Kringkastingsrådet kommer med knusende kritikk av NRK etter å ha behandlet den såkalte romkvinnesaken.

Kringkastingsrådet er samstemte i at den bevisst villedende reportasjen ikke skulle vært sendt, og retter kraftig kritikk mot NRK for måten de har håndtert saken i ettertid. I kjølvannet av skandalen iverksatte den avgåtte NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas flere strakstiltak, men Kringkastingsrådet mener dette er utilstrekkelig.

Rådet kritiserer også NRKs manglende åpenhet om hvilke konkrete vurderinger som ble gjort i forbindelse med det åtte minutter lange, sterkt manipulative innslaget.

Mye av diskusjonen i Kringkastingsrådet dreide seg om hvorvidt NRK har vært åpne nok om de vurderingene som ble gjort da det ble besluttet å sende reportasjen.

Rådet uttrykte at de setter pris på tiltakene som er satt i gang i kjølvannet av saken, men mener at NRK ikke har gjort nok.

Et enstemmig råd gikk derfor inn for et vedtak der det blant annet heter følgende:

– Kringkastingsrådet finner likevel at NRKs tiltak ikke er gode nok. NRK har markert at de ikke har ønsket å gi innsyn i hvilke konkrete vurderinger som ble gjort den aktuelle dagen spesielt, eller i redaksjonelle vurderinger generelt. Dette er en holdning som er i utakt med krav til åpenhet ellers i samfunnet.

Både Dagsrevyens redaksjon og journalist samt Skup-styremedlem Runar Henriksen Jørstad visste om, men valgte å utelate, at den påkostede reportasjens hovedperson, Mirela Mustata, var dømt for salg av- og med­virk­ning til vold­tekt på sin da 11 år gamle dat­ter samt over­grep på andre barn, og at hen­nes 21 år gamle sønn ble dømt for til­nær­met samme for­hold. Begge ble dømt for å ha utnyt­tet søn­nens kone, som var 13 år da hun ble bort­gif­tet til ham og 14 da hun ble gra­vid med hans barn. I Jør­stads repor­ta­sje fikk over­gri­pe­ren like­vel “inter­vjue” offe­ret om sin med­skyl­dige mors påståtte uskyld. Det manipulative innslaget ble sendt i forbindelse med at de dømtes ankesak skulle opp, og reportasjen var vinklet som at Mustata og hennes medskyldige var offer for en kulturkollisjon og nærmest blitt utsatt for et rettslig overgrep av norske justismyndigheter. Forsvarer Vibeke Hein Bæra fikk uimotsagt kalle dommen for «skremmende» og «et overgrep». Bevisene mot de dømte i saken var for øvrig sjelden sterke, og anken ble følgelig droppet.

Til tross for interne innvendinger fra bla nyhetsanker Nina Owing valgte repor­ta­sje­le­der Gunn­hild Viken, pro­gram­sjef Per Arne Kal­bakk og nyhets­re­dak­tør Stein Bjøntegård å sende reportasjen. Vakt­sjef Ceci­lie Roang Bostad skrøt sågar av Jørstads «journalistiske håndverk». På spørsmål om hvorfor NRK valgte å underslå dommen, svarte Boang den ble ute­latt fordi det ville «kom­pli­sere saken».

Først i møte med stadig sterkere kritikk – fra bla Dag og Tids Jon Hustad, Nettavisens Elin Ørjasæter og fagbladet Journalisten.no – la NRK Dagsrevyens ledelse seg angivelig flate, men har hele tiden hevdet at det skyldtes en feil fremfor det bevisste redaksjonelle valget det var. Den offentlige beklagelsen innholdt også en tilsnikelse om at kritikken kom som følge av at dommen var blitt kjent. Det var den ikke, den var kjent på forhånd – også av Jørstad og redaksjonen i Dagsrevyen. Da det ble stilt spørsmål om hvilke redaksjonelle vurderinger som faktisk ble gjort da man bestemte seg for å sende det grovt manipulerende innlaget, svarte Bjerkaas med en lengre kronikk hvor han unnlot å berøre sakens kjerne, men opplyste at»NRK vil aldri gi etter for kra­vet om at våre redak­sjo­nelle vur­de­rin­ger skal tas i offent­lig­he­ten, eller at NRKs jour­na­lis­ter skal stå i offent­lig gapestokk.»

Kringkastingsrådet kritiserer da også NRKs manglende åpenhet på dette området.

NRKs egen journalistorganisasjon har på sin side møtt kritikken med å angripe fagbladet Journalisten for å ha navngitt de involverte, uaktet av at alles navn befant seg på Dagsrevyens rulletekst, Jørstad har sin egen byline og at Jørstads artikkel om saken – som ikke sto noe tilbake for innslaget – lå ute, sammen med reportasjen, på NRKs hjemmeside i 11 dager før NRK valgte å fjerne begge deler som følge av den massive kritikken.

Flere av rådsmedlemmene uttrykker skuffelse over NRK, og at de i likhet med de 870.000 seerne som så reportasjen føler seg lurt:

Grete Fossum, Ap-politiker:

– Jeg er dypt skuffet av NRK. Feil kan vi alle gjøre, men jeg ser på dette som en systemfeil og ikke en enkeltepisode.

Knut Haavik, tidligere Se og hør-redaktør og forfatter:

– Etter min oppfatning aksepterer NRK her journalistisk svindel, journalistisk underslag.

Frank Rossavik, journalist og forfatter:

– Det å vinkle saker betyr ikke at man skal fjerne alle andre sider av saken, og slette vesentlige opplysninger. Det kan ikke brukes som en unnskyldning.

Afshan Rafiq, høyrepolitiker:

– Det gode som har kommet med denne saken, er at mediene har utøvet en sosial kontroll med hverandre, som gjør at vi kan føle oss trygge på at noen tar opp kritikken, og at det får konsekvenser.

May E. Hansen, SV-politiker:

– Dette er uakseptabelt. Denne institusjonen har en unik rolle. Folk tror på NRK. Det gjør jeg også, og jeg føler meg veldig lurt i denne saken.

Ledelsen understrekte at de tar saken på dypeste alvor.

– Dette er en forferdelig sak, en pinlig sak, som har gått på vår stolthet. Vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp det inntrykket som er skapt her, om at vi prøver å lure folk, sa nyhetsredaktør Stein Bjøntegård.

Saken har ikke fått noen konsekvenser for de ansvarlige, utover Jørstad som er blitt forflyttet til Brennpunkt-redaksjonen.

NRK: Flengende kritikk av NRK i Kringkastingsrådet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.