Kjell Erik Eilert­sen og Ole Asbjørn Ness fort­set­ter sin utforsk­ning av sann­he­ten om det nye Norge. Først punk­terte de myten om at inn­vand­ring løn­ner seg. (Inn­vand­rin­gen er alle­rede et gigan­tisk under­skudds­fore­tak.)

Nå har de besøkt Gro­rud­da­len. Der ser de et annet under­skudds­fore­tak på nært hold: unge norske gut­ter som hund­ses og tra­kas­se­res fordi de er norske. Av guess who.

Kom­bi­na­sjo­nen av disse to per­spek­ti­vene, det øko­no­miske og det men­nes­ke­lige, er så knu­sende at de fær­reste vil ta det inn over seg. Men tuse­ner av norske ung­dom­mer har vært innom disse erfa­rin­gene, i stort eller smått, kort eller lenge. Like­vel hører vi ingen­ting om deres erfa­rin­ger. Det er en av de vir­ke­lig store og dra­ma­tiske his­to­rier om det nye Norge. Skygge­si­den. Vår egen ung­dom. Like­vel tier “vi”, norske medier. Denne taus­he­ten blir til de andres tri­umf. De hører hver dag lyden av neder­la­get, av norske nord­menn som ikke tør å stå opp for seg selv.

Det er det repor­ta­sjen i Finans­avi­sen hand­ler om. Den hand­ler ytre sett om at to norske ung­dom­mer, Andreas og Marius, har valgt hver sin stra­tegi for å over­leve i Gro­rud­da­len. Begge har hatt det utro­lig tøft. Som å leve i en krigs­sone.

ANNONSE

Men den vir­ke­lige his­to­rien hand­ler om deg og meg, om stor­sam­fun­net, om regje­ring, Stor­ting og ikke minst jour­na­lis­ter, som vet, som må vite, både det store og det lille bil­det. Det er ikke mulig å leve i dagens Oslo eller omkring­lig­gende områ­der, uten på en eller annen måte å støte bort i de feno­me­nene Andreas og Marius beskri­ver.

De to gut­tene har noe til fel­les. De er totalt des­il­lu­sjo­nerte. De lærte noen vakre his­to­rier på sko­len, om hvor­dan det burde være. Da de ble større for­sto de at det hele var en løgn. Bulls­hit. De hører ikke len­ger på his mas­ters voice. NRK. Pres­sen. Poli­ti­kerne. De hører bare på dem som vet hva det hand­ler om. Denne divest­ment, denna unn­si­gelse av de offi­si­elle tale­rø­rene er ikke bare et uttrykk for for­akt, det er et spørs­mål om over­le­velse. Til­væ­rel­sen til disse gut­tene er helt ned på det eksis­ten­si­elle: hvem kan du stole på? Ikke på noen over deg. Ikke noen med stil­ling. De vil per def bøye unna, si det ikke er noe de kan gjøre. Vende blik­ket bort.

Andreas (16):

- Det er bare noen uker siden, sier han – jeg kom­mer ut i skole­går­den. De går løs på Lars. De er en gjeng. De er all­tid en gjeng. De er bik­kjer, de jager i flokk. De ban­ker ham. Jeg løper inn mel­lom dem. Så kom­mer noen og skil­ler oss, og igjen blir jeg dratt opp på rek­tors kon­tor og igjen får jeg høre at selv om de slår oss, så skal vi ikke slå dem. Vet du hvor sinns­sykt pro­vo­se­rende det er?

Moren ville at Andreas skulle vokse opp i et miljø hvor barna kunne bli kjent med det nye Norge. Hun for­sto ikke at hun involverte dem i en eksis­ten­si­ell kamp. Eilertsen/Ness benyt­ter dyre­meta­fo­rer. Det er det abso­lutte tabu for vok­terne av den offi­si­elle ver­sjon, men de kom­mer ikke til å pro­te­stere. Teks­ten er så sterk at den slår deg flat:

De til­hø­rer begge en dyre­art som blir sta­dig sjeld­nere i Gro­rud­da­len.

De gjør som alle dyr. Søker etter stra­te­gier for å over­leve. Vil finne en måte å vise frem alle fjæ­rene i all sin prakt. Løper i skjul når over­mak­ten kom­mer. Det men­nes­ke­lige. Drøm­men om å ta igjen, revansj, en dag er kan­skje de ster­kest, flest.

Da.

Mot dem. De andre. Frem­mede med norsk pass. Dem du fikk høre at du skulle ta hen­syn til da de gikk på barne­sko­len.

Arten har for tiden ingen offi­si­ell merke­lapp.

I man­gel av noen bedre bru­ker vi den Marius har satt på seg selv, etnisk norsk mann.

–Alle lærerne sa det , rek­tor sa det, hvis du kom i bråk med dem, jeg måtte for­stå hvor synd det var på dem, at de kom fra land hvor det hadde vært krig. Jeg trodde han flei­pet. Det var beste­for­eld­rene deres som hadde inn­vand­ret fra Pakis­tan. Hvis jeg slo til noen, ville ingen kjefte på meg siden beste­fa­ren min hadde vært med i mot­stands­be­ve­gel­sen? Men jeg trodde på det.

Dette er far­lige tan­ker. Men det er tan­ker som tren­ger seg på, som er nød­ven­dige for  for­stå omgi­vel­sene. Når men­nesker blir trengt opp i et hjørne må det bruke hodet. En gam­mel inn­sikt av Aksel San­de­mose. Det er den svake og utsatte som må lære å bruke hodet. Det er det eneste han har å sette mot over­mak­ten.

Det blir et stort skille mel­lom norske som lever under “de andre” og nord­menn som ikke gjør det. De siste er flest, de regis­te­rer at noe fore­går, men de vel­ger å snu seg  bort, ikke bry seg. Det er for ube­ha­ge­lig. Men ganske mange vet av erfa­ring hva det hand­ler om. 18.000 har flyt­tet fra Gro­rud­da­len. De vet.

Hvor­for blir norske gut­ter så alene? Fordi sam­fun­net gir dem på båten, unn­la­ter  å for­svare dem. Neder­la­get lig­ger inn­bakt i det fler­kul­tu­relle, som snak­ker ned det norske og opp “det andre”. Det er en moralsk vekt som aldri kan komme i balanse. Vi kan aldri ned­be­tale gjel­den.

Men de som har lan­sert denne ideo­lo­gien, gjort den til offi­si­ell ideo­logi, og stilt døren åpen for titu­se­ner av men­nesker med en helt annen kul­tur og reli­gion, eks­pe­ri­men­te­rer på bekost­ning av levende men­nesker, som hadde en barn­dom, hadde et hjem og en hver­dag, og etter­hvert ser den så end­ret at de blir nødt for å flytte. De blir en slags intern­flykt­nin­ger i dagens Europa.

Men det ver­ste er ikke det fysiske eksi­let. Det er det men­tale.

Vok­sen­sam­fun­nets svik og abdi­ka­sjon gjør at ung­dom­mene får følel­sen av å miste lan­det sitt.

Marius har hevet blik­ket.

Nå kan han begynne å ana­ly­sere det hele.

- Det er et hie­rarki, hvor etnisk norske gut­ter står lavest på rang­sti­gen. De vil bli pla­get hvis de ikke leg­ger seg flate, hvis de ikke blir norske inn­vand­rere. Hvis en norsk gutt kom­mer i bråk har han ofte en liten fami­lie og et lite nett­verk rundt seg. I mot­set­ning til en pakis­tansk eller soma­lisk gutt så har han ikke en klan med brødre og fet­tere og onk­ler som kom­mer stor­mende til ved enhver kon­flikt. Ofte er alt de har en alene­mor.

Han føler at den norske kul­tu­ren blir utkon­kur­rert.

- Ingen vil være norsk her. Norsk er syn­onymt med svak­het.

Det er en følelse som ikke minst blir for­mid­let av lærerne.

- De er redde. De tør ikke si ifra. Dere burde telle hvor mange rek­to­rer det har vært på Vestli skole de siste årene., og spørre dem hvor­for de har slut­tet. De har ikke kon­troll, men de gjør alt for å legge til rette for de mus­limske ele­vene. I heim­kunn­skaps­ti­mene må alle til­be­rede hal­al­kjøtt. Inn­vand­rerne slip­per nynorsk. Jeg må ha det. De mus­limske jen­tene slip­per gym, selv­føl­ge­lig kan ikke de skifte sam­men med andre jen­ter. Vi må til­passe oss deres kul­tur. Ikke de vår.

Marius synes utvik­lin­gen går fort. Han for­tel­ler at mange kon­ver­te­rer. Han kjen­ner fem bare i sin omgangs­krets. Dette er ting pres­sen ikke for­tel­ler. Marius tror Oslo kom­mer til å bli Oslo­stan.

