Sakset/Fra hofta

Mange lurer på hvorfor man til forskjell fra i fjor knapt leser nyhetsoppslag om voldtekter lenger, enda antall anmeldelser ikke ser ut til å ha gått ned. Det er tilsynelatende knivstikking og grove tyverier som er mest i skuddet om dagen hva angår rapportering av kriminalitet.

Nå foreligger kanskje svaret i Aftenposten-produktet kalt osloby.no (hvor moderhusets brand forresten ikke er påtrengende synlig):

For politiet mener nå å kunne dokumentere at det er en direkte sammenheng mellom antall nyhetsoppslag i media – og anmeldte voldtekter.

Det fremgår av analyserapporten «Voldtekt i den globale byen 2011: Anmeldelser og medieoppslag» skrevet av analytikerne Veslemøy Grytdal og Marianne Sætre i strategisk stab i Oslo politidistrikt, som ble presentert under et temamøte på politihuset på Grønland tirsdag formiddag.

– Oppslag i mediene kan ha en bevisstgjøringseffekt, sier Marianne Sætre under fremleggelsen.

I utgangspunktet virker det ikke særlig oppsiktsvekkende at det er en sammenheng mellom anmeldelser og medieoppslag, i alle fall ikke så lenge kriminaljournalistikken ser det som en av sine oppgaver å rapportere om anmeldte forbrytelser. Man skulle altså tro at implikasjonen var jo flere voldtektsanmeldelser desto flere voldtektsnyheter.

Men så antydes det at implikasjonen går den andre veien: Jo flere voldtektsnyheter desto flere voldtektsanmeldelser. Hvilket gir opphav til det mildest talt interessante spørsmålet: Gjør nyhetsoppslagene at flere voldtar, eller at flere voldtatte anmelder? Hvem sin bevissthet er det tale om? Gjerningsmannens eller offerets?

For hvis det foreligger mistanke om at nyheten om en voldtekt ansporer en ny potensiell voldtektsmann til å begå samme ugjerning, kan man tenke seg at noen mener det er best ikke å rapportere, for da voldtas enda flere.

Hvilket i prinsipp kunne tillate den absurde situasjon at et kjempestort antall kvinner ble voldtatt uten at man leste eller skrev en linje om det, for det kunne utsette de andre for risiko (noe som kanskje ikke er mer absurd enn at samfunnet omkalfatres uten at det er noe stort tema, men det er en annen skål).

På den annen side er da spørsmålet om manglende rapportering i så fall kunne skape en falsk trygghetsfølelse hos de ikke voldtatte, som dermed kanskje fikk økt risiko likevel, skjønt informasjon nok ville tilflyte den ennå ikke rammede part dersom kriminaliteten var av et enormt omfang, gitt at det fortsatt er folk som snakker med hverandre og ikke henter all informasjonen de bruker fra pressen. Med mindre, selvsagt, det var helt vanntette skott mellom de sosiale sjiktene som rammes og ikke rammes av kriminalitet — en situasjon som vel fortsatt ikke er inntruffet.

Selv om politiet ikke vil gå ut med alle voldtektstallene de sitter på, antydes det at i størrelsesorden ti tusen voldtekter begås hvert år, hvilket om man ser bort fra de få mannlige ofrene skulle bety at det er omlag en av to hundre og femti kvinner som rammes årlig — i risikogruppen kanskje en av hundre? En risiko som naturligvis akkumuleres med årene, for jevnt over å nærme seg forholdet mellom antall voldtatte og størrelsen på et årskull.

La oss anta at dette er et nivå — i størrelsesorden en av hundre kvinner hvert år — som man finner det etisk forsvarlig å fortie offentlig, under forutsetningen om at nivået risikerer å bli høyere dersom man snakker om de anmeldte enkelttilfellene. Hva om voldtektstallene skulle gå opp likevel? Hvilken terskel skulle disse nå innen det igjen ble rett å rapportere om nye voldtekter? En av ti? Skal avisene i mellomtiden skrive etter prinsippet «det du ikke vet har du ikke vondt av,» og overlate erhvervelsen av kvalitetsinformasjon på dette området (også) til privatsfæren?

Det spørs vel om det ikke er helt andre vurderinger som ligger til grunn for ikke å rapportere. Antyder politiet mellom linjene at mange av anmeldelsene er falske, og bekrefter det off the record? Eller er den antydede årsakssammenhengen en glimrende vikarierende grunn til ikke å skrive om hvem det er som voldtar?

 

Ukjent gjerningsmann i syv av ti festrelaterte voldtektsanmeldelser