Bre­man­ger kom­mune sa ja til å bosette 15 soma­liske og eri­tre­iske flykt­nin­ger i bygda Svel­gen (1.198 inn­byg­gere), men på grunn av fami­lie­gjen­for­enin­ger kan tal­let øke til 52 før som­meren. Nå ber NAV kom­mune­sty­ret om å si nei til å bosette flere flykt­nin­ger enn den lille kom­mu­nen kan ta seg av, skri­ver Firda­pos­ten.

–Dette er ein ny situa­sjon for oss å ta imot flykt­nin­gar. Og den mengda som har komme, har vore meir enn vi var klar over. Vi ven­tar å busette totalt 52 per­sonar før som­ma­ren er over i Svel­gen. Talet kan bli større, fleire har sagt dei vil søkje om fami­lie­gjen­for­ei­ning, og då kan vi komme opp mot 63. Dette er eit vel­dig løft for NAV. Vi har ikkje til­sett fleire, men kjem til å gjere det snart, for å kunne hand­tere denne situa­sjo­nen, seier leiar for NAV Bre­man­ger Anita Stein­set i ei ori­en­te­ring til kom­mune­sty­ret.

En av de bosatte men­nene har 22 barn under 18 år, og har søkt om gjen­for­ening med kone og 11 av barna. Også barna kan i sin tur søke om fami­lie­gjen­for­ening med sine søs­ken og mødre, så antal­let kan ifølge Stein­set komme til å øke ytter­li­gere.

ANNONSE

NAV mener at det nå er behov for å få kon­troll på situa­sjo­nen, og øns­ker der­for å sette stopp for boset­ning av flere flykt­nin­ger i Svel­gen.

–Vi treng å få kon­troll på situa­sjo­nen, og sikre dei som alle­reie bur her, og ven­tar på fami­li­ane sine den best mulege hjelpa. Vi skal finne busta­der til alle saman, og når ein per­son plut­se­leg får fami­lie på 6–7 stykke, så krev det eks­tra plass, og eigna busta­der.

Bre­man­ger kom­mune får inte­gre­rings­stø­nad fra sta­ten for inn­til fem år for hver per­son som blir bosatt i kom­mu­nen. For fami­lie­gjen­for­ente varer stø­na­den i inn­til 3 år. Men utfor­din­gene for kom­mu­nen er mange; flere av flykt­nin­gene sav­ner ett eller flere barn de ikke vet hvor befin­ner seg, noe som er belas­tende for den enkelte, men også pre­ger de NAV ansat­tes hver­dag, for­tel­ler Stein­set. Det er bla kre­vende å få time hos fast­lege fordi mange av flykt­nin­gene ikke er folke­re­gist­rert og mang­ler fød­sels­num­mer. Det går også med mye tid og arbeid for å i det hele tatt få flykt­nin­gene regist­rert i Folke­re­gis­te­ret og å skaffe pass og per­son­num­mer, etter­som dette må gjø­res ved per­son­lig opp­møte i Førde og Florø.

Kon­sti­tu­ert drifts­sjef ved Svel­gen opp­vekst, Carina End­re­sen Sol­våg, sier at sko­len er i en omstil­lings­pro­sess med i alt 39 frem­med­språk­lige ele­ver av totalt 188 ele­ver. Frem­med­språk­lige utgjør nå over en fem­te­del av ele­vene, og før som­meren får Svel­gen skole kan­skje 37 frem­med­språk­lige ele­ver til. 

–Barne­ha­gane vil etter kvart bli fulle, men vi har fram­leis plass i klas­sane. Vi har plass til 29 i kvar klasse, så det skal vi få til, seier ho. På Svel­gen skule er det born frå 14 for­skjel­lige nasjo­nar. Polen­Bra­sil, Peru, India, Bul­ga­ria, Est­land, Bel­gia, Sri Lanka og Sve­rige for å nemne nokre. 

