Storbritannia får følge av Tyskland og Frankrike i sin motstand mot velferdsturisme i kjølvannet av EUs prinsipp om fri bevegelighet. Britenes motstand skyldes frykten for massiv innvandring fra Romania og Bulgaria, påfølgende krav om velferdsytelser og press på offentlige tjenester. EU-kommisjonen har imidlertid vist seg svært lite lydhør i møtet med flere lands bekymring om velferdsturisme.

Allerede i mai krevde flere EU-land at EU stram­met inn regel­ver­ket for EU-borgeres mis­bruk av den frie beve­gelse i EU for å få til­gang til sosiale vel­ferds­ytel­ser. I et fel­les brev ba Stor­bri­tan­nia, Tysk­land, Neder­land og Øster­rike EU gri­pe inn over­for inn­vand­rere som påfø­rer verts­lan­dene store utgif­ter i form av sosiale stø­na­der. I bre­vet fra de fire lan­de­nes innen­riks­mi­nistre het det at «noen inn­vand­rere utnyt­ter de mulig­he­tene den frie beve­gel­sen gir, uten å leve opp til de kra­vene som føl­ger med slike rettigheter».

Videre het det: «Denne typen inn­vand­rere belas­ter sine verts­land med store eks­trautgif­ter, sær­lig i for­hold til sko­ler, helse­tje­nes­ter og boli­ger, og (…) truer med å uthule aksep­ten av den euro­pe­iske ideen om solidaritet».

De fire EU-landene opp­ford­ret EUs irske for­mann­skap til å ta opp pro­ble­met på et møte for EUs justis- og innen­riks­minstre i juni. Neder­lands inn­vand­rings­mi­nis­ter, Fred Teeven, uttalte at det var de fires mening at det måtte være mulig å lage en fel­les­er­klæ­ring om vel­ferds­tu­risme under de gjel­dende EU-regler, som f.eks. å forby en per­son gjen­inn­reise i en periode der­som ved­kom­mende har skaf­fet seg sosial bistand på feil­ak­tig grunnlag.

Det er sær­lig Stor­bri­tan­nia som har presset på for at Brus­sel skulle gi med­lems­lan­dene rett til å begrense uten­landske stats­bor­ge­res adgang til velferdsytelser:

Det skal for­ringe mulig­he­derne for såkaldte vel­færds­tu­ris­ter, hvil­ket er en beteg­nelse for bor­gere fra fat­ti­gere EU-lande, som flyt­ter til rigere natio­ner for at nyde godt af deres mere gene­røse vel­færdsy­del­ser. Ifølge Finan­cial Times sker det f.eks. igennem pro­for­maæg­te­ska­ber eller ved at blive opta­get på en universitetsuddannelse.

Tysk­land er på sin side blant lan­dene som tid­li­gere i år blok­kerte for Bul­ga­ria og Roma­nias opp­ta­gelse i Schengen-samarbeidet etter at flere tyske del­sta­ter har opp­levd en strøm av inn­vand­rere fra de to fat­tige EU-landene, hvil­ket har vært en belast­nin­g på de respek­tive kom­mu­ne­nes bud­sjett. I den for­bin­delse uttalte den tyske innen­riks­mi­nis­te­ren, Hans Peter Frie­drich, at «Tysk­land ikke kan til­late at det utvik­ler seg en situa­sjon hvor folk fra hele Europa kom­mer til Tysk­land bare fordi vi har de høy­este sosiale stø­na­dene. (…) Brus­sel er nødt til å ta mer hen­syn til den fol­ke­lige stem­nin­gen i EUs medlemsland».

Men da Stor­bri­tan­nia, som på grunn av en pres­set økono­misk situa­sjon har vært nødt til å foreta store ned­skjæ­rin­ger i sosial­bud­sjet­tet, innførte egne regler for å begrense uten­landske stats­bor­ge­res adgang til velferdsytelser, svarte EU-kommisjonen med å trekke Stor­bri­tan­nia for EU-domstolen fordi kom­mi­sjo­nen mener at det bri­tiske regel­ver­ket om at man må være for­mell inn­byg­ger i lan­det for å kreve sosiale stø­na­der, dis­kri­mi­ne­rer bor­gere i andre EU-land.

Regjeringspartiet De konservative (Tory) krever nå innføring av nye regler for å kontrollere tilstrømningen før de pålagte begrensningene på Romania og Bulgaria oppheves 1. januar. I går la derfor regjeringen frem en «nødpakke» med tiltak for å innskrenke retten innvandrere fra de to landene har til å kreve velferdsytelser i Storbritannia. Samtidig uttalte statsminister David Cameron at EUs grunnleggende prinsipp om fri bevegelighet har gått for langt: – Vi er nødt til å innse at fri bevegelighet har blitt en trigger for omfattende folkevandringer på grunn av store inntektsforskjeller.

Blant tiltakene er at arbeidssøkere ikke lenger vil få bostøtte, innvandrere må vente i tre måneder før de kan kreve arbeidsledighetstrygd, trygder vil tidsbegrenses og stoppes etter seks måneder dersom mottageren ikke har reelle utsikter til ansettelse, og tiggere samt løsgjengere fra EU-land vil bli utvist og nektet gjeninnreise i 12 måneder.

Camerons uttalelser og tiltak fikk EU-kommisær Laszlo Andor – som har trukket Storbritannia for EU-domtolen i en sak som ennå ikke er avgjort – til å angripe statsministeren for ikke å fortelle «sannheten om innvandring» og for å bidra til hysteri. Andor uttalte at tiltak for å begrense retten til sosiale ytelser vil få Storbritannia til å fremstå som et «slemt land».

Men bare timer etter at ble det kjent at Angela Merkels koalisjonsregjering har utarbeidet en avtale hvor det heter at «fattigdomsinnvandring fra nye EU-land forårsaker betydelige sosiale problemer» og at regjeringen derfor vil «sette en stopper for uberettigede velferdskrav fra EU-borgere». Samtidig uttalte François Hollandes regjering at «sosial dumping fra østeuropeiske land utgjør en trussel mot Frankrikes økonomiske og sosiale orden». Også den franske regjeringen planlegger å begrense rettighetene til gjestearbeidere fra andre EU-land.