For­sva­rer Geir Lippe­stads hånd­te­ring av vit­nene er en skan­dale. For å få kli­en­ten kjent til­reg­ne­lig ville Lippe­stad demon­strere at han hadde mange menings­fel­ler, at de sogar kan være moralsk med­skyl­dige.

Akku­rat dette med­skyl­das­pek­tet er blitt sva­kere etter hvert som retts­sa­ken har gått sin gang og Brei­viks mor­bide per­son har ruvet mer og mer.

Men spørs­må­let om menings­fel­ler ble ikke fra­falt. Det gjen­speilte seg i vitne­lis­ten som grovt sett besto av mer eller mindre poli­ti­se­rende fag­folk og repre­sen­tan­ter for en poli­tisk oppo­si­sjon som spen­ner over et bredt spek­ter. Det var med stor ulyst man leste sitt navn på denne lis­ten, sam­men med folk som Arne Tumyr og Vidar Kleppe.

Man risi­kerte å komme mel­lom bar­ken og veden: mel­lom Lars Gule, Mat­tias Gar­dell, Øyvind Strøm­men og Terje Ember­land på den ene siden og Tumyr, Kleppe og Ronny Alte på den andre.

ANNONSE

Det blir som om man skulle gjort en SF’er ansvar­lig hvis en RAF-ter­ro­rist hadde begått en hand­ling i Norge. Delte de ikke de samme tan­kene?

Når hel­ler ikke mediene gjør noe for­søk på dis­tink­sjo­ner, blir ube­ha­get og risi­koen enda større. Man skulle altså gå i ret­ten for å inkri­mi­nere seg selv.

Ikke plikt

Stor var der­for over­ras­kel­sen da ting­retts­dom­mer Ina Strøm­stad kunne for­telle at pri­vat inn­kalte sak­kyn­dige ikke hadde vitne­plikt.

Bruce Bawer og Ole Jør­gen Anfind­sen hadde der­for ingen plikt til å vitne.

Men det som så skjedde, gjorde skan­da­len kom­plett.

I de første vitne­lis­tene som Oslo ting­rett sendte ut var alle vit­nene til for­sva­ret opp­ført som sak­kyn­dige. Så sent som i går, på retts­dag 29, sendte for­sva­rerne ut en ny liste hvor tid­li­gere opp­førte sak­kyn­dige vit­ner nå står som ordi­nære vit­ner.

Lippe­stad end­rer altså vitne­sta­tus for å presse folk til å vitne. Det er uhørt og, kan man si, uetisk. Spe­si­elt etter å ha hørt Lars Gule i ret­ten fre­dag. Gule kom som bestilt for å gjøre en jobb, å kom­pro­mit­tere den mode­rate høyre­si­den, en jobb han skred til med åpen­bar glede.

Hvis Lippe­stad tror at noen vil gå i vitne­bok­sen for ham etter denne fore­stil­lin­gen, som eksem­pel på “menings­fel­ler”, må han befinne seg hin­si­des.

Men det er grunn til å tro at flere gjør det. Medie­nes ensi­dig­het, bak­vas­kelse og ute­la­telse av infor­ma­sjon dan­ner en bak­evje, eller et ekko­kam­mer for å benytte den nye ter­mi­no­lo­gien. Såle­des omta­ler også ret­ten vit­nene som “det høyre­eks­treme mil­jøet”. Tan­kene går i ring og blir selv­re­fe­re­rende. Det er alvor­lig i en sak som dreier seg om ter­ror og masse­drap.

Totalt vitne­kaos i ret­ten
VITNENE: Advo­kat Harald Sta­bell mener Brei­viks for­sva­rere opp­trer uryd­dig.

