Sørheim; som nevnt inneholder vårt mandat å gi en vurdering av hans psyke på handlingstidspunktet, derfor har vi gjengitt et avhør som ble avgitt 22/7.

«obs. faller tidlig i avhøret til ro, og fremstår i andre avhør som i alle andre. Viser hele tiden til sin tihørighet til Knights Templar. Obs. veksler uten opphold mellom ulike tema, fremsetter krav i ene øyeblikk, for så å si hvor mye det å kostet ham å gjennomføre aksjonen, for så å kommentere tykkelsen på hans pansrede vest, kommenterer gjentatt ganger sin kommandørstatus, og nevner latinske versjon av KT.

Han fremstår under avhøret som ikke fragmentarisk, men presset og lett agitert. Sier gjentatte ganger som kommandør i motstandsbevegelsen. Det forekommer ikke tegn på inkoherens.»

Oppsummering av avhørene. Det er vært første skjønn.

(Arne Lyng spør hva inkoherent betyr)

Gjennomgang av øvrige dvd-avhør:

samtlige dvd-avhør gjennomgått, i samtlige samarbeidsvillig, han er ikke inkoherent, ikke tegn på stemningssvingninger, ikke tegn på anger, eller emosjonelt engasjement vis-a-vis sine handlinger.

avhør 29/7: vårt inntrykk: obs lurer på om noen av regjering sitter bak glassruten, lurer på om han vil bli anerkjent som stormester av franske, spanske brødre.

avhør 9/8: hevder at han har studert avhørsteknikker i mange år, snakker om Utøya uten emosjoner,

obs. beskriver emosjonsløst hvordan han henrettet de som lot som de var døde, hadde forberedt meg på det, blir sløsing med ammo, for å være sikker, hvis noen er sterke nok i norge så er det meg.

13/8 rekonstruksjon på Utøya: også her fremstår obs. uten emosjoner, diskuterer groteske detaljer som om det skulle være en befaring på en byggeplass. han sier han trodde det skulle være traumatisk men det var det ikke, sier han.

vitneavhørene: 403 vitner i saken, de har vi gått gjennom.

2.6.1: observandens mor hun snakker innledningsvis om hans bakgrunn, et utdrag av avhør 22/9, avsnitt seks, fortsatt mor som er vitne: hun forklarer at anders hadde sagt at han var blitt så stygg i ansiktet, han sa dette en uke før hendelsen. Vitnet sa nå må du gi deg du er helt normal, men han holdt fast ved at han var blitt så stygg.

først et vitne, det er observandens halvsøster, meget sjelden kontakt med obs.

vitnet er obs. nærmeste venn

side 37 nederst under 2.6.4. venn av obs, også vært vitne i retten.

underpunkt 2.6.5, venn av obs, også forklart seg i retten.

har inntatt under 2.6.7, dokument, deler av et avhør av en venn, som ikke har forklart seg i retten. leser:

vitnet ble bedt om å forklare obs. annerledes siste årene. Han sier de var en kompisgjeng, men at obs gikk under jorda og begynte å bli litt rar.

venn av obs.: han har heller ikke forklart seg. Del av vennegjengen, opplevde ham som innesluttet, men sympatisk. Han sier han har opplevd obs som lite sosial, og hørt at han ble spillegal.

Det er et vitne som også har gitt sin forklaring i retten.

Det er underpunkt 2.6.10; obs tidligere stemor, fra 3-15 år gift med far, side 42: vitnet kjente ikke siktede første årene av hans liv, det var først da vitnet og hans far flyttet til paris at de så ham mer, i 1984 flyttet de til norge, da var obs ofte på besøk, virket som en normal gutt. vitnet ble bedt om å fortelle om episoder, hun forklarte at hun ikke kommer på noen spesielle episoder, hun husker han satte pris på kontakt, feks. lesing før søvn, beskjeden og stille gutt som ikke hadde utfordringer i oppveksen.¨

en tidligere venn av obs, fra barndommen. leser: annet avsnitt av vår del: vitnet sier han er lei seg over å være nevnt i M. sier han opplevd ham som god ressurssterk kamerat, til å stole på

i tillegg en rekke vitneavhør: en mor til obs. barndomskamerat,

vitner på fastlandet da han ankom ferjeleiet, de er hørt i retten,

videre et punkt, et avhør av innsatsleder i politiet, dette også dekket i retten.

til kap 2.7, tittel barnevern, barne og ungdomsspykiatri: til saksdokumentene slike de forelå da vi fikk dem, var det en betydelig mengde dokumenter fra disse instansene.

