Norske TV-seere ble lør­dag vitne til et svært besyn­der­lig inn­slagNRK Dags­revyen. Inn­sla­get var om noen av de dømte i en sak fra Ber­gen ting­rett, som omta­les som den største men­neske­han­dels­sa­ken i norsk retts­his­to­rie. Hand­lin­gene de involverte er dømt for karak­te­ri­se­res av stats­ad­vo­kat Rudolf Chris­tof­fer­sen som “så avskye­lige og for­kas­te­lige at man aller helst øns­ker å tro at de ikke har fun­net sted”. 

NRK ser det åpen­bart helt anner­le­des og rir der­for over­gri­perne og deres for­sva­rere – som har tjent nær­mere 6 mil­lio­ner på opp­dra­get – til unn­set­ning med gråt­kvalte repor­ta­sjer:

Mirela ble sam­men med fem andre rume­nere, der­iblant hen­nes eldste sønn, dømt til feng­sel av ret­ten i Ber­gen ting­rett i fjor som­mer. De ble dømt for grov men­neske­han­del og for å ha utnyt­tet fire barn i alde­ren 13 til 17 år.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å ta vare på barna mine. Jeg tok med dat­te­ren min til Norge så jeg kunne beskytte henne, sier Mirela.

Hun peker på bil­der av de tre barna sine som hun har hen­gende på veg­gen i cella.

– Her ser dere Bobi, Cas­sandra og Arabu. Jeg ser på barna mine hver dag og grå­ter.

Mirela Mustata har bil­der av fami­lien på veg­gen i fengs­lescella si.
– Ikke sant at mamma utnyt­tet oss

Nå må barna hen­nes klare seg selv.

NRK-jour­na­list Runar Hen­rik­sen Jør­stad føl­ger opp med hjerte­var­mende detal­jer om hvor glade barna – hen­nes 21 år gamle sønn, dom­felt i samme sak, og hans kone – som må klare seg helt alene blir da den dom­felte moren rin­ger hjem til Roma­nia:

ANNONSE

I løpet av sam­ta­len med NRK, rin­ger Mirela fra feng­se­let i Ber­gen. Hun rin­ger hjem et par gan­ger i måne­den.

Også Iza­bela vil snakke med sin svi­ger­mor, som er dømt for å ha utnyt­tet blant andre henne.

– Ikke gråt, nå er det ikke lenge til de slip­per deg fri. Du er uskyl­dig, sier Iza­bela.

Hun for­sø­ker å trøste Mirela med at sann­he­ten vil komme frem i anke­sa­ken

Mustata, som Jør­stad er på venn­lig for­navn med, har imid­ler­tid truk­ket anken i saken der bevi­sene både var sterke og omfat­tende. Blant annet fore­lig­ger det film­opp­tak som viser hvor­dan de til­talte kvin­nene put­tet varer i skjør­tene til barn. Like­vel mener for­sva­rer Vibeke Hein Bæra at det er skrem­mende om dom­men blir stå­ende og enda verre: ska­per pre­se­dens:

– Hun har ingen tro på at hun får en rett­fer­dig ret­ter­gang, og nå vel­ger hun hel­ler å måtte leve med den dom­men som hun mener er dypt urett­fer­dig, sier Bæra.

Mirela har nem­lig sonet fer­dig dom­men om en måned. Da kan hun reise hjem til Roma­nia. En ny retts­sak ville tatt lang tid. I til­legg kunne hun risi­kert enda stren­gere straff der­som kam­pen for fri­fin­nelse ikke hadde ført frem i anke­sa­ken.

– Jeg synes det er skrem­mende at denne dom­men skal bli stå­ende, og jeg er uro­lig for hvil­ken pre­se­dens den skal få for senere saker, sier Bæra

I mot­set­ning til hva Hein Bæra føler er det å håpe, for mer­ke­lig nok ser stats­ka­na­len ut til å ha over­sett en av de gro­veste hand­lin­gene Den gode, grå­tende mor Mirela Mustata (38) og hen­nes med­skyl­dige er dømt for:

En 38 år gam­mel rumensk mor er dømt for å å ha med­vir­ket til vold­tekt av sin egen dat­ter. Dat­te­ren, som på dette tids­punk­tet var kun elleve år, ble holdt fast av flere menn og vold­tatt gjen­nom en såkalt full­byr­delse av ekte­skap etter rom­fol­kets tra­di­sjo­ner.

Ret­ten slår fast at moren med­vir­ket til dette og at hun også fikk betalt for å gifte dat­te­ren bort.

GRUSOMME SMERTER

Den nå 15 år gamle jen­ten sa føl­gende om epi­so­den i et dom­mer­av­hør som ble spilt av i ret­ten.