 

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Stei­n­ad­ler

  Det vir­ker jo først og fremst som ram­mene for hva som kan påståes å være et “sak­kyn­dig vitne” er alt­for vide. Skjønt man i enkelt­til­fel­ler kan betvile gra­den av kom­pe­tanse er fors­kere som Bryn­jar Lia eller de fire psy­kia­terne åpen­bare eksemp­ler på hva sak­kyn­dige vit­ner burde være. Men også her er det vel pres­sen som i bunn og grun lyk­tes med sitt kjør for å få opp­nevnt andre for­mer for “eks­pe­ri­tie”. I for­len­gel­sen av dette kan man også se inn­kal­lin­gen av en lang rekke andre vit­ner med en sak­kyn­dig­hets­sta­tus som i beste fall er tvil­som.

  Utover dette er det jo folk som på de ene eller andre sam­men­heng har hatt kon­takt med Brei­vik av noen betyd­ning som skulle kunne bidra med van­lige vitne­ut­sag som kunne tenkes å ævre til noen hjelp. I den grad Gule skulle vitne så burde det jo sna­rere vært for å si noe om dis­kuj­so­nene han hadde med Brei­vik på net­tet. Utover dette lå det selv­sagt en mulig­het her for å ta tak i Gules egne erfa­rin­ger som ter­ro­rist-rekrutt. Det er synd at man ikke fikk benyt­tet denne anled­nin­gen til å bore dypere i de tanke­pro­ses­sene som gjorde seg gjel­dende hos en av de få andre nord­menn som lot seg trekke inn i ter­ror­virk­som­het. Når det gjel­der spørs­må­let om nor­ma­li­tet kan Gule der­for knapt sies å være et uhil­det vitne. Men desto vik­ti­gere hadde det vært å få frem noen av de tan­ker han selv gjorde seg den gan­gen – feks også hvor stor rolle det spilte for ham at han var del av et kon­kret miljø på en åte som Brei­vik ikke synes å ha vært..

  • Space­man_­Spiff

    “Men desto vik­ti­gere hadde det vært å få frem noen av de tan­ker han selv gjorde seg den gan­gen”

   Nå har det vært et til­felle av offent­lig debatt der det kan synes som om Gule ikke vil ved­kjenne seg rea­li­te­tene ved­rø­rende sin for­tid i dag, engang, så da er det kan­skje ikke så greit å få halt slike ting ut av han i en rettsak som egent­lig omhand­ler en annen kar og en annen sak. 

   • Stei­n­ad­ler

    Ganske så hypo­te­tisk den tan­ken der, ja. Men poen­get var også bare å påpeke hvor Gule kan­skje objek­tivt sett kunne hatt noe å bidra med. Skjønt det ville selv­sagt også ford­ret at han var istand til å for­holde seg så noen­lunde objek­tivt, og reflek­tert, til både egen his­to­rie og den saken han nå har gjort seg selv til del­ta­ger i. 

   • Aesop

    Litt både og det der med Gule. Han tar avstand fra ter­ror, men hev­der hard­nak­ket at han egent­lig ikke hadde bestemt seg da han ble tatt. 

    Om jeg tror ham? 

    Nå er han rundt 60 eller noe? Tror nok han har roet seg en hel del, men jeg tror også at han prøver å frem­stille sin for­tid i et bedre lys enn det er grunn til.

 • Espen K. Anton­sen

  Iste­den for å kalle disse fol­kene inn som “VITNER” så kunne de mest kjente ialle­fall bli spurt om å kom­men­tere og komme med spørs­mål som kunne hjelpe saken. Uten å stå som vit­ner for den ene eller den andre siden!

 • Klok­ke­ren

  I følge dag­bla­det utta­ler Peder Nøst­vold Jen­sen:

  Jeg kan ikke aksep­tere at jeg skal for­telle ret­ten om sen­sur sam­ti­dig
  som ret­ten sen­su­re­rer meg”.

  Så sant, så sant.

  Sam­ti­dig så er dag­bla­jour­na­lis­ten på sed­van­lig MSM-bær­tur ved å sier at vit­nene raser over å bli sen­su­rert av ret­ten.

