Senterpartiet vil kreve at personer som skal søke norsk statsborgerskap må ha tatt og bestått to prøver: en språktest og en samfunnsfagstest, skriver Dagsavisen.

Aps integreringsutvalg gikk inn for språktest. Regjeringens integreringsmelding gikk også inn for samfunnsfagtest, og forslaget er ute på høring. Men arbeidet for begge tester går tregt, og SV er imot språktest og vil at man skal kunne bli borger bare ut fra botid.

Ap virker handlekraftig når det vil gjøre språktest obligatorisk. Men hvis det ikke er krav om bestått prøve, blir ordet «obligatorisk» tomt. Det er på dette punkt Sp nå går foran. Men først skal forslaget fremlegges på landsmøtet til våren.

Det vil være et skritt i dansk retning; der har man stilt krav som søkere må oppfylle. Det å stille krav sitter langt inne hos norske politikere. SV vil fortsatt ikke.

SV går inn for gjeldende praksis, der man kan få statsborgerskap uten godkjent test hvis man har bodd syv år i Norge.

– Senterpartiet vil ha en bestått norsktest for å få statsborgerskap. Det ønsker ikke vi. Vi vil ikke ekskludere de som ikke klarer testen, men som har bodd her i mange år og oppfyller alle vilkår for å få norsk statsborgerskap, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

SV prioriterer innvandrere med lærevansker av ulike grunner, uten å ta hensyn til de kostnadene som er forbundet med slike borgere. SV ser saken fra deres side, som om samfunnet har utømmelige ressurser, og ser ut til å glemme at selv arbeidet med å integrere dem som passerer testene er formidabelt. Den norske staten blir én stor sosialsentral.

Uten godkjent test kunne folk søke om statsborgerskap etter å ha bodd sju år i Norge. Nå kan det bli umulig å bli norsk statsborger om man ikke klarer testene, om Sp får gjennomslag for sin nye linje.

Slagsvold Vedum mener språk er helt avgjørende for integrering av innvandrere. Målet er at de som kommer til landet og får opphold, så raskt som mulig blir aktive samfunnsdeltakere.

– Med statsborgerskapet følger rettigheter og plikter. Vi mener det er viktig å stimulere til bedre språk gjennom krav om bestått språktest før man får statsborgerskap.

– Hva skal samfunnsfagstesten innebære?

– Akkurat hvilke type spørsmål en slik test skal ha, har vi ikke utformet. Men det kan være spørsmål om demokrati, folkestyre og grunnleggende rettigheter og plikter i samfunnet.

Man kan tenke seg vekt på valg, representasjon og betydningen av friheter som trosfrihet og ytringsfrihet, samt sikkert likestilling og likeverd, også for seksuelle minoriteter. Potensielle søkere må vise at de i det minste har forstått disse prinsippene godt nok til å gjengi dem.

Sosialdemokratiets slagord har vært «krev din rett og gjør din plikt». Nå kan det se ut til at Sp ønsker å gi slagordet en antydning til tenner. Det mest sosialistiske partiet foretrekker gebiss.

 

http://www.dagsavisen.no/samfunn/vil-skjerpe-krav-for-statsborgerskap/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