Sav­net av fami­lien er det vans­ke­ligste med å komme til Norge, sier Hossein Ahmed May­a­muud. Kona og 11 av barna hans befin­ner seg i Addis Addeba, uten pen­ger og opp­holds­til­la­telse. Det gjør det umu­lig å leve et ordent­lig liv, men May­a­muud har søkt om gjen­for­ening og håper at de snart kom­mer til Norge

–Sta­ten har eit stort ansvar for oss, dei gjer oss øko­nomi som vi kan leve med, ein bustad, utdan­ning slik at vi kan få eit yrke, og vi får til­bod om norsk opp­læ­ring. Det betyr mykje for oss. No håpar vi også at sta­ten kan gjere det same for våre born og fami­liar, slik at også dei kan få eit godt liv i Norge. For å kunne leve
eit godt liv her, så treng vi fami­lien vår, seier Hus­sein Mayow Obeyd. 

Saaid Maka­raan Moha­med kom til Norge i 2009, og nylig kom fami­lien hans til Svel­gen. Noen har begynt på sko­len, mens tre av barna går i barne­hage. Moha­med er i gang med å lære seg norsk og håper å finne seg en jobb. Etter­hvert vil også kona komme i arbeid, sier han til Firda­pos­ten.

Artik­ke­len “Inn­vand­ring ska­per barne­boom i Svel­gen, ved­tok å ta imot 15, men får i sta­den 52 flykt­nin­gar” sto på trykk i Firda­pos­ten 17.mars 2012, og fin­nes ikke på nett. Den kan imid­ler­tid kjøpes og las­tes ned her.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Arbeids­rud

  Herre­gud….

  • knut06

   Ja, hva annet kan man si? Hvor lenge skal gal­ska­pen fort­sette…

 • Stei­n­ad­ler

  Og dette skjer altså sam­ti­dig som ca 70.000 fysisk han­di­kap­pede nord­menn er satt ufri­vil­lig uten­for arbeids­li­vet, sam­men med Gud vet hvor mange som er uføre­trygdet pga depre­sjo­ner og andre sam­funns­skapte pro­ble­mer. Det fin­nes slik sett sann­syn­lig­vis flere hundre tusen som av slike årsa­ker ender opp uten barn og fami­lie. Mitt beger er fullt. Det flom­mer over.

 • runnergun­nar

  En kom­mune i Sve­rige sa ja til å ta imot 30.  Det ble etter­hver 1000. Lykke til Svel­gen!

 • Hen­rik­Hen­rik­sen

  Hvem beta­ler for skole­plas­ser, barne­hage­plas­ser, lege­be­søk, mat, klær, hus­leie, strøm, tele­fon, trans­port, fører­kort­opp­læ­ring, kon­takt­per­soner hos NAV, helse­ve­sen, helse­sta­sjo­nen og hva jeg ikke kom­mer på? 

  Vi snak­ker jo ti-talls mil­lio­ner kun for disse omtalt i denne saken. Hva skjer den dagen pen­gene fra sta­ten tar slutt? Hvor­dan har en far med 22 barn tenkt å for­sørge dem? Mat, klær, barne­hage­plas­ser, SFO, skole­tu­rer, data­ma­ski­ner, mobiltelefoner…til 22 barn?? 

  Har vir­ke­lig kom­mu­nen råd til dette? Eller kom­mer dette til å bli tatt fra andre pos­ter på bud­sjet­tet som f.eks brann­sta­sjo­nen, syke­hu­set, eldre­sen­te­ret, ung­doms­til­bud og andre ting som de inn­fødte har betalt skatt for å kunne nyte?

  Fin­nes det en kon­se­kvens­ana­lyse NOE SOM HELST STED?
   

  • mari­elj

   Fin­nes det en kon­se­kvens­ana­lyse NOE SOM HELST STED? Vel noen har prøvd. Bl.a Hall­grim Berg
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1663167.ece

   Da Ame­rika­bre­vet av H Berg ble utgitt var det en debatt i TV-2 om boken.  En av deba­tan­tene var Inga Marte Thor­kild­sen  som sa føl­gende:  “det er bare 6% mus­li­mer i Europa, så hvor­dan kan de være noe pro­blem”.