- Det går mange år ennå, men det går i den ret­nin­gen. Det kom­mer flere og flere mus­li­mer uten­fra, og det er mange som kon­ver­te­rer. Bare jeg kjen­ner fem kon­ver­tit­ter. Her er det islam som gjel­der, islam som er sterkt, hvor­for slåss imot.

Han føler seg svik­tet. Dette er første gang en vok­sen lar ham snakke fritt, uten at han må holde igjen, uten at han må sen­su­rere seg.

Hva kan man si til Andreas og Marius? Hvor­dan kan man snu neder­lags­stem­nin­gen? Første punkt er å erkjenne situa­sjo­nen. Det er ikke neder­lag, det er første skritt mot å gjøre noe med situa­sjo­nen. Det er tungt å erkjenne at det ikke kom­mer noen hjelp oven­fra, at man er over­latt til seg selv. Men også i dette deler de skjebne med mange. På en eller annen måte deler vi “alle” et fel­les eksis­ten­si­elt punkt med Andreas og Marius. Vi er alle over­latt.

Det er mye man kan gjøre. En kan gå på jakt etter sin iden­ti­tet, lese i norsk, euro­pe­isk og vest­lig his­to­rie. His­to­rien er et fan­tas­tisk hjelpe­mid­del. Man er ikke alene. Mange har vært på samme punkt som du og jeg. De har måt­tet slåss for frem­ti­den, for å over­leve.

En må komme vekk fra opp­fat­nin­gen at his­to­rien går på skin­ner. At frem­ti­den er fast­lagt: Oslo­stan. Da er man fan­get inn i islams tri­um­fa­lisme: at sei­e­ren er deres. Med his­to­rien i hån­den kan man rolig si: det ser ikke slik ut. Folk og kul­tu­rer som opp­fø­rer seg slik vil før eller siden havne i alvor­lige pro­ble­mer.

Dypt nede må mus­li­mer føle en stor usik­ker­het. De befin­ner seg i frem­med land. Det er ikke deres. Ved sin avvis­ning av det norske bevi­ser de at de ikke øns­ker og ikke vil bli norske. End of story. De ska­per et helt annet sam­funn, og ikke ti ville hes­ter kan få nord­menn til å si at dette er et stykke Norge.

Nøk­ke­len er å kvitte seg med neder­lags­fø­lel­sen. Det er en luk­sus­fø­lelse bare de på top­pen har råd til.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Stei­n­ad­ler

  Den fat­tige intel­li­gente er langt finere Iakt­ta­ker end den rige intel­li­gente. Den fat­tige ser sig om for hvert Skridt han tar, lyt­ter mis­tænk­somt til hvert Ord han hører av de Men­nesker han træf­fer; hver Skridt han selv tar stil­ler saa­le­des hans Tan­ker og Følel­ser en Opgave, et Arbejde. Han er lyd­hør og føl­som, han er en erfa­ren Mand, hans Sjæl har Braandsaar. –Knut Ham­sun, Sult

 • Edvin Vik

  SVIKET – er den beste over­skrif­ten.
  Norske ung­dom­mer, Andreas og Marius, uten res­surs­sterke for­eldre, blir de første dhim­mier, annen­rangs bor­gere i eget land. De har ingen sjanse. Skulle de prøve å gjøre seg lyd­høre i det offent­lige rom, orga­ni­sere seg, får de all den opp­merk­som­he­ten de burde hatt, men da som høyre­eks­treme, rasis­ter, nazis­ter. Selv langt inn i docu­ment-sfæ­ren vil de bli avvist, ingen støtte fra ano­nyme PUK-fei­gin­ger.

 • Ante_­Bergan

  Jeg sav­ner kom­men­ta­rer fra Lars M og de andre leserne av Docu­ment som ikke deler nett­ste­dets islam­syn, som mener det er for ensi­dig neg­a­tivt.
  Hvor er dere, fol­kens?

  • Lars M

   1. Det har da all­tid vært gjen­ger i Gro­rud­da­len ? Å bli utsatt for mob­bing fra gjen­ger er selv­sagt for­fer­de­lig, noe ingen skal godta. Men er gjen­g­vol­den økt eller mins­ket i Gro­rud­da­len ? En erfa­ren politi­sjef utta­ler at kri­mi­na­li­te­ten har gått kraf­tig ned i Gro­rud­da­len:

   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8050427

   2. “Nett­ste­dets islam­syn” ? Dette skif­ter jo fra uke til uke, alt etter dags­for­men. Ikke lenge siden Rustad pro­mo­terte en mulig alli­anse med mode­rate mus­li­mer ? Så – har dette egent­lig med Islam iseg selv å gjøre ? Bøl­ler fin­nes blant alle etniske avskyg­nin­ger. Som ate­ist / (agnos­ti­ker i svake øye­blikk) har jeg ikke noe til overs for reli­gio­ner, og sær­lig lite til overs for sam­men­blan­ding av reli­gion og poli­tikk, noe isla­mis­ter er eks­per­ter på. 

   3. Alt for ofte med­fø­rer opp­ri­vende skild­rin­ger av vold, rasisme og over­grep bøl­ger av aggres­sive og gene­ra­li­se­rende kom­men­ta­rer om en hel forlke­gruppe.. Nyan­sene druk­ner full­sten­dig – de har ingen sjans ! 

   I lik­het med dette inn­leg­get, sann­syn­lig­vis 🙂

   • ReiWei

    Det er flott med nyan­ser. Enhver debatt blir fat­tig uten. Men jeg vet ikke om du helt opp­når å bringe den nyan­sen denne gan­gen.

    Jeg har egent­lig en kom­men­tar til ditt poeng nr 1. Jeg tok en titt på sta­ti­stik­ken som var lin­ket inn i NRK-saken. Siden 2004 var vold­skri­mi­na­li­te­ten sta­bil, nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet hadde økt, mens vin­ning var gått en god del ned, og det samme med tra­fikk. Men etter mitt syn, ikke en sig­ni­fi­kant ned­gang som til­sier at det er blitt vesent­lig fre­de­li­gere i Gro­rud­da­len.

    Jeg ville også tro at opp­le­vel­sene til de to unge gut­tene er eksemp­ler på en hver­dag som ikke spei­les i kri­mi­na­li­tets­sta­ti­stik­ken. Slags­mål, trus­ler og ‘bøl­ling’ i skole­går­den ender svært sjel­den hos poli­tiet. Det ord­nes opp internt. Og den sterke part vin­ner, mens den svake under­kues. Slik har det all­tid vært i skole­går­den. Men det nye siden jeg gikk på sko­len, er at bøl­lene nå har noen fel­les­nev­nere som går på reli­gion og kul­tur, mens de under­kuede har til­sva­rende fel­les­trekk. I min tid kalte vi det rasisme der­som en gruppe ble utsatt for ‘sys­te­ma­tisk’ pla­ging. Vi var med i “Ikke mobb kame­ra­ten min” og gikk i tog. Ingen prøvde seg med bort­for­kla­rin­ger og sa at “slik har det all­tid vært”. Vi buet til folk som prøvde å si sånt. De var på parti med rasis­tene. Den gang.

    • The­rion

     Akku­rat. Ingen tydde til “slik har det all­tid vært”. den gan­gen.

     Hvor mange bil­bran­ner var det for rundt 40 år siden, for­res­ten?!!!

    • smoke­wa­ter

     Den sko­len jeg gikk på i Gro­rud­da­len hadde null­to­le­ranse mot mob­bing. Og dette var en verdi som vi var opp­tatt av på sko­len.

     Men man fikk med tiden en utford­ring med økende ikke-vest­lig til­sig. Hva hvis Ali mob­bet Ola? Og dess­verre så svik­tet skole­le­dere. For hvis Ola mob­bet Tom fikk en advar­sel om hvis ikke ved­kom­mende slut­tet, så ville ved­kom­mende få rap­port og i ver­ste fall bli utvist, men like­vel fort­satte, så ble Ola utvist for en viss peri­ode. Dette var gitt. En selv­følge. Men da Ali mob­bet Ola fikk en advar­sel, fort­satte å mobbe, fikk rap­port om Ali mob­ber, fort­satte å mobbe. Da skulle Ali utvi­ses, ikke sant. FEIL.
     Og der­med fikk man et inkon­se­kvent sys­tem. Og med sta­dig økende andel av ikke-vest­lige så ble det inkon­se­kvente sys­te­met mer og mer frem­tre­dende.

     Det Andreas og Marius får svi for i nyere tid, er tak­ket være feig­het hos det offi­si­elle Norge for 30–40 år siden. For 30–40 år siden, så kunne det offi­si­elle Norge gitt beskjed om at ulike sær­krav og ukul­tur vil man rett og slett ikke godta eller legi­ti­mere. I Norge så er det våre lover, reg­ler og ver­dier som gjel­der. Hvis ikke, så er det bare å finne seg et annet land.