– Flere menn holdt meg, og jeg var vel­dig lei meg og gråt og hadde sig­na­li­sert at jeg var imot dette. Og så hadde vi sam­leie.

– Jeg hus­ker vel­dig godt at jeg hadde store og gru­somme smer­ter, sa hun.

Og som om det ikke var nok at hun er blitt utsatt for kul­tur­mis­for­stå­el­ser og påføl­gende retts­lige over­grep, så står ingen jobb klar og ven­ter på Mirela Mustata når hun kom­mer hjem til Roma­nia etter alle lidel­sene i Norge – snart må hun altså ut på reise igjen for å skaffe pen­ger til fami­lien.

- Barna kom­mer til å bli med henne. Det er sånn rom­fol­ket lever, avslut­ter Runar Hen­rik­sen Jør­stad sen­ti­men­talt.

Han glem­mer å nevne at ikke alle barna kom­mer til å bli med denne gan­gen, for to av ofrene for Mustata og hen­nes med­skyl­dige er plas­sert i fos­ter­hjem og lever på hem­me­lig adresse i Norge og Sve­rige, mens to andre barn er retur­nert til Roma­nia hvor de får opp­føl­ging av lokalt barne­vern.

Men kan­skje er de fire barna så hel­dige at de ikke får inn NRK der de befin­ner seg, slik at de i det minste slip­per viss­he­ten om at der fin­nes stats­in­sti­tu­sjo­ner som fak­tisk vel­ger å vise sin over­legne huma­nisme ved å la en full­sten­dig ukri­tisk jour­na­list bruke både sende­fla­ten og offent­lig­he­tens pen­ger til å piske opp sym­pati og for­stå­else for deres dømte over­gri­pere?

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • DAn

  Ja.

  N. H. Ø.
  Det er en av årsa­kene til at jeg ikke ser NRK, mer enn zip­per innom, den kana­len er helt blåst.

  Mvh
  DAn.

 • Arbei­de­ren

  NRKs repor­ter bedri­ver her det Pat Con­dell kal­ler libe­ral rasisme. Vi hol­der for­skjel­lige folkeslag/nasjoner til for­skjel­lige stan­dar­der: http://www.youtube.com/watch?v=TzCIckbZKUs

 • achan­tus

  Jeg så det der. Maken til sen­ti­men­tal vink­ling! Til og med min mor, som er over­be­vist sosia­list, la merke til hvor tende­siøst det var.

 • 7grace

  Hei. Det er mulig å utgjøre en for­skjell.
  Ring NRK pub­li­kumser­vice hver eneste gang, og si rolig og sak­lig ifra.
  Blir det noen tusen tele­fo­ner jevn­lig, kan det tenkes at til­og­med Mari­en­lyst for­står at folket ten­ker og vet.

  Tlf. 815 65 900.

 • eple­juice

  For min del skal jeg sende brev til NRK om at jeg ikke kom­mer til å betale neste NRK avgift, men at jeg vil beholde skjer­men.

  .

  • eple­juice

   La det være klart at beslut­nin­gen ble tatt for jeg leste artik­ke­len. Noen ild­sje­ler for­sø­ker altså å bevare dette lan­det, slik som Document.no og tuse­ner som sier fra i avis­spal­tene. NRK der­imot er den mest ned­bry­tende kana­len jeg kjen­ner, og avgif­ten føles så påtvun­get og urik­tig at beslut­nin­gen er alle­rede tatt. Det er med tungt hjerte, og fami­lien vil lide der­som det betyr at det ikke len­ger er mulig å se andre satte­litt­ka­na­ler. Men uan­sett, mine pen­ger bør gå til andre for­mål, og jeg vil glade­lig sende dem til andre og mer akt­ver­dige påvir­kere på sinn og sam­funn, – den morale­tiske og poli­tiske biten fra Mari­en­lyst frem­står jo som helt for­kas­te­lig.

  • Bir­ger_Skrud­dus­vin­gen

   “For min del skal jeg sende brev til NRK om at jeg ikke kom­mer til å betale neste NRK avgift” 

   Ja ha… Hvor­for har du gjort det fram til nå?

 • kris­la64

  Jeg har nær­mest slut­tet å se nyhe­tene (og debat­ter) på NRK. Disse er vink­let så tenden­siøst og sub­jek­tivt at man får en klump av irri­ta­sjon i magen alle­rede ved annon­se­rin­gen! Man vet hva som kom­mer. Det er all­tid en eller annen, anta­ke­lig vel­me­nende, god­hets­apos­tel med en agenda som ser det som sin misjon å opp­lyse de uvi­tende mas­sene om sin og insti­tu­sjo­nens (les NRK) suve­rene moral og despe­rate for­søk på å frem­stå som for­sva­rere av de som blir utsatt for urett. At de som her fak­tisk for­svare over­gri­pere og dømte for­bry­tere? Ja, se det.…er det ingen edrue­lig dis­ku­sjon i redak­sjo­nen der i går­den?