   Da går jeg uti­fra at om det noen ste­der i Norge(Europa)  er mer enn 6% mus­li­mer, og det fører til pro­ble­mer, kan den vakre feen I M Thor­kild­sen kon­tak­tes,  så kom­mer hun med trylle­sta­ven sin å ord­ner opp. 

    Man får vel stå for sine utta­lel­ser…. eller hva?

  • rev­krok

   Noen vet nok kon­se­kven­sene og øns­ker det slik, mens de fleste ikke skjøn­ner bæra av domino­brik­kene.

   Til og med dagens leder i Klasse­kam­pen etter­ly­ser kon­se­kvens­lo­gikk. Ikke i inn­vand­rings­spørs­mål (nær selv­føl­ge­lig ikke), men for klasse­roms­inn­de­ling på sko­len. Ta en kikk, lede­ren lig­ger på net­tet.

   Mitt første kon­se­kvens-ønske nå er dog: Avgrens “multi­kul­tur” eks­pe­ri­men­tet mest mulig til Oslo og de andre øst­lands­byer som alle­rede er demo­gra­fisk og verdi­mes­sig for­and­ret. Plas­ser asyl-/flyktingemottakene og NAV-opp­føl­gin­gen der. 

  • Naa­ti­den

   ” Hvem beta­ler for skole­plas­ser, barne­hage­plas­ser, lege­be­søk, mat, klær,
   hus­leie, strøm, tele­fon, trans­port, fører­kort­opp­læ­ring, kon­takt­per­soner
   hos NAV, helse­ve­sen, helse­sta­sjo­nen og hva jeg ikke kom­mer på? ”

   De som beta­ler er ekte Etniske Nord­menn som ikke får helse­hjelp, eldre­om­sorg, syke­hjems­plass, utdan­ning, trygg­het … De pen­gene går til denne Asyl­tu­ris­men og frem­ti­dig stem­me­san­king for Sosia­lis­tene.

 • runnergun­nar
 • ripss

  Vi bør sende dette til Hanne Bjur­strøm og spørre om hun har fått til­a­telse tilå sleppe  inn dette. Hun skal jo skaffe dem jobb.
  Det er VI som får nær­kon­takt med dette. Poli­ti­kerne bor i sine egne beskyt­tede FRI-soner.
  La Kirken ta over ansva­ret, tros­sam­fun­nene, men før det skjer må vi strupe stats­kir­ken. Ingen pen­ger fra sam­fun­net.
  22 barn? Non-stopp mare­ritt!

  Husk Støre, han star­tet føle­riet. Fra Afgha­ni­stan tok han med seg en gutt. Er det bare den gut­ten det er synd på?

 • Mel­osTE

  For en gal­skap! Inn­vil­get asyl bør bare gi mid­ler­ti­dig opp­hold i Norge, begrensede trygde­ret­tig­he­ter og ingen rett til fami­lie­gjen­for­ening.

 • Holy Cow

  Når skal sann­he­ten synke inn, disse men­nes­kene er ikke nord­menn, kom­mer aldri til å bli det, og har ikke noe mer behov for “beskyt­telse” eller “fami­lie­gjen­for­ening” enn de 10 mill. men­nes­kene i Soma­lia og 6 mill. men­nes­kene i Eri­trea – sann­syn­lig­vis er beho­vet mindre, da det er de rike­ste og mest res­surs­sterke som har råd til å betale men­neske­smug­lerne (med fer­dige asyl­his­to­rier) for å komme, pen­gene får de til­bake fra NAV etterpå, og der­et­ter føl­ger stor­fa­mi­lien til hver enkelt “pio­neer” til Norge.

  Kan myn­dig­he­tene venn­ligst slutte med dette tul­let og la nord­menn beholde lan­det vårt? Det må star­tes en inn­sam­ling av under­skrif­ter for en folke­av­stem­ning mot mis­bruk av “fami­lie­gjen­for­ening” for å få slutt på denne gal­ska­pen. Ellers er det slutt på Norge.

 • verdi­kon­ser­va­tiv

  Flere koner og 22 barn under 18 år? Det kan bli dyrt for trauste fjord­in­ger.

