Innenriks

Under Stoltenberg-regjeringen vedtok Stortinget i 2011 den store Pensjonsreformen i Norge. Denne Stoltenberg-reformen ble vedtatt  nesten uten politisk debatt. Dette til tross for at hverken lavtlønnsgrupper eller unge arbeidstakere kom særlig godt ut. Forskning.no spurte i 2014 det betimelige spørsmålet:

Hvordan klarte Jens Stoltenberg å lose gjennom en pensjonsreform som vil føre til at store deler av befolkningen får mye lavere pensjoner?

Man kan ha Pensjonsreformen i hodet og tenke på hvor lydløst den gikk på gater og torv, i medias spalter og i det offentlige ordskiftet, mens den blå regjeringens nye arbeidsmiljølov buldret i nyhetssendinger, den fikk de røde faner i sving og de fagorganiserte til å marsjere i takt.

Brannfolkene i Trøndelag kan være et nasjonalt eksempel på noe av hva den nye arbeidsmiljøloven handler om. Disse brannmannskapene har fått kjenne på LOs og Fagforbundets makt i kampen mot regjeringen og den nye arbeidsmiljøloven.

Adresseavisen har i august publisert flere debattinnlegg om brannmannskapene i Trøndelag og deres ønske om å beholde turnusen sin, en turnus som foreløpig er en prøveordning. Ordfører Rita Ottervik (Ap) og fagbevegelsen har fått sterk kritikk fra blå politikere og brannmenn som ikke klarer å tie om hva som skjer i det lokale brannvesenet.

Den nye arbeidsmiljøloven gjør det enklere å ta i bruk nye turnuser – uten godkjenning fra fagbevegelsen. Fagbevegelsen og de rødgrønne har kjempet en innbitt kamp mot at arbeidstakerne selv skal få være med å bestemme turnus på egen arbeidsplass. Ap og LO ønsker ikke at makt skal flyttes fra Youngstorget og ut til den enkelte bedrift.

I årets første måneder markerte fagbevegelsen sterk motstand mot arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og den nye arbeidsmiljøloven. Motstanden mot ministeren og den nye arbeidsmiljøloven toppet seg 28. januar da LO, Unio og YS gikk sammen i en landsomfattende politisk demonstrasjonsstreik. En politisk streik man knapt hadde sett maken til i norsk etterkrigstid.

yngve.hågensen
Fagbevegelsen mobiliserte enormt og ordbruken var heftig. Tidligere LO-leder Yngve Hågensen (bildet) holdt tale på Levanger 1. mai og med henvisning til den nye arbeidsmiljøloven kalte han Robert Eriksson: «Fadderen til jævelskapen».

Mediene spilte på lag med fagbevegelsen og gikk langt i å desinformere om den nye loven. Man skrev om «mer søndagsjobbing», som her fra Aftenposten . Saken er bare den at ingen kan pålegges mer søndagsjobbing med den nye arbeidsmiljøloven. Via LO og media fikk man inntrykk av at arbeidsgiverne med den nye arbeidsmiljøloven i hånd, kunne pålegge arbeidstakerne mer overtid og mer søndagsjobbing. Man informerte sjelden om at den totale rammen for arbeidstid er den samme som før. Den øvre grense for samlet arbeidstid er ikke endret, hverken for søndagsarbeid eller overtid. Det nye er at arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap kan finne frem til turnuser som passer bedre for begge parter. Den blå regjeringen har åpnet for lokale løsninger der arbeidstakerne gis større mulighet til å påvirke egen arbeidstid. Det skal bli lettere å arbeide mer i visse perioder, for så å ta fri i andre.

Kanskje den bitreste pillen for fagbevegelsen er at regjeringen har gitt Arbeidstilsynet utvidet adgang til å gi dispensasjon om alternative arbeidstidsordninger. Arbeidstilsynet er dermed gitt mer makt, mens pampene på Youngstorget er fratatt makt.

I innlegget «Svar til Ottervik om brannfolkenes turnus» (Adresseavisen 19.08.) tar brannmann og listekandidat for Høyre, Olav Noteng et oppgjør med fagbevegelsen og AP-ordfører Rita Ottervik.

