Sakset/Fra hofta

Dagens leder i Vårt Land er av en slik karakter at den bør kommenteres, for vi er vitne til en realitetsforståelse som har sin rot i en total fornekting av hva som faktisk skjer, og der positive verdier blir til negative. Lederen bærer tittelen Trygghetens pris:

Belgias og EUs hovedstad Brussel er totalt forandret. Gatene er fulle av politi og soldater, men vanlige folk må holde seg inne. Butikker og kollektivtrafikk er stengt, arrangementer avlyst. Alt på grunn av trusselen om terror.

For en kort stund kan man ty til så drastiske tiltak – trolig fordi faren vurderes som overhengende. Dette kan ikke bli normaltilstanden. Da ville Brussel bli en død by, ute av stand til å være hovedstad. Noe av sikkerhetsopplegget må snart trappes ned. Men vil Brussel noensinne bli den samme? Eller Paris?

Nei, det er ikke gitt at noe av sikkerhetsopplegget må trappes ned. Så lenge det er mennesker der ute som vil sine medborgere alt vondt, er det fortsatt vårt privilegium å få lov til å forsvare oss, men det er åpenbart for mye forlangt for Vårt Land, for det er ikke riktig at vi ofrer vår frihet med bevæpning og soldater i gatene,. Det handler om å sikre friheten, men det vil ikke Vårt Land forstå:

I Norge er vi i ferd med å gå inn i det andre året med bevæpnet politi. Midlertidigheten er i ferd med å bli det normale. Det er lett å forstå at politifolk føler seg tryggere med ladde våpen. Men det gjør det Norge til et annerledes samfunn. Vi har ofret en av våre samfunns viktige kvaliteter på trygghetens alter.

På trygghetens alter? Vårt Land omtaler tryggheten som et negativt fenomen, for vi ofrer ikke noe positivt på alteret slik Vårt Land gjør seg til talsmann for. Tryggheten er noe vi kjemper for, noe vi er villig til å ofre noe for, det viser de dypeste kvalitetene i den vestlige verden: et samfunn der menneskeverdet settes så høyt at vi strekker oss så langt som mulig for å forhindre at liv går tapt.

Men for Vårt Land stiller saken seg annerledes: Å kreve full trygghet er å kreve for mye, og de nekter å se at det ikke er på trygghetens alter vår frihet blir ofret, men på globalismens og den frie innvandringens alter. For det er de verdiene Vårt Land tilber, og det er på det alteret Vårt Land er villig til å ofre alt det som kjennetegner vår sivilisasjon. For bevæpnet politi og soldater i gatene handler ikke om å ta fra oss vår frihet, men å bekjempe dem som vil ta den fra oss, men det nekter Vårt Land, som så mange andre, å innse:

Rett før helga gikk Høyesterett motsatt vei. Retten prioriterte kildevernet til filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen foran PSTs ønske om å granske hans upubliserte kildemateriale. Dermed viste Høyesterett at det finnes frihetsprinsipper som må gå foran tryggheten, Kildevernet er ikke et vern om pressen, men om friheten til å avsløre maktmisbruk, overgrep og farlige samfunnstendenser.

Det betyr ikke at friheten automatisk og alltid kan overkjøre tryggheten. Heller ikke kildevernet er absolutt. Høyesterett har avgjort at i denne konkrete saken var ikke samfunnets behov for beskyttelse så avgjørende at det kunne overprøve kildevernet. Dersom for eksempel filmskaperen hadde kommet over informasjon om en konkret planlagt terroraksjon, vil vi anta at både domstolen og han ville vurdert dette annerledes.

Men hvordan kunne PST avslørt eventuelle terrorplaner uten å gripe inn, det vil ikke Vårt Land kommentere.

Det vesentlige er at både trygghet og frihet er verdier vi må ta vare på. Da kan ingen av dem gis automatisk forkjørsrett. Men jo mer frihet vi ofrer på trygghetens alter, jo mer har terroristene vunnet fram med sitt hovedmål: Å ødelegge våre frie og demokratiske samfunn.

Når faren truer, blir tryggheten lett et hensyn som overskygger alt. Men vi gjør klokt i å tenke oss godt om ut fra vissheten om at friheten tross at er det mest umistelige.

Vi har kommet dit at en avis i fullt alvor mener at frihet og trygghet er motsetninger, at selvforsvar er destruktivt. Men da har vi mistet evnen til å manøvrere i sin egen tid. Når Vårt Land mener at det er ødeleggende for våre verdier å beskytte oss mot dem som har erklært oss krig, at vi med vårt forsvar ødelegger våre frie og demokratiske samfunn, er fatalisme det eneste som står igjen. Avisen ser ikke at terroristene har helt andre mål enn å bevæpne politi og soldater i gatene, den ser ikke at terroristenes mål er å underlegge seg Europa, hverken mer eller mindre. Det er hva Vårt Land og andre mediehus bør være bekymret for.

Vårt Land og et nesten samlet pressekorps er villig til å ofre Europas trygghet og frihet på alteret til andre kulturers rettigheter. Den friheten Vårt Land vil forsvare, er den friheten som gir terrorister fritt spillerom, hvorfor kommenterer ikke Vårt Land det?

Det er på tide norsk presse snakker sant om sine motiver.