  For et par år siden leste jeg om 50 tyr­kiske gjeste­ar­bei­dere som ankom Vest-Tysk­land på slut­ten av 60-tal­let. Det tok ikke mange årene før de hadde “for­øket” seg til 3.000.

  Det snakkes og skri­ves mye om hvil­ken effekt vest­lig over­for­bruk kan få for jor­den, men etter min mening er befolk­nings­veks­ten i den tredje ver­den langt verre. Og det hjel­per selv­sagt ikke at vi tar unna “over­skud­det”, for de gjen­væ­rende er snart like mange/enda flere. 

  • Holy Cow

   Ja, dette blir mye å Svel­gen…

 • ExitS­weden

  Grat­tis  Svel­gen! Nu får ni det trev­ligt och folk­samt.  Unge­fär som i Sve­rige där det ska komma 30000 soma­li­ska barn på två år. En soma­lisk kvinna föder i genom­snitt 6,3 ungar. Vet kom­mune­sty­ret om det? 

 •  “En av de bosatte men­nene har 22 barn under 18 år,”
  For­mi­da­belt! Jeg ler meg i hel. Under 18 år! Dette vil si at flere blir til.  Det står ikke med hvor mange koner han klarte det. Disse konene kom­mer de også til å bosett seg i Norge.  Skal det bli lov­lig å ha flere kone­rie i dette lan­det? Eller skal UDI lek lodd­trek­ning hvil­ket av disse konene får opp­hold­til­tale­lese?  Skal Norge for­nærme islam og nekte å respek­tere en sha­ria lov ? Så mange spørs­mål han tvin­ger  den unge man­nen med 22 barn….

  • Holy Cow

   Fler­ko­neri-pro­ble­ma­tik­ken er alle­rede løst i UK, der Labour inn­førte begre­pet “sub­si­di­ary spou­ses”. Reg­ner med at Sve­rige har en lig­nende ord­ning, og at NAV snart vil ha det…

   • Naa­ti­den

    Dette er selv­føl­ge­lig ikke noe nytt i Norge hel­ler. Det nev­nes rik­tig­nok ikke i media. Media sør­ger for å beholde Sosia­lis­tene ved makta, som igjen sør­ger for å holde liv i Sosia­lis­tene som lager avi­sene. Pri­sen for Norge er ruin.

    • Holy Cow

     Ja, kata­strofe­po­li­tik­ken er logisk, der­som man er sosia­list, og går på tvers av deres sosia­lis­tiske kjerne­ver­dier… men hat til USA og (siste rest av) norsk bor­ger­skaps­kul­tur kom­mer all­tid øverst.

  • ripss

    Sha­ria er ikke noe nytt i Norge. Ei hel­ler  idioti og råt­tent leder­skap.

  • smoke­wa­ter

   Det er fak­tisk vans­ke­lig å ta slikt seriøst. 22 barn under 18. Hvor­dan i all ver­den har dette gått til. Altså ikke hvor­dan det er å få barn, det skjøn­ner de fleste uten å bli for gri­sete i tanke­gan­gen. Men tanke­gan­gen som ender opp med at man har 22. Skulle for­undre meg at denne her­ren med disse 22 barn, til­fel­dig­vis har abso­lutt ingen som er over 18, dvs over en alder hvor man ikke får noen til­skudd.

 • ripss

  Firda­pos­ten av idag, kan leses her. Medias uut­hol­de­lige lett­het?
  http://www.firdaposten.no/

 • ripss

   

  Hus til leige?

  Nav Bre­man­ger øns­ker å leie hus med god plass. Huset må være i god
  stand og det bør være møb­lert. Boli­gen bør ligge i Svel­gen områ­det.

  Det siste året er det blitt bosatt 21 flykt­nin­ger i kom­mu­nen og vi
  ven­ter oss flere fami­lie­gjen­for­enin­ger, der­for tren­ger vi flere boli­ger
  med større plass.
  Har du ett hus du vil leie ut på lang­tids­kon­trakt ta kon­takt med Anita Stein­set eller Anita Grotle på nav kon­to­ret.
  Tlf: 55553333
  Epost: nav.bremanger@nav.no
  Eller møt opp på nav kon­to­ret på Råd­hu­set

  Pub­li­sert av

  Stine Senne­set.