    • Lars M

     Hvis man ana­ly­se­rer tall­ma­tri­sen fra Stov­ner politi­kam­mer i tids­rom­met 2003–2011, vil man finne nedad­gå­ende tren­der for all kri­mi­na­li­tet, sær­lig gjel­der dette for motor­vogn­ty­veri, vin­nings­kri­mi­na­li­tet, ran og skade­verk. Det er også en nedad­gå­ende trend for vold og nar­ko­tika.

     Dette skjer altså sam­ti­dig med at ande­len inn­vand­rer­be­folk­ning øker i byde­len.

     Dette har­mo­ne­rer vel dår­lig med Docu­ment-pro­pa­gan­daen ?

     For øvrig: Å kon­sta­tere at mob­bing i skole­går­den også har fore­kom­met tid­li­gere, betyr ikke at man baga­tel­li­se­rer / bort­for­kla­rer. Omvedt rasisme fore­kom­mer, helt klart. Den er like ille som annen rasisme.

     Det er kate­go­ri­se­ring og stemp­ling på gruppe­nivå jeg argu­men­te­rer imot.

     • The­rion

      For ordens skyld – det er vel bare “anmeldt kri­mi­na­li­tet” som kom­mer med i den opp­løf­tende sta­ti­stik­ken?!!!

     • Natt­ug­len

      Lars M: Kan du være så snill å gi en nøy­ak­tig defi­ni­sjon av begre­pet “omvendt rasisme”?

   • Ante_­Bergan

    Ehh, så hva er din respons til Andreas og Marius hvis de sit­ter rett foran deg? Er det “Det har all­tid vært gjen­ger i Gro­rud­da­len” og ” En erfa­ren politi­sjef utta­ler at kri­mi­na­li­te­ten har gått kraf­tig ned i Gro­rud­da­len”?

    Så iøyne­fal­lende empa­tisk!

    Alt for ofte med­fø­rer opp­ri­vende skild­rin­ger av vold, rasisme og over­grep bøl­ger av aggres­sive og gene­ra­li­se­rende kom­men­ta­rer om en hel forlke­gruppe.. Nyan­sene druk­ner full­sten­dig – de har ingen sjans”

    Ten­ker du på medie­nes og ulike poli­ti­ke­res omtale av nord­menn på 80- og 90-tal­lets som et folk pre­get av frem­med­fi­ent­lige halv­ra­sis­ter?

   • smoke­wa­ter

    Jeg er fasci­nert av dette begre­pet “nyan­ser”. Høres bra ut gjør det ikke. Og det blir ofte gjen­tatt i sam­funns­de­bat­ten. “vik­tig å huske at det er nyan­ser”. Må ikke ha “svart hvitt”-tenkning.

    En av de som liker dette begre­pet, som vel­dig mange andre på venstre­si­den, er Jonas Gahr Støre. Men i for­bin­delse med tryk­kin­gen av visse teg­nin­ger så pra­tet han om “eks­tre­mis­ter på hver sin side”. Dvs på den ene siden så har man altså de som truer med vold og endog utfø­rer vold, på andre siden så har man de som tryk­ker teg­nin­ger. Så mitt enkle spørs­mål er: Hvor i all ver­den er nyan­sene her? For er vir­ke­lig en som trykker/tegner/publiserer en teg­ning en eks­tre­mist på lik linje som en som truer med vold og utfø­rer vold? 

    Eller hva med i kjøl­van­net av tra­ge­dien 22.7. Da var det en rekke tone­an­gi­vende per­soner i det norske sam­fun­net som satte “tonen” ved å klistre vel­dig mange per­soner til Brei­vik. Grunn­hold­nin­gen var som føl­ger: Brei­vik utførte rik­tig­nok hand­lin­gene, men man hadde per­son a, per­son b, per­son c, gruppe a, gruppe b som i prak­sis var i Brei­viks miljø. Hvor i all ver­den var nyan­sene da. 

    Det for­tel­ler meg at dette begre­pet nyan­ser når det kom­mer til sam­funns­de­bat­ten i vir­ke­lig­he­ten er et kon­stru­ert begrep. Et slags kort man spil­ler ut kun for å avspore sam­funns­de­bat­ten.

    Det samme kan vel også sies om dette meget for­slitte “dialog”-begrepet i sam­funns­de­bat­ten. Ikke bare er det for­slitt, men gudene skal vite det er per­ver­tert. Men siden man har det sam­funns­kli­maet som råder, så kom­mer det ikke frem at i de sam­men­hen­ger hvor det blir spilt, så betyr det noe helt enn begre­pets opp­rin­ne­lige betyd­ning. For “dia­log” i utgangs­punk­tet er vel­dig sym­pa­tisk. Det er vel der­for det blir brukt. For i utgangs­punk­tet så betyr dia­log at to par­ter går sam­men om å finne enig­het. Det som der­imot er grunn­prin­sip­pet i nyti­dens tolk­ning av dia­log er at en part kre­ver, kre­ver og atter kre­ver. Og det offi­si­elle Norge gir etter. Og hvis en part ikke får krav, så blir de støtt og kren­ket. Og da blir gjerne krav etter­gitt.

    Så alle som er mot­stan­der av dagens “dialog”-filosofi bør omtale dia­log­be­gre­pet som: “venstre­si­dens under­kas­telse til islams krav­men­ta­li­tet”

    • Lars M

     Nyan­ser. Kje­de­lig ? Ja på en måte. Fordi de for­klud­rer de store for­enk­lin­ger, de kate­go­ri­se­rende pro­kla­ma­sjo­ner, den enkle svart/hvitt – tenk­ning, den sug­ge­re­rende Vi mot De tenk­nin­gen – som folke­for­fø­rere har benyt­tet så ofte tid­li­gere – med så his­to­risk gru­somme resul­ta­ter.
     For­enk­lin­gen, stig­ma­ti­se­rin­gen er tota­li­ta­ris­mens vesen.
     Man bør være seg bevisst at evne til å se indi­vi­dene, uan­sett gruppe­til­hø­rig­het, skep­si­sen til kate­go­ri­se­ring, stig­ma­ti­se­ring på gruppe­nivå, kol­lek­tiv straff etc. – er en del av vår moderne Vest­lige kul­tur. Hvis man opp­gir slike prin­sip­per, sager man over den gre­nen man selv hev­der å sitte på.

 • ole

  Å bevist angripe nord­menn for å oppnå fryk­tet sta­tus er en “No Brai­ner”. Kon­se­kven­sen kan i vær­ste fall være hard snakk fra en lærer om at sånn gjør man ikke. Men man blir ikke jaget i flere måne­der etterpå. I Odense har inn­vand­rere for­talt at de bevist gjør inn­brudd i boli­ger med danske navn, da risi­ke­rer man ikke å måtte gi til­bake til­felle det er en fet­ter av en eller annen som bor der.
  Jeg har selv opp­levd ting som Andreas og Marius beskri­ver og fryk­ten knyt­tet til det. At det skal komme en gjeng å ta deg, pre­get meg i flere måne­der av ung­doms­kole­ti­den.
  Dette er noe for­eld­rene mine aldri har for­stått, den fryk­ten de hvite mid­del­klasse barna bærer på. Aslak Nore beskrev dette i Eks­te­mistan. Simen Sætre ville ikke høre snakk om det.

  Alle for­står at det beste er å flytte fra Gro­rud­da­len. Jeg vet at mine barn vil gå på pri­vat­skole og ikke spille fot­ball med pakis­ta­nere.

 • ole

  Kjell Erik Eilert­sen leve­rer vir­ke­lig som fersk jour­na­list. Kan virke som at han har lite å tape på å skrive som dette. Fyren er åpen­bart intel­li­gent og har sik­kert tjent masse pen­ger i finans­ver­dene så han slip­per å ligge på PK linja i for­hold til even­tu­elle frem­ti­dig arbeids­gi­ver.

 • K_MD

  Så det var ikke sant som de hev­det, at “mus­li­mene er de nye jødene”… 

  Det er nord­menn som er de nye jødene (og det i sitt eget land)!

 • Arild2440

  Var det en artik­kel om dette i Finans­avi­sen? Når da?

  • Akers­hus_­Fest­ning

   Finans­avi­sen. Lør­dags­ut­ga­ven på papir.

 • Johan­U­ten­Land

  Anti­ra­sis­tisk sen­ter står nok klar til å over­våke høyre­eks­tre­mis­ter som disse to gut­tene…

 • Mr_­Norge

  Min sjel sør­ger. Over alt det som er for­tapt.
  Mitt hjerte grå­ter. Over alt det som lider.
  Min munn smi­ler. For dette er sann­heta.

 • smoke­wa­ter

  Helt enig. Ta opp levende lyd og bil­der.

