Innenriks

Nye skattetall som Senterpartiets Per Olav Lundteigen har bestilt fra Siv Jensen, viser at innvandrere fra Øst-Europa i gjennomsnitt betalte 66 000 kr i skatt, mens befolkningen eksklusiv innvandrere betalte 139 000 kr i skatt. Dermed betalte innvandrere fra Øst-Europa bare 47 prosent så mye skatt som befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I tillegg viser tallene en klart fallende tendens. I 2004 utgjorde gjennomsnittlig utliknet skatt for innvandrere fra Øst-Europa 61 prosent av skatten til befolkningen eksklusiv innvandrere, mens den i 2013 altså utgjorde 47 prosent.
Innvandrere med bakgrunn fra Asia betalte halvparten (70 000 kr) så mye skatt, mens innvandrere fra Afrika bare betalte litt over en tredjedel så mye i skatt (50 000 kr) som befolkningen eksklusiv innvandrere. Også skattetallene for innvandrere fra Afrika viser en klar fallende tendens. Tallene som hadde fortjent en større analyse, finnes her:

 

 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=61568

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2014-2015/dok15-201415-0377-vedlegg.pdf