Alle var oppe til eksa­men i denne Gaza-kri­gen. Det var den første store tes­ten etter at den ara­biske våren ble isla­mis­tisk.

Hamas ville teste hvor langt de kunne tøye strik­ken, og hvor langt Bror­ska­pet var vil­lig til å støtte dem.

Mediene og mange poli­ti­kere har spilt vil­lig med og bekref­tet Hamas og isla­mis­te­nes over­be­vis­ning om at det er en ny situa­sjon. Israel kan ikke opp­føre seg som før.

Nei, Israel kan ikke opp­føre seg som før, for trus­se­len er blitt enda større. Men i mot­set­ning til medier og poli­ti­kere som bøyer seg og til­pas­ser seg, har Israel nok erfa­ring med anti­se­mit­tiske isla­mis­ter til at de ser skrif­ten på veg­gen.

En beve­gelse som har Sions vises pro­to­kol­ler i sitt char­ter, vet Israel hvor det har.

Like­vel fort­set­ter medier og poli­ti­kere å anklage Israel for ikke å snakke med fien­den. For hvor­dan skal det da bli fred?

Dette er men­nesker som ikke vil for­holde seg til hva Hamas står for i utgangs­punk­tet. De behand­ler Hamas og Bror­ska­pet som om de sto for en uimot­ståe­lig bølge eller kraft som man må bøye seg for.

Det var akku­rat slik bor­ger­ska­pet opp­førte seg over­for nazis­men i 30-årene: en uimot­ståe­lig kraft det ville være dum­dris­tig å trosse.

Men nett­opp jøde­nes erfa­rin­ger med nazis­men gjør at de drar kjen­sel på høyre­eks­tre­mis­men. Hamas står for det mest reak­sjo­nære, fana­tiske, under­tryk­kende, anti­se­mit­tiske og anti­de­mo­kra­tiske sys­tem, like­vel blir de behand­let som en ansten­dig aktør. Chris­tiane Amanpour og res­ten av CNN vir­ker nær­mest til­freds med at Hamas kom­mer ut “med hodet høyt hevet”, som hun sier: De er blitt en kraft å regne med. Stats­le­dere har strøm­met til Gaza for å vise sin sym­pati. For­står de hva dette inne­bæ­rer?

ANNONSE

Enhver nor­mal per­son vil i løpet av minut­ter kon­sta­tere at Kha­led Mash­aal er en poli­tisk gang­ster. Når en slik mann snak­ker om at de ikke vil utgyte “uskyl­dig blod”, burde man for­stå at alt man­nen sier er løgn.

Mash­aal sa til Amanpour at Hamas ville ha en stat etter 67-gren­sene, men han nek­ter fort­satt å aner­kjenne Israel. Så sa han en ting til: Pale­sti­nerne må ha right of return, og Jeru­sa­lem skal være deres hoved­stad. Det sier alt. Amanpour prøvde å pro­te­stere, Mash­aal ødela rol­len som en det går an å snakke med. Men Mash­aal lot seg ikke rokke: Han var vil­lig til å la en folke­av­stem­ning blant pale­sti­nerne i dia­spora avgjøre.

Han sa at pale­sti­nerne levde fre­de­lig i sitt land inn­til jødene kom og tok det fra dem. De har like stor rett til å vende hjem som jødene. Det mak­si­male kra­vet var ikke til å mis­for­stå.

Mash­aal spil­ler på offerrol­len. Det skumle er at også folk som Tyr­kias Recep Tayyip Erdo­gan snak­ker på samme måte, om at Israel skal få betale for alt det uskyl­dige blod lan­det har spilt. Dette sier lede­ren for et land som har drept 40.000 kur­dere de siste tyve år.

Kom­bi­na­sjo­nen av vold, offerrolle og blod­re­to­rikk er ytterst util­ta­lende. Også det min­ner om nazis­men.