 • smoke­wa­ter

  Site­rer: “Det er sik­kert ikke noe pro­blem å finne tak i andre per­soner som med stor entu­si­asme kan for­telle at de aldri har opp­levd eller sett noe slikt, og som ikke kan tro at slikt fore­kom­mer. Det fin­nes sik­kert også en rekke “eks­per­ter” som kan for­telle media at dette er en vel­kjent form for hys­teri. Hadde ikke for­bau­set meg om de skulle bli beskyldt for å bedrive rasis­tisk pro­pa­ganda mot en mino­ri­tet med sine ond­skaps­fulle løgn­ak­tige utsagn. Kan­skje en sak for ARS?”

  Selv­føl­ge­lig sto det offi­si­elle Norge klar for å parere deres utsagn. Courtesy Aften­pos­ten og Kha­lid Salimi. Hva skal man si om denne (kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Norge-blir-ikke-mindre-norsk-av-a-forandre-seg-7186404.html#.UX5lP7XxrcA) “lyck­liga gatan”

 • topo­lo­gix

  Den har moms­fri­tak som alle norske aviser.

 • Det kan være greit å lese inn­leg­get Kam­pen om Gro­rud­da­len på Dags­avi­sens Nye Menin­ger, skre­vet av den ene av disse gut­tene, Marius Sør­vik. Her for­tel­ler han med egne ord om sin opp­vekst.

  • lydig

   Inter­es­sant, Marius vir­ker jo å være res­surs­sterk og vel­for­mu­lert. Det er klart at “dalen vår” var et pro­pa­gan­dis­tisk makk­verk, de hol­der seg ikke for gode til å henge ut Marius på sin FB-side. Og hva med dette state­men­tet fra samme fb-side: ” Ved de fleste grunn­sko­lene i Gro­rud­da­len er det i dag en over­vekt av ele­ver med et annet mors­mål enn norsk. På flere av sko­lene er ande­len på over 80 pro­sent, og den øker. Men er det egent­lig så pro­ble­ma­tisk?”
   Nei, si det Nrk-tjusare, godt du ikke tren­ger å gå på denne sko­len sjøl kan­skje?

  • smoke­wa­ter

   Og det er så inter­es­sant å lese inn­leg­gene som skal “motsi” ved­kom­men­des utsagn. Denne kom­men­ta­ren til Sør­vik er ret­tet mot Nrk-serien “dalen vår” og den første som vel­ger å “motsi” er åpen­bart en per­son som er til­knyt­tet serien. Og det må dess­verre sies at ved­kom­mende har svake argu­men­ter som “fordi vi valgte å for­telle his­to­rier som sjel­den eller aldri når frem til kro­nikk­plass eller debatt­spal­ter, og i alle fall ikke til kom­men­tar­fel­tene”. Da kan man opp­lyse for denne per­sonen at det er vel­dig kjent at posi­tive hver­dags­his­to­rier sjel­dent når offent­lig­he­ten. Det skyl­des at hver­dags­his­to­rier sel­ger dår­lig. En mann som går tur med hund sel­ger ikke. En hund som går tur med blind hund sel­ger. Og denne per­sonen kan vel ikke si at det offi­si­elle Norge ikke for­sø­ker å tegne et mest mulig rosen­rødt bilde av Gro­rud­da­len. Eller beskylde de som kri­ti­se­rer for å over­drive.

   Videre for­mid­ler ved­kom­mende “Det er ingen regi lagt på hva hoved­per­sonene våre skal si, sna­rere tvert om”. Nei det behø­ver man ikke, hvis man er nøye på hvem man for­mid­ler his­to­riene til, da kan man like­vel få frem de utsagn man øns­ker.

   Men føl­gende utsagn sier det meste: “Jeg har respekt for dem som har hatt vonde opp­le­vel­ser ved å bo i dalen. Enten det var rot­løs­he­ten på 70-tal­let, gjen­g­opp­gjør og vold på nitti­tal­let eller rasisme i dag. Det er også noe som heter omvendt rasisme. Den fin­nes også, og den ram­mer gjerne unge hvite gut­ter, eller jen­ter” Her kom­mer god gam­mel­dags kul­tur­re­la­ti­visme. Bud­ska­pet er vel­dig enkelt. Ja det har vært uhel­dige ting før, så er det også idag, og da er det ingen grunn til å snakke om det som er idag. Og i følge denne per­sonen så er altså rasisme større pro­blem enn omvendt rasisme. M.a.o vest­lig rasisme større enn ikke-vest­lig rasisme. Mer­ke­lig da at det er NORSKE jen­ter som far­ger håret sitt mørkt og ikke ikke-vest­lige gut­ter som far­ger håret slitt lyst. For hvis tesen om at vest­lig rasisme er større enn ikke-vest­lig rasisme skal stemme, så bør det stemme. 

   Så har man en per­son som er over­be­vist at Tveita-gjen­gen er årsa­ken til at folk flyt­tet ut fra Gro­rud­da­len. Mer­ke­lig at utflyt­tin­gen har til­tatt ETTER at de har blitt omtrent ikke-eksis­te­rende. Og man kan vel si det er sprek påstand at Tveita­gjen­gen la grunn­la­get for opp­rørske inn­vand­rer­ung­dom.

   Så har man ved­kom­mende som klin­ker til med at inte­gre­rin­gen har vært en suk­sess. Bekla­ge­lig­vis så har ved­kom­mende svært lite fakta å slå i bor­det med. Pakis­ta­nere med 20 års botid er f.eks langt bak majo­ri­tets­be­folk­nin­gen når det kom­mer til andel i arbeids­li­vet. Og situa­sjo­nen for pakis­tanske kvin­ner er enda verre. Og i følge denne “lurin­gen” så er ikke pro­ble­met kul­tur som tvangs­ek­te­skap, van­ære­drap, omskjæ­ring, under­tryk­king av kvin­ner, nei det store pro­ble­met er de som kri­ti­se­rer kul­tur som tvangs­ek­te­skap, van­ære­drap, omskjæ­ring og under­tryk­king av kvin­ner.

   Så er ved­kom­mende opp­tatt med å for­midle at inn­vand­rere lyk­kes i Norge. Ja det stem­mer, men hva slags inn­vand­rere. Kan­skje de som ikke har sær­lig med inte­gre­rings­ut­ford­rin­ger å gjøre.

   Ved­kom­mende lyk­tes san­ne­lig å være selv­mot­si­gende. For et sted for­mid­ler ved­kom­mende føl­gende: “flere kul­tu­rer har vi for­res­ten all­tid hatt”, før ved­kom­mende litt senere kan opp­lyse: “Husk det snevre, navle­be­sku­ende sam­fun­net vi var før”. Ja hva blir det? “flere kul­tu­rer” eller “snevre navle­be­sku­ende”

   Og det blir spe­si­elt å regist­rere at en per­son kan for­midle “Husk det snevre, navle­be­sku­ende sam­fun­net vi var før” før ved­kom­mende klin­ker til med “Til dere for­dums­fulle”. En, jeg vil si at en per­son som hev­der at Norge var “snevre, navle­be­sku­ende sam­fun­net vi var før” selv opp­fyl­ler å være i kate­go­rien “dere for­dums­fulle”

   Ved­kom­mende for­mid­ler videre at “barn er “farge­blinde” når det gjel­der hud, farge, reli­gion, etni­si­tet”. Vel det gjel­der nok mer norske barn idag. Den 1–2% av dem som er i endel klas­ser. Der­imot barn med en bestemt til­hø­rig­het er opp­tatt med å “få plas­sert” barn i bestemte kate­go­rier. Dette ble jo doku­men­tert da et “idea­lis­tisk” norsk par valgte å ha sin sønn i en klasse hvor det omtrent kun var han som var norsk. Og hvor moren til denne gut­ten opp­levde at søn­nen, etter press fra jevn­ald­rende med ikke-vest­lig bak­grunn, hadde plas­sert seg og fami­lien i “kris­ten kate­gori”. Selv om moren kunne opp­lyse at de ikke var sær­lig kris­ten.

   Så for å opp­sum­mere, det er mye rart man skal lese når folk øns­ker å “motsi” de som for­mid­ler det poli­tisk ukor­rekte

 • thor­r2010

  Slike ting som dette her burde man fort­sette å doku­men­tere, da ofrene har uhyre få støtte­spil­lere innen media og poli­tik­ken. Det ver­ste som kan skje er hvis dette kan avfeies som “enkeltepi­so­der” og at det reelle pro­ble­met er at “enkeltepi­so­der” doku­men­te­res (slikt fører jo til rasisme, må vite). Man må da doku­men­tere at dette er mer eller mindre sys­te­ma­tisk, så om ikke sen­tralt orga­ni­sert, så en kon­se­kvens av de inn­flyt­te­des kul­tur. Dette hører man jo om i de fleste Vest­euro­pe­iske land også.

  Nord­menn som er utsatt for slik rasis­tisk hets fra inn­vand­rere for­tje­ner å vite 1) de er ikke alene, 2) rådende poli­tiske elite og media er ansvar­lige hhv for situa­sjo­nen og at den ikke blir rap­por­tert og 3) de har støtte­spil­lere.