det første er 2.7.1, en barnevernssak fra 83-84. dokumentert at moren i 81 søkte om weekendsopphold for de to barna, mente hun hadde stor belastning, beskrev sønnen som krevende. etter behandling på sosialkontoret ble søknaden anbefalt, man fant et avlastningshjem, det fungerte en kort stund.

så statens senter 83/84, mor tok kontakt med familierådgivningskontor, og henvist til statens senter, innlagt til obs. litt over tre uker i februar 83, fra innkomstnotatet ikke grunn til å lese noe, men side 48, fra epikrisen:

familien består (her nevnes medlemmene) henvist fra christies gates familiekontor som hun opplevde som hyperaktiv og aggressiv, familien tatt inn for fire uker,

anders utviklet seg normalt mht til gå, språk og renslighet, lunefull, da de kom tilbake fra london da var han 1,5 år og han var redd for hva han ville finne på overfor søsteren, økende klagete, men kunne rømme uten å komme tilbake, mor måtte passe usedvanlig godt på ham.

psykologisk vurdering, bygget på opphold i avdeling og barnehave, av psykiater per olav næss: kontaktevner, men grunnleggende passiv, bruker aktivitet som kontaktavverge. vanskelig for å uttrykke seg emosjonelt, mangler spontantitet og elementer av lyst og glede.

familien er i utpreget grad i behov av hjelp, for moren blir hele tiden til å provoseres av guttten, og hun havner i ambivalens.

SSBU gjorde henvendelse til lokalt barnevern, og uttrykte sin bekymring:

anders er blitt et kontaktavvergende, engstelig, barn påtatt avvergende smil, det sterkt patologiske forholdet mellom anders og moren, er det viktig å gripe inn for å forebygge skjevutvikling, anbefaler å skaffe ham et nytt hjem så raskt som mulig.

arntzen spørsmålet om du velger opp det som støtter opp om din konklusjon eller om du er objektiv

vi får merke oss det du ikke kommenterer og komme tilbake til det i spørsmålene.

Sørheim; en sak som tilkom mens dette pågikk, på et eller annet tidspunkt våren 1983 kom obs far inn i saken, henvendte seg via advokat, og mottok info fra SSBU, han begjærte foreldreansvar, bestridt av mor, før oslo byrett i okt 83 som frifant mor, men bestemte at det skulle oppnevnes to sakkyndige, i mellomtiden ble han hos sin mor. oslo byrett avsluttet saken i ny dom, anså saken som forlikt.

etter behandling i retten tok SSBU nytt initiativ, nytt brev til Vika sosialkontor, avsluttet slik:

det er oppstått ny situasjon, vi står fast på vår konklusjon, vi mener hans situasjon er slik at han kan utvikle mer patologi, vi ber derfor om at han får en ny livssituasjon. etter at far har trukket sitt søksmål, bør barnevernet opprette ny sak

barnevernet satte igang utredning, 4/4-84, innledningen er sakens gang, øverst avsnitt

situ. rundt familien noe endret, situ. mer stabil, i barnehaven fungerer han godt, og intet å bemerke i forholdet mellom ham og mor, kan ha bekymring for fremtid, men vil ikke anbefale nytt hjem

til for oss at man deler SSBUs bekymring er ikke fosterhjem aktuelt i nåværende situasjon

25/6 84 saken henlagt i oslo barnevernsnemd

vi så på ny sak i 94, da han ble tatt på toget fra køben med masse taggeflasker,

s. 55, jeg leser: de forholdene (94/95) som er beskrevet betegnes som lite alvorlige, det faktum at gutten har vært i danmark alene, er ille nok, men anses som familieanliggende, tagging er oppgjort etter mekling, samtale med mor ga inntrykk at hun ser alvorlig på det, men vil ta opp saken, evt sammen med faren, gutten selv sier han ikke lenger vanker i taggemiljø, saken vurderes som ikke alvorlig nok til at barnevernet går inn

Husby: punkt 2,8: Kompendiet, eller Manifestet.

9 sider, såpass vesentlig, at jeg leser. Der sine sakkyndige viser til sidenummer er det politiets versjon 1800 sider,

premisset for gjennomgang, de sakkyndige har nøye vurdert i hvilken grad nødvendig å gå gjennom K. I utgp. en mulig kilde til observasjon. Da man begynte samtalene og merket hans samarbeidsvilje, har vi kunnet legge mindre vekt på K. Har funnet det mer nyttig å be han kommentere interessante tema direkte.