Den som kjø­per denne ver­sjo­nen, må stå til ansvar for den. Den som pre­sen­te­rer Hamas som tro­ver­dig, har et stort ansvar. Pub­li­kum har rett til å vur­dere om disse mediene/politikerne er til å stole på. Det gjel­der vår egen uten­riks­mi­nis­ter, som ikke unn­la­ter å rose det nye Egypt og under­streke hvor stor inn­fly­telse det har. Mot­satt er USAs inn­fly­telse syn­kende ifølge Barth Eide.

Dette var den første store kon­flikt hvor isla­mis­tene ble tes­tet. Hamas øns­ker å øde­legge Israel. Det er det ingen tvil om. Mange i vårt eget sam­funn er med på fer­den. De bør karak­te­ri­se­res som det de er – Hamas-ven­ner. De fyl­ler medie­ka­na­lene – og mange av dem er betalt av skatte­be­ta­ler­nes lom­mer, som “fors­kere” eller jour­na­lis­ter: Sidsel Wold, Odd Kar­sten Tveit, Sigurd Fal­ken­berg Mik­kel­sen, Jør­gen Lohne, Hilde Hen­rik­sen Waage, Jacob Høi­gilt, Buten­schøn, Vogt. De er hva man i 30-årene kalte fel­low tra­vel­lers, med­lø­pere.

På et eller annet tids­punkt vil euro­pe­ere våkne og opp­dage at disse pri­vi­le­gerte men­nes­kene mot­ar­bei­der dem, at de arbei­der for fien­den. Den erkjen­nel­sen lig­ger rett under over­fla­ten. Israel og Europa har samme fiende: en isla­misme som er domi­nant, tri­um­fa­lis­tisk og fiendt­lig mot et åpent, demo­kra­tisk sam­funn.

Skrif­ten har vært på veg­gen lenge, men dette var første gang det utspilte seg for åpen scene. Målet er tyde­lig og det samme som i 30-årene: øde­leg­gel­sen av jødene. Denne gang deres nasjo­nale hjem. Så nakent og bru­talt kan det sies. Israe­lerne har ikke råd til å holde seg med illu­sjo­ner. Det bør hel­ler ikke vi.

Det er én stor for­skjell fra 30-årene. Denne gang er fien­den øns­ket vel­kom­men som en natur­lig del av det fler­kul­tu­relle sam­funn.

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • eple­juice

  Takk Rustad,  jeg vil tro at mange deler dine tan­ker og ikke har tunge inn­ven­din­ger dette bil­det. Om det skulle ha inter­esse for Docu­ments lesere sendte jeg sendte jeg en klage til Aften­pos­ten etter for­rige natts mode­re­ring av kom­men­tar­fel­tet. Kan­skje ikke den mest vel­for­mu­lerte i dage­nes tids­klemme, men like­vel med et bud­skap som burde nå frem:
   