  Jeg vil også tro at nok slike saker kan føre til at multi­kul­tura­lis­ter på lavere til mid­dels høye poli­tiske nivåer kan få kalde føt­ter og deser­tere.

  Ap-eli­ten kan nok låse seg inn på Vest­kan­ten eller i gated com­mu­nities når det blir nød­ven­dig og sen­der vel alt ungene sine vekk fra sko­ler fulle av uin­te­grer­bare inn­vand­rere, men alle besit­ter ikke en slik luk­sus. Lærere, jour­na­lis­ter, rek­to­rer, kom­mu­nalt ansatte, mange aka­de­mi­kere og stats­an­satte f.eks. Ingen av disse vas­ser i pen­ger til å låse seg inne og iso­lere seg fra rea­li­te­tene. Man burde doku­men­tere denne her­sin­gen og rasis­men mot nord­menn skik­ke­lig, så vet de ihva de har i vente hvis de fort­set­ter å pro­pa­gan­dere for multi­kul­tu­ren.

 • Per Ulv

  Det ver­ste med å opp­leve slikt er at ingen øns­ker å høre din his­to­rie og at det går auto­ma­tikk i å anta at det er du, den uskyl­dige, som er den onde rasis­ten med feil­tan­ker. Den som må sen­su­re­res, eks­klu­de­res, henges ut, kri­ti­se­res og opp­dras og aller helst over­vå­kes av myn­dig­he­ten. Når denne kri­tik­ken kom­mer fra men­nesker som er full­sten­dig skå­net fra disse sam­funns­for­hol­dene, og hel­ler ikke har til­gang på upar­tiske opp­lys­nin­ger om den­slags, opp­le­ves det som et ytter­li­gere over­grep. Spe­si­elt når dette kom­mer fra fami­lie eller ven­ner blir frust­ra­sjo­nen eks­tra sterk. Jeg har selv i tid­li­gere yrke opp­levd mange for­søk på angrep og over­fall, men har all­tid endt opp med å ta figh­ten og har utvil­somt hatt svært mye flaks. Jeg er muli­gens bipo­lar, så risiko­vur­de­ring er neppe min ster­keste side. Dette har opp­igjen­nom årene kos­tet meg en knekt tom­mel, navle­brokk, over­fla­diske kniv­kutt, frost­skade, øde­lagt skille­vegg i nesen, utal­lige øde­lagte buk­ser og skrubb­sår på kneet, slark i kjeve­led­det, bort­kas­tet tid på politi­sta­sjo­ner, humø­ret, evnen til å slappe av og alt håret jeg en gang hadde på hodet. Og dette til tross for at jeg aldri har endt opp med å få juling. Men det mest sen­trale jeg har mis­tet for all­tid er troen på multi­kul­tur og libe­ral inn­vand­ring som fun­ge­rende sam­funns­mo­dell.

  Nå som en begyn­ner å kjenne at krop­pen er blitt 40, mer­ker jeg også at jeg har begynt å bekymre meg på helt nye måter for hvor­dan jeg even­tu­elt vil klare meg fysisk om jeg igjen skulle få hen­dene fulle av rasis­tiske bråk­ma­kere. Har der­for måtte bytte ut både livs­stil, yrke og snart også adresse. Hadde jeg opp­levd alt dette i eget nær­miljø mens jeg vokste opp, hadde jeg nok endt opp som nerve­vrak eller det som verre er. Den all­tid like bitre nett­bøl­len Per Ulv hadde nok ikke eksis­tert uten disse opp­le­vel­sene. Ung­dom som opp­le­ver det du har opp­levd har min største sym­pati. Det at tabuet rundt dette ende­lig ser ut til å sprekke gjør godt og er god medi­sin for sje­len.

 • smoke­wa­ter

  Hvis du ikke vis­ste det. Du har blitt anmeldt. Ja ikke politi­an­meldt, men bok­an­meldt. http://radio.nrk.no/serie/bok-i-p2/mktr07001613/20–04-2013. En av de “eks­per­tene” som P2 har invi­tert som litteratur-“ekspert” (når ble han eks­pert på lit­te­ra­tur?): Lars Gule

 • Lars_Vi­ker

  Ja, jeg lurte på hvor lang tid det skulle ta før noen i Norge våget å pub­li­sere sann­he­ten om Oslo­stan.

  Det går et skarpt skille mel­lom de som har opp­levd noe selv og de som bare pra­ter. Eldre folk som aldri har opp­levd ter­ro­ren og hatet fra inn­vand­rerne mora­li­se­rer om rasisme, frem­med­frykt og så videre – fordi de ikke lever oppi det, aldri har gjort det, og ikke kan eller vil fore­stille seg det. Det er der­for det er så vik­tig å få ungene til poli­tisk kor­rekte så nære dette som mulig – fordi ellers kom­mer de bare til å fort­sette å prate, akku­rat som gene­ra­sjo­nen over. Hel­dig­vis er det kom­met gene­ra­sjo­ner med første­hånds­er­fa­ring fra den urbane kon­flikt­so­nen vi har skapt i Oslo. De vet hva som skjer. Jeg håper det bli kimen til noe nytt.

  • Jeg mener alle som er for det såkalt multi­kul­tu­relle sam­funn, burde tvinges til å bo i såkalte multi­kul­tu­relle områ­der. Og de skulle ikke ha lov til å flytte der­fra, uan­sett hvor mye de “skif­tet mening”. 

   Det burde jo være rene par­ra­di­set for dem.

 • Max_­Mi­nus

  Hvor­dan ble det slik? Hvor­dan kunne etnisk norske gut­ter ende opp som de nederst på rang­sti­gen”

  Ele­men­tært, Wat­son: Fordi de ikke for­sva­rer seg. Men det skal de jo ‘holde seg for gode til’, og da går det som det går.

  • Hvor­dan kan norske gut­ter for­svare noe som helst, etter å ha blitt utsatt for mas­siv anti­hvit pro­pa­ganda hele sitt liv, hvor­dan skal norske gut­ter kunne for­svare seg etter å ha blitt hjerne­vas­ket i alle år av anti-norske media, anti-norske aka­de­mia, anti-norske 68-er barne­hage­tan­ter fra hel­vette.

   Om hvite menn orga­ni­se­rer seg, kom­mer pst, politi, mas­siv over­våk­ning, utskjel­ling , hets for­føl­gelse i media, Og stats­støtte såkalte Quangos(quasi non gover­men­tal organisations(om jeg ikke hus­ker feil), som blitz, som beta­les av våre skatte­pen­ger, utfø­rer vold mot dis­si­den­ter, og poli­tiet ser mel­lom fing­rene på det. 

   Vi har et rett­sys­tem hvor hvite ikke kan orga­ni­sere seg, uten å kunne bli straffe­for­fulgt i følge “rai­sisme­lov­giv­ning”, loven er ikke lik for alle, det kan man lett se på når man ser kon­se­kven­sene for mange av de norske gut­tene som orga­ni­serte seg på øst­kan­ten, for 12–15 år siden, Hans Rustad og mange av docu­ments lesere har vel ikke sett ned på disse, og ryn­ket på nesen av disse? For­tell meg Hans Rustad, hva føler du om dom­men mot Niko­lai Kvis­ler, som fikk 18 år i feng­sel, fordi hans venn drepte noen? Kan du for­telle meg om noen i Norge som i nyere tid har fått en slik straff og dom? Dette er jus­tis­mord, hvor­for skri­ver dere ikke om dette?
   Kvis­ler var ikke i nær­he­ten av Her­man­sen, han var ikke bevæp­net, like­vel fikk han en stren­gere dom enn Jahr, som fak­tisk drepte ham. En ung jente fikk 3 år i feng­sel, for å ha sit­tet i en bil.
   Og media frem­stil­ler det frem­de­les som om Kvis­ler var draps­man­nen.

   Til sam­men­lig­ning hadde vi dra­pet på to dør­vak­ter i Moss, hvor alle 5 asia­tene var med og kniv­stakk de to norske gut­tene, som ble bru­talt slak­tet ned med mål­rettete hugg i lys­ken, dette var et ekte gjeng­drap, hvor alle del­tok, alle var bevæp­net kun en ble idømt feng­sels­straff, 4 andre som hadde kniv, som stakk ofrene med kniv, som var med og drepte, fikk kun baga­tell­mes­sig sam­funns­tje­neste.

 • Lars_Vi­ker

  Hvor­for det har blitt slik er en kom­pli­sert affære. Men en for­ut­set­ning er et gjen­nom­fe­mi­ni­ni­sert sam­funn.

 • ripss

  Dags­nytt 18 fore­trek­ker i kveld (nrk) å snakke om B. Spring­steen. De har valgt DET og ikke situa­sjo­nen til norsk ung­dom OG barn­dom som må for­holde seg til rasis­ti­siske og vol­de­lige invand­rere.
  Hvor­for har nrk “glemt” å fronte sine egne bor­gere, om igjen og om igjen?

