Nytt

Det er jo egentlig en selvfølge, men i en tid hvor man foruten enkle resonnementer har vanskelig for å forholde seg til rene observasjoner, er det kanskje like greit at Yngve Slyngstad staver det: Problemer i verdensøkonomien kan resultere i at pengene investert i oljefondet kaster mindre av seg.

Slyngstad minner politikerne nok en gang om at utviklingen i det som er antatt å være verdens sikreste investeringer nå gir en negativ realavkastning.

– Som jeg pekte på i høringen om Perspektivmeldingen i Finanskomiteen for noen uker siden, står vi overfor noen store utfordringer. Avkastningen i obligasjonsmarkedene er lav og ser ut til å bli det i en god tid fremover, sier Slyngstad.

Han illustrerer utviklingen ved å vise til avkastningen på realrenteobligasjoner, som er obligasjonslån som er justert for inflasjon, for statsgjeld i USA og Storbritannia.

Hvordan balansere hensynet til sikkerhet og avkastning? På den ene siden kan man ikke gamble med pengene, på den annen side må man ta en viss risiko for å oppnå den forventede avkastningen som bidrar til oljesmøringen av norsk økonomi over statsbudsjettet.

Kanskje det var på tide å vurdere hvorvidt mer oljepenger burde investeres i norsk infrastruktur. Dersom de store industrilandene har til hensikt å komme seg gjennom gjeldskrisen ved å levere tilbake penger som er mindre verdt, rammer det oljefondet også.

Slyngstad advarer:

– Selv om fondets avkastning de siste årene har vært høy, må vi være forberedt på at det kan komme perioder med store verditap. Med dagens verdi på fondet og vår aktivafordeling ville et år på linje med det dårligste året de siste hundre årene, gitt et tap på i underkant av 30 prosent eller vel 1.200 milliarder kroner, sier Slyngstad i høringen.

1200 milliarder kroner er et vanvittig tall. Hvor mange av stortingsrepresentantene vet på strak arm omtrent hva det tilsvarer? Eller hvor mange nuller det er i det tallet?

 

Dagens Næringsliv: Slyngstad advarer politikerne