Vi har bedt ham kommentere deler av K, og hvordan han tror andre vil oppfatte det.

Obs har i samtaler redgjort for dets historiske betydning, og forsikret om sitt omfattende studium av tema. Sakkyndige tatt lite utg.p. i K som grunnlag for å vurdere hans politiske syn. Han har heller redgjort selv. Sakkyndige gått gjennom innledende kapitler, vi har oversiktsmessig gått gjennom tekniske sider av K, røper de inkoherente sider? fremstår han samlet og konsistent?

Påpekning: de sakkyndige har ikke tatt stilling til hans politiske budskap eller ideologi, ikke kvalifisert til å vurdere hans litterære kvalitet, vi har lest mange analyser av K for å ha sagt det.

vi har vært opptatt av hans syn på seg selv, sin egenbetydning for europa og verden.

overordnet betraktning: de sakk. underet seg over K, dets intensjon er å frelse Europa fra multikultur og islamisering, det var selve formålet med operasjonen, sakkyndige observert obs. svakheter, dets infantilitet,

obs fremstår objektivet heller intelligent enn det motsatte, de sakk. finner rimelig å spørre hvordan han kan ha laget et slikt skrift.

med utgp. i hans intelligens må man spørre hva en slik manglende overgripende forståelse kan komme av.

synes som han fra 2006 har gradvis mistet de kognitive evner til å forstå omgivelsene. denne overordnede kognitive evne kommer vi tilbake til

når man betrakter K ut fra dette perspektivet fremstår det patetisk, hvor han går inn i private detaljer,

det gir mistanke om grunnleggende storhetsforestillinger, de kan forklares som manglende distanse og selvkritikk, det fremgår av måten han vurderer sin egen betydning, og ender opp som forløser for det nye europa,

selv om obs noen steder modifiserer sin betydning, fremstår K mer som et fødselsskrift som viser hans betydning i frelsessammenheng.

Knights Templar, avsnitt om oppbygging og konstruksjon, som er hans bakgrunn for at han snakker om pluralt vi,

obs vier tema betydelig og nidkjær oppmerksomhet, det er både i K og i samtaler vanskelig å forstå om noen andre er inne i bildet, man undres derfor om det er et fantasiprodukt

man konstaterer at han bygger opp en org fra bunn og i detalj, en hierarkisk glorifisering og inspirert av heroisme og islamsk martyrologi, det munner ut i hvilken dekorasjoner han mener seg fortjent til, enten den ender med døden eller videre kamp i en ny situasjon

bruker betydelig plass på å betegne hans plass og kommandolinjer som understreker hans unike posisjon.

historien danner bakteppet for å forstå hans betydning. han beskriver seg selv som fremtidig nasjonal betydning, eller europeisk betydning. obs. har gått til anskaffelse av uniform, og med stort alvor latt seg avbilde, en del av avslutning av K, og bilder i kampposisjon, sammen med bilde av familie pyntet til fest

obs om seg selv; de sakkyndige lagt vekt på intervjuer som konsept, i dette lys kan man se obs uttalelser om at familien og venner har fristet ham til fredelig liv.

de har presset meg og jeg har vært tynget av skyld, samtidig som jeg vet hva som må gjøres, jeg hadde to valg: lage en stor familie, eller gå helhjertet inn for oppgaven. Hans beskrivelser henleder tanken på tidligere historiske personer som hadde valg mellom den brede og den smale vei.

KT-logg: en ytterligere dokumentasjon, av venner, hans egen ordinasjonm, døgnkontinuerlig nedtegnelser som dagbok, også om kjemiske prosesser, om vennene er intetsigende detaljer ispedd negative karakteristikker, en egosentrisk posisjon, detaljer er viktige fordi det er detaljer rundt min person, derfor blir selv de minste viktige.

nedtegnelsene tjener som dokumentasjon av hans vei til martyriet, fra s. 1706: i have been storing three bottles of red wines, with the intention of consuming them on a special occasion, my thought was to save the last flask when i rented two prostitutes before the operation, in order to strengthen my resolve, the justicar knights should remove all doubts, preparing him for martyrdom should overrule piety, ,i believe the majority of our strategists would agree.

jeg har en enormt sterk psyke, sterkere enn noen jeg kjenner.

jeg er største forkjemper for kulturkonservatisme noensinne.

