering hvor det bl a ble lagt vekt på en vurdering av dr med Jens Grøgaard i BarneSak AS etter gjennomført tannundersøkelse og røntgenundersøkelse av hånd og håndroten, og opplysninger fra intervjuer i forbindelse med asylintervju.

Retten la imidlertid til grunn samme beviskrav som ved avgjørelsen av skyldspørsmål i straffesaker, hvor enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Dermed så man helt bort fra UDIs aldersfastsettelse.

Akbari slapp derfor fengselsstraff, og ble dømt til 420 timers samfunnsstraff, samt til å betale jenta 125.000 kroner i oppreisningserstatning.