  • smoke­wa­ter

   For­de­len med å trekke inn Spring­steen er at da blir selv­føl­ge­lig refe­ran­sen til Utøya kob­let inn og ergo så kan sym­pa­ti­po­eng inn­kas­se­res.

  • NRK repre­sen­te­rer ikke nord­menn, de repre­sen­te­rer en makt­elite og 68-erne som vil bytte ut nord­menn med andre. 

 • smoke­wa­ter

  En ny mel­der seg til tje­neste i kam­pen mot den såkalte isla­mo­fo­bien http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XUMmHs6MpVM#!

 • Arbeids­rud

  Er ingen redde for at de skal bli radi­ka­li­serte da?

 • Per Ulv

  For­søkte å slette dette inn­leg­get uten hell nett­opp på grunn av dår­lige for­mu­le­rin­ger og man­gel på rele­vans, men det lot seg ikke gjøre. Oh well. Det jeg mener er at jeg har opp­levd å ha hen­dene fulle av bråk­ma­kere som går til angrep hoved­sak­lig fordi en er nett­opp etnisk norsk, og at det over tid gjør noe med en. Det at det hit­til har gått bra hver gang har basert seg på flaks og god fysikk. Det er sik­kert helt van­lig med en slags midt­livs­krise når en kjen­ner at krop­pen begyn­ner å bli vok­sen, men da kan­skje fordi en sav­ner den flate magen eller det fro­dige håret, evnene til å drikke 16 halv­li­tere uten å bli fylle­syk eller whate­ver. Når den største bekym­rin­gen ved å bli vok­sen der­imot er at en grad­vis mis­ter evnen til å sloss på tørre never mot unge sinte menn som angri­per pga. ens norske etni­si­tet, da er en blitt neg­a­tivt påvir­ket av å bo, leve og jobbe som mino­ri­tet i eget land. Det er det jeg mener.

 • Stei­n­ad­ler

  De vest­lige demo­kra­ti­ene har pas­sert det “athenske” sta­diet. Stem­me­rett som fulgte eien­doms- og for­mues­for­hold hadde man jo frem mot den første ver­dens­kri­gen. Alter­na­ti­vet til å utvide stem­me­ret­ten var vel først og fremst kommunisme/sosialisme, og senere nazismen/fascismen. Nett­opp ver­dens­kri­gene burde også for­telle noe om hvil­ket uhyre destruk­tivt feno­men masse­sam­fun­net er – ganske uav­hen­gig av “ismer”. Det grunn­leg­gende pro­ble­met er over­be­folk­nin­gen, noe “utvik­lin­gen” etter den andre ver­dens­kri­gen med uttøm­ming av res­sur­ser, for­urens­ning, natur­øde­leg­gelse og masse­ut­ryd­delse av andre arter bør ha vist hin­si­des all tvil.. Natur­lig orga­ni­sie­ring i mindre enhe­ter der folk sim­pelt­hen er nødt til å for­holde seg til de kon­krete for­skjel­ler i evner som et sam­funn er avhen­gig av – det var jo utgangs­punk­tet for det greske demo­kra­tiet – der den kon­krete avstan­den mel­lom folk ikke var stort større enn at man kunne rope fra den ene enden av sam­fun­net til det andre. For­fal­let begynte straks tenden­sen til impe­rie­byg­ging var der.

  • topo­lo­gix

   Tenden­sen til impe­rie­byg­ging er da mye eldre enn det gre­sle klas­siske demo­kra­tiet! Meso­po­ta­mia, Baby­lon, …

 • Jeg føler at tiden er inne for å begrense “emo­krati” til en meget restrik­tiv gruppe per­soner som kan anses som ansvar­lige.”

  Jeg er per­son­lig over­be­vist om at dette er løs­nin­gen, og jeg tror for­så­vidt at frem­ti­den vil bringe en rea­li­tet til Europa hvor de fleste job­ber som selv­sten­dige nærings­dri­vende og støt­ter seg til pri­vate løs­nin­ger både for pen­sjons­spa­ring og helse­til­bud, men også for små­ting som snø­må­king, reno­va­sjon osv. 

  For per­soner med bena godt plan­tet i det norske sosial­de­mo­kra­tiet vil nok disse ide­ene frem­stå som apo­ka­lyp­tiske (eller post-apo­ka­lyp­tiske), men jeg kan ikke helt se hvor­dan den poli­tik­ken som omfav­nes av majo­ri­te­ten både i Europa og i Norge kan være annet enn destruk­tiv på lang sikt.

  Ben venga” sier man her nede de gan­gene en gitt utvik­ling er øns­ke­lig eller vil­let, og jeg må si at jeg med to tomme hen­der i et ukjent land midt i vår moderne tids største finans­krise, tross alt har klart meg godt. Jeg lever ende­lig et liv jeg kan stå inne for, og jeg har fått meg vel­dig mange vek­kere. Jeg har også følt hvor­dan det er å være utlen­ding i et frem­med land de gan­gene resur­sene plut­se­lig blir kna­ppe (som under denne finans­kri­sen), men jeg har også sett den aksept man opp­le­ver de gan­gene man føl­ger god takt og tone. “Respect local cust­oms” står det vel skre­vet i enhver halv­god reise­guide, så man tren­ger ikke akku­rat være bega­vet for å navi­gere for­holds­vis godt i et ter­reng som kan frem­stå som ulendt.

  Jeg kan vel legge til at jeg har en sønn med min ita­li­enske hus­tru, og jeg må si det er en inter­es­sant øvelse å følge hans “tredje kul­tur” i den nå pågå­ende kon­struk­sjons­fa­sen. Jeg fry­der meg over det fak­tum at han lever midt mel­lom to vir­ke­lig­he­ter som er meget for­skjel­lige, for det er slike ting man vokser på. Det er vel den mang­lende omfav­nel­sen av majo­ri­tets­kul­tu­ren som har vært min skuf­felse hva gjel­der de nye norske lands­menn, for jeg ser ikke den samme inter­es­sen, den samme nys­gjer­rig­he­ten og liden­ska­pen som jeg ser både i meg selv og i mine nær­meste i for­hold til disse kul­tu­relle dimen­sjo­nene.

  • Jonas H

   Så dik­ta­tu­ret er løs­nin­gen? Med hvil­ken rett vil ølm­heim og brei­dab­likk frata meg mine poli­tiske ret­tig­he­ter?

   • Et even­tu­elt bort­fall av dine poli­tiske ret­tig­he­ter er mer sann­syn­lig hvis visse andre impor­terte sam­funs­syn får gehør i Norge på sikt. Jeg har for­res­ten ikke nevnt dik­ta­tur noen ste­der, men jeg føler at de som har mak­ten i Norge i dag fak­tisk under­gra­ver seg selv såpass mye at det i frem­ti­den vil kunne bli nød­ven­dig å omgå disse insti­tu­sjo­nene. Dette er krutt, jeg skjøn­ner det, men det er ikke så dra­ma­tisk som det kan høres ut. Jeg vil vel ikke si at inn­byg­gerne i ver­dens multi­et­niske byer som São Paulo etc. lever sine liv på like pre­mis­ser, det kan godt hende de har like ret­tig­he­ter på papi­ret, men i prak­sis er det ikke slik. Dette vil skje mer og mer i Europa, det er jeg over­be­vist om, men jeg har på en måte all­tid håpet at Norge grun­net et utall fak­to­rer skulle klare å holde visse neg­a­tive sam­funns­ut­vik­lin­ger litt på avstand…

    • Jonas H

     Demo­krati­kri­tikk er bra, men når kri­tik­ken utar­ter til revo­lu­sjo­nære sver­me­rier blir jeg skep­tisk. Fordi trus­se­len mot mine poli­tiske ret­tig­he­ter også kan komme fra annet hold så bør jeg omfavne et annet dik­ta­tur? Jeg er ikke over­be­vist, for å si det sånn…

     • Jeg mener bestemt at det jeg illust­re­rer ikke er et dik­ta­tur. Jeg filo­so­fe­rer over mulig­he­ten for at sam­fun­net vårt i frem­ti­den vil deles opp i mindre enhe­ter basert på andre kri­te­rier enn det som er til­felle nå. Jeg tror dette er uun­gåe­lig, og det er egent­lig bare en natur­lig fort­set­telse av de ame­ri­kanske “gated com­mu­nities”. Videre er det helt i tråd med aktu­ell forsk­ning på effek­tene og kon­se­kven­sene av multi­kul­tur og hvor­dan dette svek­ker sam­hol­det i et sam­funn.

