Kommentar

Det måtte en politiinspektør fra Haugesund til for å frem at det å begrense innvandringen virker kriminalitetsforebyggende. I et leserinnlegg i Haugesunds avis undrer Thomas Utne Pettersen seg over hvorfor ansvarlige politikere og media ikke poengterer at dette vil være et av de viktigste enkelttiltak Norge kan gjøre for å bekjempe kriminalitet.

Pettersen bruker sin egen politihverdag som erfaringsgrunnlag. Det virker overbevisende. Politiinspektøren er ikke enig i det rådende premisset om at skepsis til migranter er utslag av kynisme. Frykt som relaterer seg til høy innvandring kan både være rasjonell og berettiget, mener han, om man tar virkeligheten i betraktning:

I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn.

Det er ikke bare i Haugesund at man finner slike tall. Uforholdsmessigheten gjelder andre steder også. Til tross for en unormalt høy økning av utenlandske innsatte i Ullersmo fengsel på relativt kort tid, avstedkommer det ingen offentlige refleksjoner fra de ansvarlige, påpeker Pettersen. Det er en interessant observasjon. Han mener dette henger sammen med den dominerende (bort)forklaring som består i å vise til at overrepresentasjonen skyldes feil sammenlikningsgrunnlag:

I mars 2014 var over 30 prosent av de innsatte på Ullersmo personer med utenlandsk bakgrunn. I mars 2014 var ca. 33 prosent av alle varetektsinnsatte utlendinger.

I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger. En slik betydelig økning ville på de fleste andre samfunnsområder medført krav om gransking og tiltak.

Ikke i Norge. Statistikere mener at bildet er skjevt da en sammenligner med den generelle befolkningen, mens en burde sammenligne med norske, utilpassede unge menn.

Men politiinspektøren har poenget sitt i behold uansett hvilken forklaringsmodell som benyttes. Man kommer ikke utenom det forhold risikoen for kriminalitet øker i takt med inntaket av «utilpassede unge menn»:

Vi kan i alle fall fastslå at ca. 80 prosent av dem som søkte asyl i Norge høsten 2015 er unge menn – og at disse er en risikogruppe hva gjelder kriminalitet.

Slike selvfølgeligheter passer ikke inn i det rådende liberalistisk- individualistiske paradigmet. Mantraet her er at «en drittsekk er en drittsekk uavhengig av nasjonalitet», og at gruppetenkning betyr diskriminering. Annen kriminalitetsforebygging enn det forslitte «mer integrering», samt forslag om å bedre sosiale vilkår for nyankomne, er det fortsatt upassende å trekke frem i kriminalitetsdebatten.

De anstendige har da heller ikke latt vente på seg. I et avisinnlegg som ble publisert like etter Pettersens, spør for eksempel Tor Inge Vormedal om en politiinspektør i det hele tatt kan stå fram med slike meninger, ettersom de (ja, du har hørt det før) «nører opp under den generelle fremmedfrykten».

Joda, integrering kan også virke kriminalitetsforebyggende. Men hvorfor ikke låne bort et øre til de som gir et alternativ til integrering? Kanskje finnes det andre måter å forbygge kriminalitet på enn å konsentrere seg om sosiale forhold, som at potensielle barneranere bor trangt, slik for eksempel Oslo-politiet legger vekt på i en fersk rapport? Selv om det er lett å trøste seg med at kriminaliteten har vist en nedadgående trend de siste årene, kunne den ha vært enda lavere. Det hører også med til historien at kriminaliteten har økt enormt fra 1960-tallet og frem til i dag, folkeveksten tatt i betraktning.[1] At denne negative utviklingen ikke skulle henge sammen med globalisering og massemigrasjon, er usannsynlig.

Den ærlige politiinspektøren fra Haugesund har skjønt noe elementært, nemlig at politiets oppgave ikke er å drive med ideologiproduksjon, men å bekjempe kriminalitet. I dette arbeidet inngår det å peke på hvor risikoen for kriminalitet faktisk befinner seg, og hvilke tiltak som effektivt kan bidra motvirke denne. Det gjelder desto mer så lenge ingen andre gjør det.

[1] Rustad Thorsen, Stian Lid og J. Stene, Kriminalitet og rettsvesen 2009 (SSB 2009), s. 43