 • lars him­ler

  Gad vite hva ville skje meg, hvis jeg fulgte MIN kul­tur?

 • kaj60

  Kam­pan­jen ifm “asylopp­rø­ret”, en av den mere venstre­ori­en­terte over­klasses favo­ritt­sa­ker for tiden, har også fått ufor­holds­mes­sig stor dek­ning, og etter­la­ter ingen tvil om redak­sjo­nens syns­punk­ter i saken.

 • vaf­fel­hjerte

  Man opp­mun­t­rer rom­fol­ket til å komme til Norge ved å lokke de med å til­late tig­ging, men sam­ti­dig for­sø­ker man å tvinge de til å leve som nord­menn, er det dette som myn­dig­he­tene kal­ler fler­kul­tur? Jeg tror de for­skjel­lige folke­grup­pene har det best i de lan­dene man kom­mer fra. Der kan de leve ut sin egen kul­tur uten at noen hind­rer de. En dag kom­mer opp­rø­ret, og da vil myn­dig­he­tene våre se hvor stor skade de har gjort på sitt eget land, og på andre folks kul­tu­rer, for den del.

 • Bir­ger_Skrud­dus­vin­gen

  “Mirela ble sam­men med fem andre rume­nere, deri­blant hen­nes eld­ste sønn, dømt til feng­sel av ret­ten i Ber­gen tin­grett i fjor som­mer.”

  Rume­nere? De er vel sigøy­nere? Det var dette med å kalle en spade for en spade, da…

  • The­rion

   Dess­verre er det svært mange som blan­der sam­men “stats­bor­ger­skap” og “nasjo­na­li­tet”.

   Svært mange “rume­nere” i Siebenbürgen/Ardelea/Erdelyi/Transsilvania har ungarske navn og taler ungarsk – som et eksem­pel.

 • The­rion

  Det du nev­ner er helt kor­rekt – bort­sertt fra at det er EØS-reg­ler det dreier seg om. Ellers pas­ser det godt å minne om dette.

  http://www.document.no/2012/01/utlendinger-star-bak-omfattende-id-svindel-i-norge/

 • Leura

  NRK har mange fine pro­gram­mer men det hjel­per ingen­ting når nyhe­tene er vink­let inn i deres egne poli­tiske stå­sted. Jeg har aldri og kom­mer hel­ler aldri til å betale noen lisens til en kanal hvor sta­ten ikke er uav­hen­gig. Jeg fore­trek­ker hel­ler reklame hvis nyhe­tene på den aktu­elle kana­len er rett­fer­dige og balan­serte.

 • FrodeSW

  Ikke vært at det var Document.no som først omtalte denne saken… Kort vei fra info til sak, gode kilder/journalister eller flaks? Eller sjek­kes ikke kil­dene så omsten­dig som andre aviser/media? All ære ialle­fall

  • Nina Hjerp­set-Øst­lie

   Kort vei fra info til sak. Hel­ler ikke nød­ven­dig med så mye sjek­king siden jeg kjente til dom­men fra før.

 • Laila Nico­lay­sen

  ved å la en full­sten­dig ukri­tisk jour­na­list bruke
  både 

  sende­fla­ten og offent­lig­he­tens pen­ger til å piske opp sym­pati og 

  for­stå­else for deres dømte over­gri­pere?”

  Fint sagt! NRK har jo gjort nøy­ak­tig det samme i “doku­men­ta­rer” om
  såkalte pedo­file over­gri­pere innen­for Jeho­vas Vit­ner. De har ukri­tisk viet
  ankla­ge­rens side i sin “doku­men­tar” og unn­latt å nevne at de
  over­ho­det ikke har gjort mer enn fem minut­ters arbeid for å finne ut hvor
  sann­fer­dig ankla­ge­ren er. Eksem­pe­let er doku­men­ta­ren om den stak­kars man­nen som
  hadde truk­ket seg ut av Jeho­vas Vit­ner fordi han var blitt sek­su­elt mis­brukt av
  en av De Eldste i menig­he­ten.

  NRK unn­lot MED VILJE å nevne at den eldste som lik­som skulle ha mis­brukt ham
  var akku­rat like gam­mel som “offe­ret” og at de hadde vokst opp
  sam­men. Over­gre­pet hadde skjedd da han var bare ti år gam­mel, sa han. Vel,
  “over­gri­pe­ren” var også bare ti år gam­mel da det skulle ha skjedd.

  Men her var det jo mye vik­ti­gere for NRK å sette Jeho­vas Vit­ner i et dår­lig lys
  enn å for­telle sann­he­ten og bedrive kri­tisk jour­na­lis­tikk.

  NRK for­nek­ter seg ikke.