      Hva gjel­der demo­kra­tiet som sådan er jeg ikke kri­tisk, men all den tid demo­kra­tis­vek­kende utvik­lin­ger i vårt sam­funn ikke addres­se­res slik de burde, påtar jeg meg ret­ten til til å synse litt rundt alter­na­tive løs­nin­ger.

   • Brei­dab­likk

    Med ingen rett over­ho­det. Jeg selv er sole­klart dis­kva­li­fi­sert på flere av de nevnte kri­te­rier. Som for­øv­rig ikke er et for­slag, bare et uto­pisk tanke­eks­pe­ri­ment (ner­mere detal­jert i et inn­legg som enten kom­mer på, eller er blitt sen­su­rert). Ikke noe av det jeg nev­ner vil for­melt bli vir­ke­lig­het. Poen­get er å tenke – hin­si­des moralske vur­de­rin­ger – hva som gjør en per­son­lig “ansvar­lig” eller egnet til poli­tisk del­ta­gelse og stem­me­rett – igjen: hvis man skulle prøve den tanke­eks­pe­ri­ment – ikke mer – at det old­greske, athenske demo­krati skulle være ideal for dagens norske “demo­krati”.

   • topo­lo­gix

    Du får lese omi­gjen! Det er ingen som harb argu­men­tert for dik­ta­tur, fdet er ingen som har truem med å frata deg dine poli­tiske ret­tig­he­ter! Brei­dab­likk: ” Alt dette­ett demo­kra­tisk for­kor­tet, for­enk­let og ufer­dig, som et tanke­for­søk “.

    Høyt­tenk­ning, med andre ord. Ellers, i det klas­siske Hel­las varte aldri peri­oder med demo­krati mer enn ca hundra år. Vi nær­mer oss nå hundre­års­ju­bi­leum for demo­krati i det moderne Europa! Kan­skje hundre år er den typiske leve­ti­den for demo­krati?

 • lydig

  Solid bak­grunn for egne menin­ger eller det naive Norge stri­kes back! Søde Malin fra Sør­lan­det har bodd i Gro­rud­da­len i nes­ten et år og kjen­ner seg ikke igjen i medias beskri­vel­ser, hun har nok aldri hørt om “the seven year itch” – for ikke å snakke om når hun får barn i barne­ha­gen, eller på sko­len? Skog er det nok av i Norge, Malin, det er rik­tig, det er aldri noen som har hev­det det ikke er skog i Gro­rud­da­len, tvert i mot , det er et fan­tas­tisk område hvis man kom­mer litt bort fra hoved­vei­ene – det er der­for det er byg­get så mange boli­ger der Malin. You‘re not in Chi­cago!

  http://www.aftenposten.no/meninger/Mitt-ar-pa-Grorud-7188330.html#.UX-Hgqc4XIU

  Men Malin går nok i samme fella som Eli­sa­beth “Gro­rud­da­len” i Nrk – de tar utgangs­punkt i at dette ikke er Norge, men noe frem­med som man har hørt mye fært om, litt som rygg­sekk­tu­ris­ter, så ekso­tisk lizm – tenk at folk lever sånn, så artig! Det vil jeg lage en film om.

 • mr. ole­sen

  Red Norge og stop nu for hulen den mus­limske indvandring…hvor svært kan det være. Stem på de par­tier, der kan sørge for det – dere har jo penge nok.

 • Dan­nel­sen

  Var Ben­ja­min Hen­rik­sen på å angripe Jo Erling Jahr?

  • smoke­wa­ter

   Hus­ker du hva som skjedde i kjøl­van­net av det dra­pet. De 40k nord­menn som stilte seg opp for å for­dømme dra­pet. Selv med denne enorme mar­ke­rin­gen, så mente det offi­si­elle Norge at “nord­menn burde gå i seg selv”. For husk gene­ra­li­se­ring er lov “den veien”. 

   Man kan opp­lyse at omtrent sam­ti­dig med det tra­giske dra­pet på Ben­ja­min Her­man­sen, så skjedde det et annet drap. En afri­ka­ner som drepte en nord­mann tro­lig pga sist­nevn­tes leg­ning. Men for dette offe­ret så fan­tes det ingen fak­ler, ingen fra det offi­si­elle Norge med trøs­tende ord til fami­lien.

   Men en inter­es­sant obser­va­sjon om hold­nin­ger. Som kjent så møtte altså 40k nord­menn for å for­dømme dra­pet på Ben­ja­min Her­man­sen. For noen mnd’er så ble en, fol­ke­lig sagt, ræva yout­ube-video om pro­fe­ten offent­lig kjent. Det ble hev­det at det ble tatt liv i kjøl­van­net av denne videoen (for islam er jo “fre­dens reli­gion” må vite). Nå er det tro­lig at disse liv­ene ikke gikk tapt pga denne videoen, men kort og greit pga “fre­dens reli­gon”. Men uan­sett så førte dette til mar­ke­rin­ger også i Norge. Men det var inter­es­sant å regist­rere hva det ble pro­te­stert MOT. Ble det pro­te­stert mot de som ble myr­det? Nei, det ble pro­te­stert mot denne videoen. M.a.o mus­li­mer i Norge pro­te­sterte IKKE mot at isla­mis­ter drepte uskyl­dige men­nesker.

   • Arbeids­rud

    Det var en algi­rer som drepte den norske gut­ten du nev­ner, og han par­terte ham også og la ham i fryser’n. Like­vel ble det ikke noe fak­kel­tog av det.

 • Johan­U­ten­Land

  Fors­ke­ren du ten­ker på er Robert Put­nam og boken er Bow­ling Alone http://en.wikipedia.org/wiki/Bowling_Alone Put­nam er en ame­ri­kansk “libe­ral” som i prak­sis kan være alt fra SV til Høyre i Norge (i den grad det er mulig å sam­men­ligne).

 • topo­lo­gix

  ” Og siden har det vel kan­skje aldri opp­stått noen like kon­kret form for demo­krati igjen som det man fant i det klas­siske Athen ”

  Det er jo ikke rik­tig! Vi fin­ner det i vŕ egen his­to­rie, med alle “thin­gene”. Det norrøne/germaniske demo­kra­tiet er vel en like vik­tig for­lø­per som det athenske!

 • smoke­wa­ter

  Nei det er det ikke. Men sist jeg sjek­ket så var det meget få thaier, viet­na­me­sere som lagde slik furore av denne typen.

  Det er rart å tenke på, Norge fikk en peri­ode en viss andel av chi­le­nere, tak­ket være for­hold i hjem­lan­det. Og det er ingen hem­me­lig­het at det var en peri­ode hvor enkelte per­soner med den bak­grun­nen gjore seg bemer­ket. Men hva gjorde det vok­sende chi­lenske mil­jøet? Skrå­let de om at de er støtt og kren­ket da det ble omtalt at det var enkelte chi­le­nere som ikke opp­førte seg? Nei. De gjorde til­nær­met det mot­satte. De tok tyren ved hor­nene og ga klar beskjed om at disse enkelt­per­sonene var en skam og rett og slett “ryd­det i eget hus”. 

  Det er åpen­bart at per­soner med en viss reli­giøs til­hø­rig­het ikke er inspi­rert av chi­le­nere. For det er pok­ker ikke måte på hvor­dan de føler seg stig­ma­ti­sert, utsatt for isla­mo­fobi, støtt, kren­ket til på alle mulige måter hele tiden. Det fins de med denne til­hø­rig­he­ten som t.o.m blir støtt og kren­ket da en lærer teg­ner jesus og for­kla­rer det er jesus. Da er det å mønstre en “hær” utnevne en “elev­mek­ler” og “dette må det rea­ge­res på”

 • rev­krok

  Dette hør­tes i sum så ille ut at jeg dess­verre mis­ten­ker deg for å være pro­vo­ka­tør

 • smoke­wa­ter

  Det stem­mer meget bra. Ytter­ste venstre har sine “info­man­ter” som job­ber i det offent­lige. For mange år siden gikk en Krf-byråd i Oslo lei av pøbel­ak­ti­vi­te­ten til Blitz og øns­ket å tømme Blitz­hu­set, da var selv­føl­ge­lig Nrk kjapp med å avholde en “sym­pa­ti­de­batt”, hvor Blitz sin repre­sen­tant kunne omtrent sitte og briefe med sen­si­tiv infor­ma­sjon.

  Det vil være en av de største utford­rin­gene til en H/Frp-regjering. En illo­jal offent­lig sek­tor.

 • smoke­wa­ter

  Oi, har man altså kjem­pet for det? Kan noen for­telle meg når dette stor­mø­tet skal ha blitt holdt sted om “kam­pen om et hvitt Norge”. 

  For det jeg hus­ker i mange år var at Norge er da ikke fler­kul­tu­relt. Vi tar jo bare i mot svens­ker og dans­ker. (for dans­ker var visst ikke å anse som fler­kul­tur). Jeg skal ærlig inn­rømme at jeg ikke er den skar­pe­ste kni­ven i skuf­fen, men jeg kan lik­som ikke huske sær­lig mange svenske og dans­ker i sko­len. Jeg hus­ker chi­le­nere. Jeg hus­ker Abdul og Moham­med, men jeg hus­ker ikke “claes”.

