Nytt

Elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av Oslos 125 grunnskoler. 16 skoler er nærmest for rene minoritetsskoler å regne, med over 80 prosent minoritetsspråklige elever. Samlet utgjør andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen nå 40,7 prosent.

Tall fra Utdanningsetaten i Oslo kommune viser at 23.000 elever tilhører språklige minoriteter av totalt 56.500 elever i Oslos grunnskoler. 62 prosent av de 23.000 mottar særskilt norskopplæring.

Alle skolene hvor elever med norsk som morsmål er i mindretall ligger på østkanten, og mens andelen minoritetsspråklige stadig øker i skoler på østkanten, faller den på vestkantskolene.

Tallene fra kommunen viser ellers at det er en tendens til at andelen minoriteter faller på vestkantskolene, mens den øker på østkantskolene. Ni skoler har mer enn 90 prosent elever med norsk som morsmål, alle disse ligger på vestkanten eller Nordstrand.

Utdanningsetaten definerer en minoritetsspråklig elev som en elev med et annet morsmål enn norsk og samisk. Kilden for Oslo-skolens opplysninger om elevenes morsmål er foreldrenes egne opplysninger på skolenes innskrivingsskjema.

I august 2011 kom det også frem at hele 13.000 barn i grunnskolen i Oslo kan så dårlig norsk at de må ha spe­sialun­dervis­ning. Dette til tross for at tre av fire er født i Norge:

Ifølge Utdan­nings­di­rek­toratet og Oslo kom­mune er tre av fire fremmed­språk­lige osloelever født i Norge. Men til tross for at de er født i lan­det, må seks av ti ha spe­sialtil­pas­set norskundervisning.

I 2010 viste tall fra Utdanningsetaten at norskspråklige elever kan komme i mindretall i Oslo-skolen i 2021 dersom den nåværende utviklingen fortsetter. Utviklingen er imidlertid avhengig av flere faktorer, som fruktbarhet, innvandringsmønster og flytting:

Ved hele 58 grunnskoler i Oslo er norskspråklige elever kommet i et mindretall, viser helt ferske tall fra Utdanningsetaten i Oslo, som VG har fått tilgang til.

De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58.

Ved årtusenskiftet hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn.

Ti år senere er andelen steget til 40 prosent. Andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen har vokst med ett prosentpoeng i året, noe som betyr at elevene med norsk som morsmål vil være i mindretall i 2021, om økningen fortsetter som i dag.

Utdanningsetatens tall i 2010 viste at norskspråklige elever var i mindretall ved 58 av totalt 136 grunnskoler i Oslo. På 16 skoler var mer enn 75 prosent av elevene minoritetsspråklige, mens 6 skoler hadde en minoritetsandel på over 90 prosent.

Dagbladet: Minoriteter i flertall ved 54 Oslo-skoler