  God mor­gen
  I natt ble mange av mine kom­men­ta­rer slet­tet. Jeg har vært aktiv i det siste på Menin­ger sær­lig i Lin­stad-saken og Gaza-kri­gen. Det er med und­ring jeg fikk slet­tet mine kom­men­ta­rer som var en kor­rek­sjon til en skjev his­to­risk frem­stil­ling av pale­sti­ner­nes situa­sjon. På sytti­tal­let hus­ker jeg at Aften­pos­ten hadde artik­ler som tok utgangs­punkt helt til­bake til San Remo avta­lene osv. mht til for­de­ling av land­om­rå­dene etter osma­nerne, men som ble for­pur­ret grun­net ara­bisk oppstand/motstand alle­rede på 1920-tal­let med kul­mi­na­sjon i Hebron-mas­sa­kren i 1929, da bror­ska­pets Hus­sayni for­drev jødene osv. La det være klart at dette er et tema som jeg har vært opp­tatt med i snart 40 år, og kan mye om. Men for å gjøre mitt spørs­mål kort; Hvor­for slet­tes kom­men­ta­rer til noen tider som går sterkt i favør av Israel? Jeg skri­ver høf­lig uten dår­lig språk­bruk, men like­fullt ble f.eks et par kapit­ler av Hamas Char­ter slet­tet som mot­svar til en kom­men­tar som helt ute­luk­ket reli­gion som fak­tor i kon­flik­ten. Char­te­ret oser av hen­spil­lin­ger på Allah, jihad, drepe jøder osv. så hvor­for skal ikke dette frem i lyset? Jeg vil der­for spørre kon­kret om Aften­pos­ten noen gan­ger benyt­ter en mode­ra­tor med mus­limske pre­fe­ran­ser, eller kan­skje andre som støt­ter jiha­dis­te­nes sak i Gaza ? Jeg vil og spørre om Aften­pos­ten er blitt så venn­lig­stilt over­for den mus­limske ver­dens krav i Midt­østen at den og er vil­lig til å løpe deres ærende, for hva skjer egent­lig når mode­ra­tor favo­ri­se­rer ? Etter­som en rekke opp­sikts­vek­kende for­hold aldri bely­ses i pres­sen om hvor­dan islamske kref­ter kon­spi­re­rer mot Israel med direkte opp­ford­rin­ger til nytt Holo­caust osv. og som Hamas pro­kla­me­rer uten blyg­sel, – hvor­for vil ikke norsk presse ta i det ? Her er noe som ikke stem­mer, og om det skulle ha inter­esse kan jeg gjerne sende eksemp­ler på hva jeg sik­ter til.
  Men slik gikk det altså i natt, og jeg skulle gjerne likt å kjenne til mode­ra­tors poli­tiske stå­sted når kunn­ska­pene nær­mest er fra­væ­rende som ved mode­re­rin­gen i natt. Dette kan Aften­pos­ten ikke være bekjent av når den sam­ti­dig invi­te­rer Lin­stad til å skrive flere artik­ler, men for­øv­rig synes jeg lede­ren avklarte kon­gens avgjø­relse rett. Disse kom­men­ta­rene ble i etter­kant slet­tet etter at to opp­rin­ne­lige kom­men­ta­rer ble fjer­net etter at de hadde stått en stund, vel og merke. Jeg vil be redak­sjo­nen ta dette opp med mode­ra­tor som var på vakt i natt og spørre hvor­for han fore­tok denne høyst kland­re­ver­dige vek­tin­gen av debat­ten i favør av pale­sti­ner­nes sak. 

  eple­juice
  Houdini_1 skri­ver under at dette ikke har med reli­gion å gjøre. Hamas Char­ter for­tel­ler oss imid­ler­tid noe helt annet:
  Seven: The Uni­ver­sa­lity of Hamas
  By vir­tue of the dis­tri­bu­tion of Mus­lims, who pur­sue the cause of the Hamas, all over the globe, and strive for its vic­tory, for the rein­for­ce­ment of its positions and for the encourage­ment of its Jihad, the Move­ment is a uni­ver­sal one. It is apt to be that due to the clarity of its thin­king, the nobi­lity of its pur­pose and the lof­ti­ness of its objec­ti­ves. It is in this light that the Move­ment has to be regar­ded, eva­lua­ted and ack­now­led­ged. Who­e­ver deni­gra­tes its worth, or avoids sup­por­ting it, or is so blind as to dis­miss its role, is chal­len­ging Fate itself. Who­e­ver closes his eyes from see­ing the facts, whether inten­tio­nally or not, will wake up to find him­self over­ta­ken by events, and will find no excu­ses to jus­tify his position. Priority is reserved to the early comers. Oppres­sing those who are closest to you, is more of an agony to the soul than the impact of an Indian sword. “And unto thee have we revealed the Scrip­ture with the truth, con­fir­ming whate­ver scrip­ture was before it, and a watcher over it. So judge between them by that which Allah hath revealed, and follow not their desi­res away from the truth which has come unto thee. For each we have appointed a divine law and a tra­ced-out way. Had Allah wil­led, He could have made you one com­mu­nity. But that He may try you by that which he has given you [He has made you as you are]. So vie with one anot­her in good works. Unto Allah, you will all return. He will then inform you of that whe­rein you dif­fer.” Hamas is one of the links in the Chain of Jihad in the con­fron­ta­tion with the Zio­nist inva­sion. It links up with the set­ting out of the Mar­tyr Izz a-din al-Qassam and his brot­hers in the Mus­lim Brot­her­hood who fought the Holy War in 1936; it furt­her relates to anot­her link of the Pale­sti­nian Jihad and the Jihad and efforts of the Mus­lim Brot­hers during the 1948 War, and to the Jihad ope­ra­tions of the Mus­lim Brot­hers in 1968 and the­re­af­ter. But even if the links have become dis­tant from each other, and even if the obsta­cles erected by those who revolve in the Zio­nist orbit, aiming at obstruc­ting the road before the Jihad figh­ters, have rende­red the pur­suance of Jihad impos­sible; nevert­he­less, the Hamas has been look­ing for­ward to imple­ment Allah’s pro­mise whate­ver time it might take. The prop­het, prayer and peace be upon him, said: The time will not come until Mus­lims will fight the Jews (and kill them); until the Jews hide behind rocks and trees, which will cry: O Mus­lim! there is a Jew hiding behind me, come on and kill him! This will not apply to the Gha­rqad, which is a Jewish tree (cited by Bukhari and Mus­lim).
  Article Eight: The Slo­gan of the Hamas
  Allah is its goal, the Prop­het its model, the Qur’an its Con­sti­tu­tion, Jihad its path and death for the case of Allah its most sub­lime belief.

