Tavle

Det hadde vært interessant å vite om myndighetene har utredet konsekvensene av en eventuell indre folkevandring mellom de skandinaviske landene.

Som nordisk borger trenger man ikke registrere seg hos politiet når en flytter til Norge. Dersom vedkommende er avhengig av stønad eller bistand etter lovgivningen om sosial bistand og sosiale tjenester, får de rett til slik stønad i det landet de bosetter seg i, på lik linje med landets egne statsborgere. Dette følger av nordisk konvensjon om sosial bistand og sosiale tjenester. Nordiske statsborgere kan altså fritt reise til Norge for å bo; NAVe og arbeide der, uten at de trenger verken arbeids- eller oppholdstillatelse.

Den svenske velferdsstaten må skjære i sine utgifter, og en rekke svenske kommuner er teknisk sett konkurs. Dersom den svenske velferdsstaten for alvor begynner å forvitre er det ikke et utenkelig scenario at svensker vil finne det opportunt å migrere. Utenom det økonomiske aspektet ønsker sikkert mange seg vekk fra gettoene av forskjellige hensyn.

Det virker dirkete uansvarlig dersom myndighetene ikke konsekvensutreder et slikt scenario. Sveriges uansvarlige flyktning- og innvandringspolitikk kan raskt få dirkete konsekvenser for oss. Gitt sannsynligheten for at dette kan inntreffe er dette aspekt som må inngå i vår vurdering av hvor mange innvandre vi kan tillate ut i fra kapasitetshensyn.

Myndighetene er avhengig av prognoser for å planlegge kapasitetsbehov. Dersom man ikke har mulighet eller ønske om å utvide kapasiteten, burde man være i forkant av en slik eventualitet. En mulighet vil selvfølgelig være å reforhandle den nordiske konvensjonen om sosial bistand og sosiale tjenester.