  Første gong pub­li­sert 10.01.2012

  • Naa­ti­den

   Ja. Var det ikke i 2008? Bydel Gro­rud leide en opp­styk­ket villa på Gref­sen i Oslo. Der bosatte bydel Gro­rud en del Soma­liere?, vel uan­sett trip­pel­drap ble resul­ta­tet.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2594269.ece

  • Guest

   I multi­kul­tu­rens ånd synes jeg sta­ten bør benytte seg av mulig­he­tene den har i lov­ver­ket til å eks­pro­pri­ere eien­dom fra pri­vate.  Vedta en regu­le­rings­plan hvor pri­vate boli­ger omre­gu­le­res til asyl­bo­li­ger. Så kan dere hive ut de inn­fødte og gi asy­lan­tene tipp topp boli­ger. Kan­sje sta­ten også sam­ti­dig da ende­lig får insen­ti­ver nok til å kutte ned på behand­lings­ti­dene for offent­lige pla­ner også. To fluer..

   🙂

 • ripss

  Poli­ti­kere som bestem­mer slikt bør leg­ges inn på krise­sen­tra! Er det mulig å finne noen bor­gere i hver norsk kom­mune som vil starte en under­skrifts­kam­panje. Vi kre­ver folke­av­stem­ning! For eller imot asyl­inn­vand­ring.  1000 under­skrif­ter fra hver kom­mune?

  • Naa­ti­den

   Det har vært en mengde Face­book-grup­per som pro­te­ste­rer for og imot det meste.  Media har også vært flinke til å ta frem noen av disse grup­pene med flest med­lem­mer. Det er kan­skje noen her som kunne tenke seg å opp­rette en skik­ke­lig og fakta­ba­sert Face­book-gruppe som “kre­ver” <>

 • Hann­e65

  Det blir kan­skje bare en over­gangs­fase for Svel­gen kom­mune, de fleste av disse vil nok flytte til Oslo før eller siden.

  • ripss

    Hanne, jeg hadde akku­rat tenkt å si det samme. Det kan være Terra-kom­mu­nen Bre­man­gers måte å få litt cash i kassa! Er de vir­ke­lig så slu? For aldri i ver­den at disse soma­lierne vil bli boende der oppe. De skal nok ned til Oslo!!

   Hal­lu­si­ne­rer vi? Nei, dess­verre.

   • smoke­wa­ter

    Det du og Hanne anty­der her er ikke nytt. Dette hen­ger natur­lig­vis sam­men med at sta­ten gir til­skudd for å motta inn­vand­rere. Men hvis inn­vand­re­ren drar, men kom­mu­nen ikke rap­por­te­rer at inn­vand­re­ren har dratt, så vil altså kom­mu­nen motta til­skudd for en inn­vand­rer som ikke er der. 

    Det er ikke ukjent at Ap er dyk­tig til å manøvre seg til ulike stat­lige sær­til­skudd når kom­mune­øko­no­mien er dår­lig. I Trond­heim har de valgt et annet triks. Der skrudde de opp hus­leiene på kom­mu­nale lei­lig­he­ter radi­kalt. I stør­relse­or­den 50–70-80%. Kon­se­kvens: Bebo­ere søker bostøtte, som er stat­lig til­skudds­ord­ning.  Så Ap’s “utjev­nings­fi­lo­sofi” i Trond­heim går altså ut på å ramme folk i kom­mu­nale lei­lig­he­ter.

  • Holy Cow

   Det som skjer i Svel­gen er ikke ander­le­des enn det som skjer i Oslo, for­skjel­len er bare at Svel­gen er bitte­lite, mens Oslo til­syne­la­tende kan absor­bere “fami­lie­gjen­for­enin­gene” noe len­ger før det synes… kata­strofe er det uan­sett.

