I Akers Avis uttaler bydelsdirektør Tore Olsen Pran i bydel Alna seg om fattigdommen i denne multikulturelle bydelen. Det er 2034 barn som lever under fattigdomsgrensa i denne bydelen, og så godt som 90 prosent av de har ikke-vestlig bakgrunn. Tilsammen utgør disse familene nesten en femtedel av bydelens familier.

Over 2000 barn i Bydel Alna lever under fattigdomsgrensa. Nesten 90 prosent av dem har foreldre med ikke-vestlig bakgrunn. Bydelsdirektør Tore Olsen Pran vil jobbe for å få flere ut i arbeid.

Høyest andel barn i fattige familer finnes i Bydel Gamle Oslo med 30 prosent, mens det er lavest i Bydel Ullern med 4,7 prosent. Bydel Alna har 19,3%.

—-

Svært mange barn lever i familier med lav utdanning, og nesten halvparten i familier uten yrkesaktive. Hvordan skal en slik bydel kunne holde på ressursterke og ambisiøse barnefamilier for å motvirke den fryktede segregasjonen?

Olsen Pran forteller at nær 50 prosent av bydelens innbyggere har innvandrerbakgunn. Blant barnefamiliene er andelen vesentlig større.

Langt over halvparten, 59,7 prosent, av barn i fattige familier i Bydel Alna lever i en husholdning med lav utdanning. 45,1 prosent av barna lever i husholdninger uten noen yrkesaktive. Mer enn 50 prosent av personer over 25 år i bydelen har ikke tatt høyere utdanning.

Det skal legges til rette for at folk skal komme seg ut i arbeid, men det skinner i gjennom  at både språk og utdanning er en flaskehals for å lykkes.

– I et samfunnsperspektiv er det viktig at vi legger til rette for at folk kommer ut i arbeid, men for å komme dit må man jobbe med kvalifisering. Det viktigste kvalifiseringstiltaket er å lære seg språket, sier han. For barn og unge er utdanning veien inn i arbeidsmarkedet.

Artikkelen i Akers Avis tar også for seg fattigdomsbegrepet vi bruker i Norge.

• Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til en gruppe. Det er ikke bare snakk om overlevelse og tilfredsstillelse av grunnleggende behov, men at levestandarden blir sett i forhold til det samfunnet man lever i – det å ikke kunne holde følge med inntektsnivået eller levestandarden til de andre i samfunnet rundt seg, det å ha betydelig lavere inntekt eller dårligere levekår.

• Når fattigdomsbegrepet benyttes i norsk sammenheng, benyttes et relativt fattigdomsmål.

http://www.groruddalen.no/2034-barn-i-bydel-alna-lever-i-fattigdom.5243474-77747.html