Nytt

Oslo tingrett har gitt familien til ti år gamle Yalda medhold etter at den gikk til sak mot staten etter utvisningsvedtak fattet i Utlendingsnemnda (UNE), idet retten har kjent UNEs avslag på øknad om opphold på humanitært grunnlag ugyldig — dette ifølge NRK Troms og Finnmark.

Yaldas mor er fra Moldova og faren fra Afghanistan, og de to skulle altså utvises til hvert sitt land, med lite håp om gjenforening i et av disse, etter å ha oppholdt seg i Norge siden 2005 uten rett til beskyttelse. Det mente familien representert ved advokat Arild Humlen var i strid med FNs barnekonvensjon.

Det er på den ene siden ikke vanskelig å glede seg med lille Yalda over at hun — med mindre UNE vinner en eventuell ankesak — får bo sammen med begge foreldrene i et rikt land. På den annen side har retten med dette knesatt et prinsipp som ganske sikkert vil resultere i en oppskrift for flere mennesker på jakt etter et bedre liv: Sett barn til verden i Norge med en borger fra et annet land, og du vil etter en tid få permanent opphold.

Saken er den første i sitt slag etter at en stortingsmelding om barn på flukt formanet utlendingemyndghetene om å legge større vekt på barnas beste, og vil trolig få konsekvenser for senere forvaltningspraksis.

Man avventer imidlertid fortsatt rettens kjennelse i Nathan-saken, som er av større prinsipiell interesse, siden begge foreldrene uten rett til beskyttelse er fra samme land, hvilket som oftest jo er tilfelle, og hvor elementet med splitting av familien mangler.

 

Yalda (10) og familien vant i retten