Sakset/Fra hofta

Politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Haugesund har skrevet et innlegg i Haugesunds Avis som slår beina under filosofer, synsere, samfunnsvitere og dess like. Han har skrevet innlegget som privatperson, men kunnskapen og erfaringen har han naturligvis fra politiyrket. Han vil svare en filosof som undrer seg over nordmenns fremmedfrykt.

Haugesunds Avis har 22.07.16 en artikkel der en filosof undrer seg over norske borgeres fremmedfrykt og det han karakteriserer som et kaldere og mer kynisk samfunn. Filosofen undrer seg over bakgrunnen for dette.

At skepsis til flyktninger og asylanter blir karakterisert som utslag av kynisme, sier Thomas Utne Pettersen uenig i. Han skriver:

Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget, og jeg vil forsøke å vise dette med lokale og nasjonale eksempler.

Og det gjør han til gangs. Han tar for seg en rekke eksempler fra en tilfeldig valgt uke fra eget politidistrikt og oppsummerer med totaltall for 2015.

I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn.

«2.200 av døgnene var utenlandske menn». Det er 85% det. Det er litt å filosofere over både for de profesjonelle filosofene og oss hobbyfilosofer.

Politiinspektør Thomas Utne Pettersen forteller om voldtektene fra sitt lokale politidistrikt. Han har sett konsekvensen av politikernes håpløst naive budrunde av flyktninger og asylsøkere:

Senest nå i sommer ble en afghansk asylsøker dømt for voldtekt av et norsk barn. Haugesunds Avis har tidligere i vår omtalt en annen sak der tre syriske asylsøkere er siktet for voldtekt av to norske barn.

Når politikere i fjor sommer skulle overby hverandre i hvor mange flyktninger og asylsøkere Norge skulle ta imot, så visste de – dersom de er noenlunde realitetsorienterte – at dette ville medføre flere voldtekter og andre grove integritetskrenkelser.

For ham har den norske asylpolitikken ofre. Voldtektsofre. Barn. Ødelagte liv og politiforklaringer som fester seg i hjernen for bestandig. Han lojalitet ligger der, hos ofrene, ikke hos de «rettenkende».

Så hva skal en filosof si til alle disse? Hva skal sies til publikum? At frykten er ubegrunnet?

En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Enkelte har latt seg overraske over at tallet er så høyt.

Men Pettersen er ikke overrasket. Han er realist.

Hva gjelder familievold, er det de siste tre år avsagt 89 dommer i Oslo tingrett hvorav 82 av de domfelte har innvandrerbakgrunn.

Samfunnet og politiet bruker enorme ressurser på å etterforske denne type kriminalitet begått av utlendinger.

Dette koster både blod og penger. Hvilken pris er det vi skal betale for å være «gode» mot noen skarve tusener når det er millioner av mennesker i nød i verden? Det ville være rart om politiet ikke var opptatt av kriminalitetsbekjempelse og her stirrer man rett på løsningen som hverken mediene eller politikerne vil snakke om: Begrense innvandringen.

Undertegnede er opptatt av kriminalitetsbekjempelse – og et av de viktigste enkeltstående tiltak Norge kan gjøre for å begrense kriminalitet er å begrense innvandringen. Det er derfor med undring jeg registrerer at denne faktoren er nærmest fraværende i media og blant politikere når det kappes om hvor mange asylsøkere og flyktninger Norge skal ta imot.

Det er ikke nok å vedta at folk skal ut av landet. Det må gjøres mer for å unngå at de kommer seg inn.

Problemet er at utreisepliktige som bor i mottak for det meste kommer fra land vi ikke kan tvangsreturnere til, mens personer fra land vi tvangsreturnerer til forsvinner i titusenvis fra mottakene (Returanalysen 2015).

Nordmenn får et svekket polititilbud. Saker henlegges. Det finnes ikke tid og folk til å ta seg av «vanlige» oppgaver fordi man er opptatt med å etterforske og stanse utenlandske kriminelle.

Rettsstatens garantist makter ikke å imøtekomme publikums forventninger, fordi vi er opptatt med annen kriminalitet begått av utenlandske statsborgere. Dermed svekkes polititilbudet.

I Sverige har helsemyndighetene gått offentlig ut med at helsetilbudet til den alminnelige svenske borger er redusert som følge av migrasjonen. Svensk politi har ifølge media fått forbud mot å uttale seg om problemstillingen. Det siste synes å være en dårlig idé.

Ja, det siste der er en veldig dårlig idé. Å la være å snakke om problemene gjør at de vokser seg større før tiltakene kan settes inn. Man må tørre å snakke åpent om hva som faktisk skjer i samfunnet.

Hemmeligholdet er etter min mening et svik mot opinionen. Publikum har krav på å få vite de utfordringene politiet står ovenfor – og ikke minst hvem som begår store deler av kriminaliteten.

Her skulle vi gjerne sett litt statistikk fra SSB og norske rettsaler. Men der i gården er man mest opptatt av å omdefinere nordmenn til å bli «øvrige befolkning».

Det er i dag i lovverket intet som hindrer utlendinger som blir utvist på grunn av sin kriminalitet å få uføretrygden med seg til utlandet. Virkeligheten overgår fantasien.

Vi kan altså risikere at kriminelle uføretrygdede kan leve svært godt på norske skattepenger i utlandet –  er dette bærekraftig?

Jeg vil utfordre våre lokale stortingspolitikere; bør vi ikke få et lovforslag som forbyr utviste personer å ta med seg sine trygdeytelser?

Han avslutter:

Rettssikkerheten, velferdsstaten, tryggheten og vårt likestilte samfunn er under press – uten at en viktig faktor drøftes i tilstrekkelig grad; kriminalitet begått av utlendinger, herunder asylanter. Det som gjør meg mest bekymret, er at ikke flere er bekymret.

Det bekymrer oss også. Hver dag.  Takk skal du ha for at du står frem Thomas Utne Pettersen. Vi håper at det kommer flere. Hva med noen av dommerne i Oslo tingrett? Vi har sett sakene derfra i et helt år. De som arbeider i rettsvesenet ser det samme som politiet. Men de tier. De vil ikke uttale seg om at de knapt ser nordmenn på tiltalebenken. Og hva med saksbehandlerne i UDI? Når skal de ta bladet fra munnen?

Vi trenger flere modige stemmer!

Haugesunds Avis   Nettavisen