  Men en dag så hadde visst det offi­si­elle Norge avgjort at Norge er nå fler­kul­tu­rellt, godta det. Javel, men det jeg lurer på, når skjedde egent­lig over­gan­gen. For det var ikke-fler­kul­tu­relt så ble det plut­se­lig fler­kul­tu­rellt. Men det har jeg aldri helt fått svar på. Ei hel­ler spørs­mål om hvor de svenske og danske ele­vene var

 • smoke­wa­ter

  Og hvis man leser en av reak­sjo­nene på denne saken så mener altså Jon Wes­sel-Aas: “Bidrag til neste Mani­fest? “svik og abdi­ka­sjon gjør at ung­dom­mene får følel­sen av å miste lan­det sitt”

  Det er “ansten­dig” det Hr. Aas, Opp­su­mer livs­er­fa­rin­gene til 16 år gamle Andreas med å dår­lig skjulte hen­tyd­nin­ger til en masse­mor­der og ter­ro­rist.

  Og en annen reak­sjon sva­rer med “reto­rikk”. For meg så frem­står begre­per som “reto­rikk”, “dia­log” og “nyan­ser” i det norske sam­funns­kli­maet som intet­si­gende pjatt.

 • smoke­wa­ter

  Og husk at islam er så tole­rant som det kan få blitt. De som ikke tror meg, kan jo lese denne saken http://www.dailymail.co.uk/news/article-2317029/English-Defence-League-terror-plot-6-Islamic-extremists-plead-guilty-EDL-rally-bomb-attack-plan.html

  • Takk, smoke­wa­ter. Man blir mørk­redd av å se bil­dene av disse ter­ro­ris­tene.

 • Hann­e65

  Gene­ra­tion Iden­ti­taire rekrut­te­rer kon­ti­nu­er­lig.
  Jeg har ikke hørt om noe lik­nende her i UK. Dette er ingen fransk vari­ant av EDL, BNP eller UKIP men sna­rere en masse­be­ve­gelse av fransk ung­dom.
  http://www.generation-identitaire.com/

  • Brei­dab­likk

   Du kjen­ner kan­skje Gene­ra­tion Iden­ti­taire bedre enn meg. Men man må kan­skje skille mel­lom beve­gel­sen strictu sensu og dagens masse­de­mon­stra­sjo­ner, hvor Gene­ra­tion Iden­ti­taire ikke hører med blant arran­gø­rene og hel­ler er ugle­sett og stemp­let som “høyre­eks­tre­mis­tisk” av enkelte av de hoved­an­svar­lige. Hvis jeg har skjønt rett.

 • Brei­dab­likk

  Farrage om pre­si­dent Hol­lande: både kos­te­lig og på kor­net:
  http://www.fdesouche.com/368787-nigel-farage

  • ripss

   En mann som har noe å si, som får sagt det med hele seg. Ube­ta­le­lig. Un oiseau rare…sukk.

 • ripss

  Takk Brei­dab­likk, well done 😉 Vil savne deg hvis du blir borte fra debat­ten!

 • The­rion

  De pekar ut mus­li­merna nu, i mor­gon är det jud­arna”

  Skole­ek­sem­pel på Non sequi­tur

  http://en.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur

  Du kan være tem­me­lig sik­ker på at under­teg­nede ikke vil gå etter jødene, om vi skulle bli så hel­dige å sivi­li­sere de her­væ­rende muham­me­da­nere,

 • rev­krok

  Alt som står der kan være sant. Men det kan likeså være kokt sam­men i en suppe. Med ulike ingre­di­en­ser av at alt er jug, noe er jug, noe er sant, noe kan doku­men­te­res, noe er selv­opp­levd, noe er det ikke, noe er over­dre­vet. De som øns­ker å fange opp­merk­som­het om en sak og skape en his­to­rie vet hvor­dan det kan gjø­res – på sne­dig og til­for­la­te­lig vis om det trengs for å fyre opp folk. 

  Selv om stor­par­ten av media så godt de kan for­sø­ker skape hal­le­luja stem­ning om Gro­rud­da­len og om mulig for­sø­ker under­slå mørke his­to­rier, så har jeg vans­ke­lig for å tro at det som beskri­ves over ikke ville vælva frem på ett eller annet vis. Spe­si­elt når det hev­des at ved­kom­mende per­son­lig har opp­levd 40–50 ran av mus­limske gjen­ger, og at det ikke var unikt i det hele tatt fordi alle norske i samme alders­gruppe opp­levde det samme. 

  Men for all det, jeg flyt­ter ikke til “visse strøk” i Oslo (helt uak­tu­elt), men tota­len i denne his­to­rien er jeg skep­tisk til.

  • Stei­n­ad­ler

   Jeg stus­set også litt på det der med 40–50 gan­ger. Mulig det er en over­dri­velse, men det hen­vi­ser også til en 5 års peri­ode. Så kan man selv­sagt spørre seg om alle hen­del­sene evnt (i like stor grad) ville for­tjene beteg­nel­sen ‘ran’. Men at det i løpet av en 5 års tid kunne finne sted et slikt antall “sam­men­støt” med inn­vand­rer­gjen­ger det vir­ker ikke så spe­si­elt vans­ke­lig å tro. Man kan jo feks sam­men­ligne med hva mobbe­ofre i ver­ste fall kan utset­tes for. Det kan nok i de ver­ste til­fel­lene komme opp i adskil­lig mer enn 40–50 epi­so­der i løpet av 5 år. Om til­sva­rende adferd kob­les sam­men med en ster­kere tendens til volds­bruk, dels i vin­nings hen­sikt, dels som ren “mar­ke­ring av revir”, så vil ihvert­fall jeg si at et slikt antall hen­del­ser som kan opp­le­ves som ran, i løpet av en fem års peri­ode, like­vel ikke vir­ker så usann­syn­lig.

   • rev­krok

    Enig i at 40–50 ran eller epi­so­der kan ha skjedd for noen. Men da står en igjen med utta­lel­sen om at alle norske i samme alders­gruppe hadde opp­levd det samme. En slik gjen­nom­gri­pende situa­sjon er jeg ganske sik­ker på at ville tyti ut selv om jour­na­lis­ter og andre muli­gens for­søkte legge lokk på det i den tiden. 

    Men – hvis det fak­tisk var så ille bør det være nok av tids­vit­ner som idag ano­nymt vil være kom­for­table med å for­telle detal­jer. En ærlig, grav­ende jour­na­list kan sam­men­stille og sette ord på det. Iså­fall ville det også være til støtte for de som opp­le­ver det samme idag, og kan­skje gjøre det let­tere for disse å for­telle sin vir­ke­lig­het slik den utspil­ler seg nå (hvis noe av det samme utspil­ler seg).

    • En ærlig, grav­ende jour­na­list…” Hvor fin­nes hen ?

     • rev­krok

      Ja, du kan så si 😉 Kan­skje et par av nav­nene nevnt i artik­ke­len vi kom­men­te­rer på. Og ikke å glemme – Docu­ments skrive­stue…

 • rome­ri­king

  Ikke rart han ikke pas­set inn ! Med slike menin­ger blir man ikke det. Jeg har sett “Dalen vår” og stor­koste meg. Og pro­gram­met gikk på den kana­len vi beta­ler dyrt for å kunne få de rik­tige opp­lys­nin­gene fra. Etter å ha fulgt med på “Dalen vår” els­ker jeg Gro­rud­da­len. Kom­mer sik­kert til å flytte dit. Og den samme kana­len har lært meg at jeg skal hate Israel. Takk til NRK !

 • rome­ri­king

  Det ryk­tes at NRK om noen år kom­mer med en fort­set­telse på “Dalen vår” den skal hete ” Lan­det vårt ” og kom­mer om ikke så mange år. “Molly og Bhattii er inn­leid som pro­gram­le­dere. Ja der­som regje­ringa får hen­ter hjem sist­nevnte fra ferien hans. Johnny fra Stov­ner skal være en gjen­nom­gangs­per­son . (med liv­vak­ter fra eskor­ten)

 • Gam­le­oslo

  Stak­kars Sve­rige.

 • Brei­dab­likk

  Kris­ten­dom­men som kil­den til Nor­ges under­gang? Som ytter­li­gere svar en tanke­rekke rundt “norsk poli­tisk teo­logi” på denne trå­den (se under). Svært tek­nisk kan­skje for uten­for­stå­ende, men skal man utrette noe mer enn sukk og klage må man gå inn i det kon­krete mate­ria­let. Alt dette som et første, svært ufer­dig for­søk.
  http://www.document.no/2013/05/sterk-antipati-og-direkte-hat-mot-israel/#comment-883386450