-Ordfører Rita Ottervik har brukt sin posisjon for å påvirke turnusordningen i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT). Oppsiktsvekkende, da dette styres av sentrale avtaler i arbeidslivet. At disse avtalene ikke er tilpasset ny arbeidsmiljølov bør heller oppta Ottervik og Ap. 95,5 prosent ønsker turnusen, men Fagforbundet og LO har flere ganger sagt nei. Brannfolk har alltid vært frontfigurer på LO/Fagforbundets forsider, men aldri nådd frem med sine lønnskrav. Når vi heller ikke får gå den turnus alle ønsker, blir det reaksjoner.

Brannmannbilde

Kanskje Jonathan også drømmer om å få jobbe når han selv ønsker, og ikke når LO og Ap ønsker?

En sak fra Ladegården sykehjem i Bergen demonstrerer hvilken makt LO og Fagforbundet har hatt over de fagorganiserte. Saken viste et fagforbund som var mer opptatt av å demonstrere makt, enn av de organisertes ønsker. Dagens Næringsliv skrev i fjor om ansatte ved sykehjemmet som så seg nødt for å melde seg ut av Fagforbundet. Man måtte altså melde seg ut av egen fagforening for å få den arbeidstiden man selv ville!

Dagens Næringsliv har tidligere fortalt om turnusstriden ved Ladegården sykehjem i Bergen der LOs største forbund, Fagforbundet, avslo en søknad om å la ansatte gå i turnus med 13 timers arbeidsdager i helgene. Berørte ansatte svarte med å melde seg ut. Dermed ble et flertall av de ansatte uorganiserte og dispensasjonssøknaden ble innvilget.

LO-leder Gerd Kristiansen tok et oppgjør med Arbeidstilsynet i forbindelse med Ladegården-saken. Hennes argumentasjon sier mye om LO og den makten fagbevegelsen har tatt for gitt altfor lenge i dette landet.

LO-leder Gerd Kristiansen reagerer sterkt på Arbeidstilsynets godkjennelse av langturnuser på sykehjem.

– Når Arbeids¬tilsynet vet at Fagforbundet har sagt nei, burde det ringe en bjelle, sier hun.

Det gode er at man ikke lenger behøver å lytte så nøye til LO-bjellen. Arbeiderne er gitt mer innflytelse over egen arbeidstid, og de kan i større grad lytte til egen bjelle nå.

Ottervik har sørget for at Trondheim ikke skal forholde seg til deler av den nye arbeidsmiljøloven. Noteng har fått nok av maktdemonstrasjonene fra alliansen LO/Ap.

-Turnussaken viser LO og Fagforbundets sanne ansikt. Som medlem siden 87 har jeg endelig åpnet øynene og meldt meg ut, og inn i en partipolitisk uavhengig organisasjon. Brann politi og helse bør ha en politisk nøytral profil. Nær alle i TBRT har vært tilsluttet LO. Tilnærmet organisasjonstvang fra første dag på jobb. Alle bør være kjent med LO sin politiske tilknytning, nå finnes det et alternativ også for brannfolk.

Noteng skriver videre om Fagforbundets uryddige prosess fra et klart nei, via muligens til nå en forlenget dispensasjon på gjeldende prøveordning. Fagforbundet bøyde av først da fagorganiserte begynte å melde seg ut. Noteng avslutter med noen ord om LOs tapte makt.

-Definitivt har dette med ny arbeidsmiljølov å gjøre. Den har fjernet makt fra Youngstorget. Nå kan arbeidsgiver og arbeidstaker selv avtale turnus innenfor arbeidsmiljølovens rammer.

Behandlingen av Pensjonsreformen kontra ny arbeidsmiljølov i det offentlige ordskiftet sier svært mye om hvor Makta ligger i Norge. Hvem reformerer til det verre for svake grupper – uten at noen bryr seg? Og hvem reformerer til mer makt for vanlige arbeidstakere – og det fagorgaiserte Norge går ut i politisk streik?

Det kan nytte som en morsom påminnelse i denne saken hva Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte til VG i vår (21.03.).

-Erna og Siv sier at nå må vi starte omstillingen, da må jeg minne om at det har vi holdt på med i Norge i mange tiår. Når Ap jobber med omstilling forankrer vi hos partene i arbeidslivet. Når alle føler eierskap til omstilling, er det lettere, sier han.

– Er du raus med ros til Erna?

– Ja, jeg roser regjeringen når det er grunn til det. Det er grunn til å rose henne for planen mot arbeidslivskriminalitet, som hun også forankret hos partene. Arbeidsmiljøloven, derimot …

Støre lar det henge i luften.

Støre lot det henge i luften, og det gjorde sannelig journalisten også…