  Kan de snart få slet­tet ordet RASER fra voka­bu­la­ret sitt.

  http://www.dagbladet.no/2012/06/03/nyheter/innenriks/drap/terror/anders_behring_breivik/21897637/

 • Aesop

  Synes det hele begyn­ner å bli vel mer­ke­lig. En ting er at det er et poeng å få belyst Brei­vik sitt tanke­uni­vers og satt det inn i kon­tekst, noe Ember­land f.eks. gjorde, men når det kal­les inn sir­kus­vit­ner som skal bekrefte Brei­vik sine påstan­der, blir det bare tull. Enten det er Kre­kar, Fjord­man eller AP-man­nen Aare­brot, så har ingen av dem det minste inter­esse av å gi Brei­vik noe som helst. Bedre blir mot­via­sjo­nen neppe hel­ler av at de inn­går i en meget bro­get gruppe og gjen­nom det gjø­res de alle (med varie­rende grad av rette) til offent­lige skrul­lin­ger alle sam­men.

  På top­pen er de også nå blitt erklært for høyre­eksteme av ret­ten, svart på hvitt, i det skri­vet der det er begrun­net hvor­for deres for­kla­rin­ger ikke skal offent­lig­gjø­res. Jeg kan rik­tig­nok være enige om at både Kre­kar og Fjord­man for­tje­ner merke­lap­pene, men at ret­ten kom­mer med en slik merke­lapp på dem, det fin­ner jeg pro­ble­ma­tisk.

  • Natt­ug­len

   Når Oslo Ting­rett bru­ker beteg­nel­ser som “høyre­eks­trem” om en rekke inn­kalte vit­ner og selek­tivt for­byr direkte kring­kas­ting av vitne­for­kla­rin­gene som disse skulle avgi, er retts­sa­ken mot masse­mor­de­ren blitt en poli­tisk pro­sess. Ret­ten bidrar der­ved til å opp­fylle ter­ro­ris­tens uttrykte ønske om å ini­ti­ere en hekse­jakt mot høyre­si­den i norsk poli­tikk.

   • rev­krok

    Hvor fin­nes refe­ran­sen til at Oslo Ting­rett har benyt­tet beteg­nel­sen “høyreekstrem“om enkelte vit­ner? Eller er det media som har gitt sin for­tolk­ning?

    • Chris­tian Skaug

     Hvor fin­nes refe­ran­sen til at Oslo Ting­rett har benyt­tet beteg­nel­sen “høyreekstrem“om enkelte vit­ner?

     Her.

     Det aktu­elle avsnit­tet er dette:

     Ret­ten mener der­for det vil være beten­ke­lig å til­late kring­kas­ting av gjen­stå­ende vitne­for­kla­rin­ger all den stund til­tal­tes even­tu­elle utta­lel­ser ikke til­lates kring­kas­tet. De gjen­stå­ende vit­nene, for en stor del politi­vit­ner, helse­per­so­nell, poli­ti­kere og pri­vat­per­soner, skal for­klare seg om etter­forsk­nin­gen, behand­ling og obser­va­sjon av til­talte, poli­tikk og direkte, eller indi­rekte for­bin­del­ser med ham gjen­nom blant annet det høyre­eks­tre­mis­tiske mil­jøet. Slike vitne­for­kla­rin­ger vil typisk kunne for­an­le­dige utta­lel­ser fra til­talte.

     Begrun­nel­sen for den selek­tive kring­kas­tin­gen er altså at ABB ville ha let­tere for å holde kjeft når Matt­hias Gar­dell snak­ker enn når Bruce Bawer gjør det. For­stå det den som kan.

     • Aesop

      Bruce Bawyer snak­ket om de nye quis­lin­gene, så han er litt drøy, men Brei­vik kan vel like gjerne si stø­tende ting med andre vit­ner.

     • Natt­ug­len

      Takk, Skaug. Det var det samme avsnit­tet jeg hadde i tan­kene.
      Ting­ret­tens vur­de­rin­ger er pub­li­sert på Lov­data.

   • Aesop

    Jeg stus­ser på impli­ka­sjo­nene av beteg­nel­sene. 
    Utta­lel­sen blir på en måte en dom og en offi­si­ell sver­ting, uten noen som helst pro­sess. 