i always strived to be the perfect knight, a destroyer of evil, and bringer of light

tilleggskommentar til storhetsforestillinger, K kan lede tanken hen på hvordan frelsere er beskrevet i andre bøker, K har mange berøringspunkter med religiøse forestillinger: 12 grunnleggere i London, å dele en flaske før martyrdøden, det å dele med prostituerte kan minne om maria magdalena-teorier.

vi konstaterer at hans bilde av situasjonen i Europa savner grunnlag, meste materiale synes å være en applikasjon av eksisterende politiske strømninger, det vil også si at hans sitater og konklusjoner deles av et antall personer i europa, men vi er slått av hans krigsterminologi man kan konstatere i K og i samtaler at han både emosjonelt og reelt har følelsen av krig, undergang og frelse.

han mener han har to valg: undergang eller frelse.

dagboksnotatene er en samling detaljer, om hvordan han dreper edderkopper, og samler sammen kjemikalier,

obs har avslutningsvis beskrevet en historie om gullutvinning i finmark, dette var rest av en coverstory som han ikke rakk å fjerne.

Sørheim vil hoppe over den, men Lippestad intervenerer og mener den også bør gjengis.

arntzen spørsmål om metodikk her, hvis det blir for mye av det (avbrytelser) blir det hakking, og ikke mulig å gjengi sammenheng.

Husby: drive 11 hours to kautokeino, initiate blast sequence, time is running out, liquidity is short, this is going to be all or nothing scenario, I must complete mining project end of august, if all fails i will initiate my career in security business. i will go to party in police uniform. imagine if law enforcement would visit me the following day, they would think I was a terrorist

15 sider om landbruk, begrunnelse, mener hans metode er den beste, derfor må han være så detaljert, avslutter K med bilder av familien, som det grelleste.

realitetsbristende storhetstanker og totalt manglende selvkritikk

Sørheim; ca ti sider som ikke skal leses i sin helhet.

kapittel 2.9, dette er den sakkyndige uttalelsen fra folkehelsesinst vedrørende ruspåvirkning, ansett dekket av mørland i retten.

hopp til s 67, lab.rapport fra Oslo universitetssykehus, inkorporert i mørland

brev fra obs.s søster til mor:

brevet uttrykker fortvilelse over kontakt med bror

før avklaringen avgitt innhentet vi noen opplysninger ut over det som forelå i politidokumentene, dette var helseopplysninger.

punkt 3.1 fastlegge Hjelle, obs fortalte at han hadde vært tilknyttet det mesteparten av sitt liv. Journalen strekker seg tilbake til 1991. Journalen inneholder ikke noe som er alvorlig hverken av somatisk eller psykologisk karakter.

fra 98 fremkommer at han med mellomrom er behandlet akutt stress, situasjonsbetinget ubalanse, opplevd seg søvnløs og fått søvnmedisiner. Dette tidspunktet er sammenfallende med da han sluttet skolen.

fra 13/4 2011 – telefonsamtale, mener han er smittet av morens bihulebetennelse selv om han har brukt munnbind inne. han ønsket ikke å komme på konsultasjon.

de sakkyndige har også fått hans skriftlige samtykke til å hente info fra ila helsetjeneste, på det tidspunkt var ikke kontakt med overlege Flikke etablert.

vi fikk papirer fra Ila, og de viste at det var begynt samtaler via Flikke. Men ikke hentet inn journalen fra helsetjenesten direkte.

Fra helsetjenesten på ila: konsultasjon 27/7:

journalnotat: min vurdering av obs psykiske tilstand er at han ikke fremstår deprimert, han er ikke styrt av stemmer. ved min undersøkelse finner jeg ikke tegn til depresjon eller pyskose. Faren for selvmord anses for lav.

Den 2/8 ble det gjort en formell innkomstvurdering av overlege Haukeland, uten tanke på psykose, depresjon eller selvmordsfare.

Nå begynte han å angi livslyst i prosent. Fra starten av i august, problematiseres ettervirkninger av stereoider.

– ingen endringer i pasientes tilstand i påfølgende uker, fra 14/9 nedtrappet helseovervåking av ham fra daglig til to ganger i uken.

2/11-11, tilsyn i samtalerom: han virker åpen og kvikke, normalt stemningsleie, sier han blir kreativ, betegner seg som intellektuell, har satt seg grundig inn i historie, for å kunne vurdere hans innvirkning på kommunevalget.

vi snakkes om at han må stimuleres, vurderes som psykisk stabil, lav selvmordsfare

sakkyndige vurderte til midten av september at det ville være releant med MR-undersøkelse, men det nektet han

pause, lunch

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