Nok en gang har en norsk domstol torpedert påtalemyndigheten og politiets forsøk på å demme opp for eller forebygge terror. Borgarting lagmannsretts tilrettevisning av justisdepartementet for å ha forsøkt å forvise mullah Krekar til utkant-Norge er en ydmykelse av justisministeren. Men aller mest er det en ansvarsløs handling fra en domstol.

En del av dommer – og advokatstanden ønsker å markere at politi og påtalemyndighet går for langt overfor islamsk ekstremisme. Ubaydullah Hussein har fått en meget mild behandling av Oslo tingrett i spørsmål som gjaldt hylling av terror.

Nå er det mullah Krekar som forsvares. Man kan spørre hvilken verden lagmannsretten lever i. Mullahen har nettopp stått frem på TV og truet blasfemikere med dødsstraff. Samme dag som justisministeren og politiet kritiseres, sprenges selvmordsbombere to moskeer i Sanaa. Krekar står for samme ideologi.

Justisminister Anders Anundsen kunne uttrykt seg litt klarere. Når NRKs Anders Magnus spør hvor mange nederlag han tåler, kunne Anundsen vært tydeligere på at han forsøker å forsvare Norge. Han kunne sagt at de som forsvarer Krekar og beskytter ham mot restriksjoner påtar seg et stort ansvar. Folk flest har for lengst forstått at Krekar er en trussel mot riket.

Lagmannsretten later som om dette er et spørsmål om rettslig tolkning. Det er noe de forsøker å skyte seg inn under. Terrorspørsmål er politiske i sin natur. De avhenger av hvordan man bedømmer islamister. Norske domstoler behandler dem på mildeste måte.

Anundsen kunne plukket noen poenger. Folk er fed up med Krekar.

For pressen er kritikken av Anundsen og politiet kjærkommen. De har gjort Krekar til en harmløs figur. Selv etter det famøse TV-intervjuet er de på Meling og Krekars side.

Det er viktigere å ramme regjeringen enn å forebygge terror.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Justisministeren-far-domstolrefs-i-Krekar-saken-7952051.html