  • Mel­osTE

   Kan­skje like greit at de drar til Osloma­bad slik at Svel­gen slip­per unna? Oslo er jo i prak­sis ikke norsk len­ger uan­sett. Dess­uten er det på sin plass at beslut­nings­ta­kerne – som jo bor i Oslo – får smake litt beri­kelse selv. Nei for­res­ten, jeg glemte at de har iso­lert seg på beste vest­kant, fjernt fra Det Nye Norge, som de pri­ser så høy­lytt.

   • Naa­ti­den

    Jeg trodde det var de Vel­gerne som ikke bor i Oslo og ikke ser sann­he­ten dag­lig som var de som stemte for gal­ska­pen jeg.

 • Pal­tors­ken

  Jeg trodde vi hadde inn­vand­rings­stopp.
  Dem som kom­mer via fami­lie­gjen­for­ening kom­mer ikke hit som flykt­nin­ger eller asyl­sø­kere.
  Da må dem vel gå under kate­go­rien inn­vand­rere.

 • 7ba844

  Stak­kars Bre­man­ger kom­mune  – ingen ende på ulyk­ker: solgte arve­sølvet i kraft­ak­sjer og inves­terte i Ter­ra­pro­sjek­tet – alt tapt !
  så inves­tert i såkallte “deri­va­ter” – mil­lion­be­løp tapt.
  Disse øko­no­miske sakene kan tross alt ret­tes opp igjen – men en “soma­li­fi­se­ring” av kom­mu­nen er uopp­ret­te­lig.

  • Holy Cow

   Det begren­ser seg ikke til Bre­man­ger… Sta­ten er mes­ter i å omdanne Olje­fon­det til import av analfa­be­ter… fan­tas­tik inves­te­ring!

 • Supra­fon

  –Sta­ten har eit stort ansvar for oss, dei gjer oss øko­nomi som vi kan leve med, ein bustad, utdan­ning slik at vi kan få eit yrke, og vi får til­bod om norsk opp­læ­ring. Det betyr mykje for oss. No håpar vi også at sta­ten kan gjere det same for våre born og fami­liar, slik at også dei kan få eit godt liv i Norge. For å kunne leve
  eit godt liv her, så treng vi fami­lien vår, seier Hus­sein Mayow Obeyd. Her er vi ved et sen­tralt poeng som langt på vei for­kla­rer asyl­til­strøm­min­gen til blant annet Norge. Asyl­sø­kerne vet at sta­ten tar hånd om dem der­som de får asyl eller opp­holds­til­la­telse i lan­det på  annen måte. Ja, dette er ikke bare et sen­tralt poeng, men selve hoved­po­en­get, jfr. artik­ke­len “Asyl­sø­ker­spørs­mål som ikke blir stilt”  som lig­ger på docu­ments første­side for tiden. Det sen­trale spørs­må­let til de poli­tisk ansvar­lige er når norske myn­dig­he­ter skal ta opp til vur­de­ring hvor­dan asyl­in­sti­tut­tet her til lands fak­tisk fun­ge­rer. Mitt tips er at det aldri vil skje fordi meget tunge poli­tiske førin­ger hind­rer at vi får en slik vur­de­ring. Men de som er opti­mis­ter og tror på det norske poli­tiske sys­te­met, kan jo tipse rikse­re­vi­sor Jør­gen Kosmo, uten at jeg har noen tro på at det vil føre til noe som helst.

  • ad1648

   Ja, det ver­ste er at de fak­tisk TROR at sta­ten er for­plik­tet til å gi dem bolig!

 • Dio­rella

  Jeg ser vel­dig posi­tivt på det at også utkant-Norge får smake på det de stem­mer for ved  kom­mune- og Stor­tings-val­get.

  Er det noen her som tror at denne fami­lie på 2+11+11 barn kom­mer noen gang til å jobbe som barne­fa­ren lover til?

 • 7ba844

  Håpet for Bre­man­ger kom­mune lig­ger i det at Svel­gen er en så trøs­tes­løs plass å bo at disse asy­lan­tene nok kom­mer til å flytte til Oslo (Gro­rud­da­len) straks de har avtjent boplikts­ti­den.