  eple­juice
  Hva heter mode­ra­tor som er på vakt i natt ? Jeg vil selv­føl­ge­lig ta det opp med redak­sjo­nen i mor­gen, og til ori­en­te­ring er mine kom­men­ta­rer lag­ret. Det gjør jeg all­tid. Jeg har fulgt Aften­pos­ten siden 1970-tal­let. Jeg antar at det kan­skje er en mus­lim som er på vakt eller en annen per­son som ikke tåler sann­he­ten frem­stilt.
  Våpen­hvile er eneste hold­bare svar (02:00)

  eple­juice
  Her ble en annen frem­stil­ling pos­tet, men slet­tet pga mode­ra­tors mang­lende kunn­ska­per, vid­syn og tole­ranse.
  Våpen­hvile er eneste hold­bare svar (01:58)

  eple­juice
  Her ble det pos­tet et sak­lig til­svar som straks ble slet­tet.
  Våpen­hvile er eneste hold­bare svar (01:59)

  Med hil­sen
  B
   

  — og slik går altså dagene….

   

  • 7grace

    Wow. Vi tren­ger mange som deg :)))

 • 7grace

  Du modige mann :))

  Ja, Hamas-ven­ner fyl­ler media. Og får – selv­sagt – store pro­ble­mer, som Amanpour fikk med Mash­aal, hvis de møtes ansikt til ansikt.
  Våre Hamas-ven­ner lever i sin egen for­tel­ling, ikke i vir­ke­lig­he­ten. De hadde aldri tak­let å inter­vjue en isla­mist på direk­ten.
  En dawah´ist,  ja – men ikke en åpen isla­mist.

  Ang. begre­pet “uskyl­dig blod” – Anjem Choudary ga sin defi­ni­sjon på direk­ten i “hard­talk” for noen år siden:
  Innocent civi­lian = mus­lim.
  Sel­veste hard­talk-kon­gen måtte avbryte ham, tyde­lig opp­brakt, og be Choudary gjenta… (jeg fin­ner ikke videoen).
  Men her er litt annet som under­byg­ger Choudary – som altså har vært i Norge og grunn­lagt sha­ria4­nor­way.

  http://beforeitsnews.com/obama-birthplace-controversy/2012/03/anjem-choudary-explains-muslim-hate-for-christians-and-jews-1870084.html

 • eple­juice

  There is only one thing worse than the image of a child kil­led by mili­tary con­flict, and that is the image of a child kil­led by mili­tary con­flict having deli­be­rately been placed in the line of fire.”Read more: http://www.foxnews.com/world/2012/11/20/brazen-faking-images-reveals-hamas-desperation/#ixzz2CxtKnmkv

  Det er jo ellers litt synd at slike som Jør­gen Lohne ikke ser litt len­ger bort­over i gaten, og blir mat­nyt­tige idio­ter i et kynisk spill om følel­ser.