BRÅ, har nylig utgitt tall for kriminaliteten i Sverige. De rapporterer at antall voldtekter økte med 13% fra 2013 til 2014. Tallet for 2014 er 6700. Det er ekstremt høyt, hele seks ganger så høyt som i Norge. For Norge melder SSB om 1127 voldtekter i 2014. Det ventes ingen nedgang i de svenske tallene, første halvdel av 2015 ligger omtrent på samme nivå som 2014.

Antall anmeldte seksualforbrytelser i Norge var for 2014 4780. Det ville være logisk å tro at det derfor ville være rundt seks ganger så mange i Sverige når vi ser på voldtektstallene. Men slik er det ikke. I Sverige ble det anmeldt 20300 seksualforbrytelser i 2014, litt over fire ganger så mange som i Norge. Igjen var det en stor økning fra 2013.

År 2014 anmäldes totalt 20 300 sexualbrott, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2013.

Countries-With-highest-Rape-Cases

Svenske BRÅ har et par andre interessante tilleggsopplysninger. I 53% av tilfellene er åstedet for seksualforbrytelser et offentlig sted:

Åsted

Det er, ikke overraskende, unge jenter som er mest utsatt.

Utsatthet för sexualbrott är vanligast i de två yngsta åldersgrupperna (16–19 respektive 20–24 år), där andelen utsatta är 2,6 respektive 2,8 procent. För kvinnor skiljer sig utsattheten relativt kraftigt mellan åldersgrupperna (0,1–5,0 %), och då utsattheten ökat i de två yngsta åldersgrupperna har skillnaderna ökat. Män uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott i nästan samma (relativt låga) utsträckning (0,1–0,5 %), oavsett åldersgrupp. Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år bland vilka 5,0 procent uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott under 2014.

I 63% av tilfellene i 2014 var gjerningsmannen fullstendig ukjent.

gjerningsmann

I 63 procent av fallen har gärningspersonen varit helt okänd för den som utsattes, i 25 procent av fallen en bekant och i 11 procent av fallen en närstående.

Det er en høyere terskel for å anmelde folk man kjenner, så det må antas at denne gruppen er underrepresentert i statistikken. Videre skal vi minne om at voldtekt defineres på forskjellige måter i forskjellige land. Sverige utvidet sin definisjon i 2005 slik at også handlinger som ikke omfatter penetrering i visse tilfeller kan definereres som voldtekt. Seksuell omgang med barn under 15 år registreres også automatisk som voldtekt i Sverige. Norske og svenske tall er derfor ikke helt sammenlignbare.

Økningen fra 2013 til 2014 i voldtektene på 13% og seksualforbrytelsene på 15% er dog reell nok fordi definisjonen er den samme.

BRÅ (svensk SSB)  Dagens Juridik