    En ting er at Fjord­man med sitt snakk om etninsk rensk­ning og hans angi­ve­lige snakk om gjen­nopp­ret­ting av hvite områ­der trygt plas­se­res der, men at han og andre får et slikt stem­pel av en rett. 

    Ta for eksem­pel Hanne Nab­intu Her­land. Jeg anser ikke henne for å være helt tam all­tid, blant annet hadde hun en kom­men­tar om at Brei­vik burde vært skutt så man slapp rett­sa­ken, men utover den ure­flek­terte tos­ke­kom­men­ta­ren, har hun ellers vært høyre­eks­trem? 

 • Edvin Vik

  Det var med stor ulyst man leste sitt navn på denne lis­ten, sam­men med folk som Arne Tumyr og Vidar Kleppe.

  Der har vi det igjen, den respekt­løse “pissy dis­mis­sal”  av andre som tar belast­nin­gen ved å stå fram med fullt navn med sin aksjo­nisme. Hva er det du inn­bil­ler deg Rustad? Den rette vei er kun for­be­holdt PUK-eliten/snobbene på Docu­ment? 

  Men ingen ano­nyme fei­gin­ger som hen­ger seg på, fore­lø­pig.

  • Aesop

   Tumyr ja… Han som stilte opp ved siden av Ø. Heian, kjent for beskri­vel­ser av inn­vand­rere som skade­dyr. (Hus­ker ikke i far­ten hvilke ord eksakt det var).

   Nå er Heian pen­sjo­nert, så poen­get er ikke å henge ut han lengre, men Tumyr har flere gan­ger hengt med noen av de mest eks­treme.

   • Bipe­dal_Pri­mate

    Heian var leder for et parti som var opp­tatt av rase. “Norge fritt, Norge hvitt” var slag­or­det. Ikke spe­si­elt ålreit spør du meg. Tvert imot. Men jeg kan for­øv­rig for­telle deg at Sian og Tumyr fikk Heian til å skifte mening om jøder. Han ble rett og slett mindre brun­svidd av å “henge” med Sian. Så om Sian ble sver­tet via gode, gamle “guilt by associa­tion”, så ble ihvert­fall Heian en mer ålreit per­son av det til slutt. Kan­skje ver­den kunne bli litt bedre hvis ikke alle var så opp­tatt av å ta avstand fra hver­andre hele tiden?

   • Bipe­dal_Pri­mate

    Svar 2: Det var for­res­ten Heian som stilte opp ved siden av Tumyr, ikke omvendt. 

  • Geek­Bi­ker

   Enig! Vidar Kleppe?! Vis­ste ikke at han var så sterkt mis­likt av red. Docu­ment. Hvor­for egent­lig?

 • fiske­bal­ler007
 • Gull­stan­dard

  En liten detalj som ikke kom så klart frem: 
  ” Mat­tias Gar­dell er bror av den svenske komi­ke­ren Jonas Gar­dell, og er tal­s­per­son for orga­ni­sa­sjo­nen “Ship to Gaza”.”

  http://www.dagbladet.no/2012/06/04/nyheter/breivik/innenriks/terror/22_juli/21909999/

 • ixus90

  Hele den “poli­tiske” siden ved denne saken er en farse, en pin­lig opp­vis­ning i for­søk på å slå poli­tisk mynt på en tra­ge­die. 
  Mange aktø­rer bør skamme seg, ikke minst i pres­sen. 

  Denne saken hand­ler ikke om Brei­viks “menin­ger”. Men om at han er en for­skrudd per­son som synes drap på menings­mot­stan­dere er et natur­lig virke­mid­del. 
  Det er under­lig at ikke flere poli­ti­kere, presse­folk og andre man burde for­vente en viss edrue­lig­het fra, er langt tyde­li­gere på dette sen­trale og helt avgjø­rende punk­tet. 

  Slik denne tra­giske saken nå vink­les og mis­bru­kes, er bare pate­tisk å være vitne til.