En venn av meg (etnisk norsk), med stor forståelse for flyktningstrømmen til Norge og fremmedkulturen som medbringes, sendte meg, nærmest triumferende, SSB`s ferske rapport om folk med innvandrerbakgrunn i Oslo og Norge – offentliggjort i Aftenposten 15.10.15.

Her leser vi at hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn (31 % av Oslo sine 650 000 innbyggere). I Norge som helhet er tilsvarende tall 15 %.

Om vi hadde fått høre folks ærlige mening, er dette en samfunnsutvikling som virkelig skaper bekymring for fremtiden.

Jeg sendte ham følgende kommentar:

«Dette må jo være gledelige tall for deg, siden jeg antar at muslimene utgjør tyngden. En slik tilvekst av prektige mennesker fra en helt annen kultur, som lett lar seg smelte sammen med vår, må vel være en berikelse for Oslo og landet».

Ironien førte til en bredside om mangel på toleranse og forståelse overfor andre kulturer og religioner. Dette gjaldt selvsagt spesielt muslimer og islam.

«Ekte» nordmenn, han brukte det uttrykket, så gjerne ned på andre mennesker på grunn av religiøs tilhørighet eller rase.

«Å stemple andre religioner som «mindre bra» enn ens egen – sier det meste om ens toleranse. Selv er jeg overbevist om at Koranen og Bibelen er likeverdige «Bøker» for troende mennesker, enten de er arabere eller germanere», skrev han.

Her er svaret jeg sendte min venn. Jeg håper det kan være til allmenn ettertanke:

«Først, her diskuterer vi islam som religion, ikke menneskene som har denne troen.

Som du vet har jeg ingen religion å forsvare, for min «religion» eksisterer ikke.

Se deg rundt om i verden. Hvor er det hovedsakelig overgrepene mot uskyldige mennesker foregår? Jo, der en med jihad (krigføring) som parole, utfører kamp mot de «vantro», og «makt må brukes mot ugjerningsmenn», som det står i Koranen. Ingen annen religion har noe tilsvarende for å «befeste» sin stilling eller utvide sitt territorium.

Kan man da snakke om islam som en fredelig religion?

Budskapet om «hellig krig» finnes i de såkalte «suraene» i Koranen (arabisk uttrykk for kapittel). Riktig nok står det i Bibelen om Jesus sin oppfordring til apostlene: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler». Men det blir vel noe annet enn «hellig krig»? I hvert fall er det blitt noen hundreår siden «sverdet» ble brukt for å kristne folk.

De bibelske tekstene har i tidens løp, ikke minst som følge av opplysningstiden i Europa, blitt modifisert både av den katolske og protestantiske kirken. Ja, til og med jødedommen er en «moderne» religion med demokratiforståelse, hvilket islam totalt mangler.

Det heter seg at opprinnelig var islam i stand til å omstille seg, og var ikke motstander av kunnskap eller fri tenkning. Men så snevret den islamske teologien seg inn og stagnerte.

«All viten finnes i Koranen», ble den nye åndsholdningen. Det førte til at muslimene fjernet seg fra verdslig kunnskap, eller for å si det på en annen måte; man tillot ingen «opplysningstid».

Så din «overbevisning» om Koranen og Bibelen som «likeverdige Bøker», må bero på illusjoner og ren ønsketenkning om islam.

Den islamske teologien bestemmer at livene til folk skal kontrolleres med bud og forbud. «Tankefrihet» tillates ikke. Og merk deg; det islamske «systemet» forfølger og overvåker sine troende hvor de enn befinner seg, selv i den «frie verden». De skremmes med «helvetes kvaler», hvis de gjør feil.

Overgang til andre trosretninger, eller det å stå frem som ikke troende, medfører alvorlige konsekvenser. Man blir forfulgt, sosialt utstøtt, og kan til og med risikere livet.

Et slikt system kan ikke benevnes som noe annet enn et religiøst diktatur!

Dette faktum kan ikke «ufarliggjøres» ved å hevde at ondskapen man finner i denne religionen avgrenser seg til noen personer og retninger innenfor islam, slik du gjør.

I religiøse spørsmål bør en i et moderne og fritt samfunn være fordomsfri og åpen. Men det tillater ikke islam.

Når du krever toleranse overfor et «regime» som er til de grader intolerant overfor annerledes tenkende, synes jeg det er et paradoks»!

Jeg har ikke hørt noe om islam fra min venn etter dette.

I Aftenposten 18. og 19.10.15 kan en lese personlige beretninger fra eks-muslimer i Norge om hva det koster å forlate den muslimske tro.

(det) «…er ensbetydende med sosialt selvdrap», sier Abid Raja, stortingsrepresentant (V), til avisen.

22.10.2015

Grønland2

Fremtiden har allerede ankommet Grønland i Oslo.