 • Polin­korr

  Dette blir jo bare verre og verre. Blir ikke mye tid til jobb med 22! barn ihvert­fall, og så kan man jo begynne å regne utgif­ter for denne gav­milde sta­ten som har så stort ansvar for oss som han sier, med bolig utdan­nelse osv osv, men hva skal han yte tilbake?.Dette er ren øko­no­misk spe­ku­la­sjon og sta­ten biter på.Billetten er betalt til men­neske­smug­lerne av dem som har minst grunn til å reise, res­ten har ikke pen­ger. jeg er enig med Sissy som sit­ter på Bredt­vedt for å ha svind­let NAV for flere mil­li­no­ner i trygd for barn som ikke eksis­te­rer, hun sier”Norge er det dum­me­ste lan­det, ikke noe annet sted er det så lett å få stø­nad” For­si­den av Ama­ga­si­net for en tid til­bake.

 • Det er kan­skje ikke pent å le, men jeg gjør fak­tisk det. Bre­man­ger kom­mune har ord­fø­rer fra Sen­ter­par­tiet og vara­ord­fø­rer fra Arbei­der­par­tiet. Nå får befolk­nin­gen  smake kon­se­kven­sene av poli­tik­ken til de par­ti­ene de har stemt på. Lykke til!

 • Arbeids­rud

  i ver­ste fall vil folk etter­hvert opp­dage at de får ennå mindre i pen­sjon enn de først hadde trodd, fordi det sta­dig kom­mer til fler og fler som skal være med og dele.  Vi har ikke sett slut­ten ennå – når kryb­ben blir tom bites hes­tene, er jeg redd.

 • Kje­til7

  Jeg mener at det er for mange drøm­mere og “gode” men­nesker i utkant-Norge. De har alt­for stor avstand til det som skjer i Oslo og det sen­trale Øst­lands­om­rå­det. De lever der­for i sin egen boble. De har sin “barne­tro” i behold og stem­mer inn en gjeng med mid­del­må­dig­he­ter fra de gamle par­ti­ene. Det er å håpe at men­nesker kan våkne å få kas­tet ut den gamle gjen­gen som sit­ter i styre og stell. Det er helt klart at vi sli­ter hardt med alle SV-erne som sit­ter i skole­ver­ket. Deres påvirk­nings­mu­lig­he­ter er store og de er i ferd med å øde­legge flere gene­ra­sjo­ner med unge nord­menn. Når de i til­legg set­tes til å skrive skole­bø­ker fulle av deres egen poli­tiske ideo­logi, så må resul­ta­tet bli fatalt. Norge tren­ger en ny gene­ra­sjon med modige men­nesker innen­for alle områ­der for å få dette stop­pet. Poli­ti­kerne har også en agenda som går ut på å få flyt­tet de nye nord­men­nene opp i mid­del­klas­sen. Skjøn­ner etniske nord­menn, også deler av nåvæ­renvde mid­del­klasse,  at de da vil bi flyt­tet ned. Mid­del­klas­sens posi­sjon og inn­tekt er i ferd med å endre seg både i USA og Europa. Over­klas­sen og den aka­de­miske og poli­tiske eli­ten bryr seg selv­sagt ikke. Det er også verdt å merke seg at både fami­lie­bånd og etnisk til­hø­rig­het er ster­kere blandt inn­flyt­terne enn den vi fin­ner blandt etniske nord­menn i dagens Norge, som i sta­dig større grad lever som små øyer, hvor de som gruppe både gam­mel og ung sit­ter på anklage­ben­ken for ver­dens elen­dig­het og de sta­dige beskyld­nin­gene om ikke å være god. 

 • agua­fiesta

  Gru­som his­to­rie. Og  store  aviser unn­la­ter å  gjøre van­vid­det kjent. 

 • kje­til

  Kan noen pro­eve aa for­klare folk i Bre­man­ger og andre utkant­ste­der at, med en mil­lion eks­tra inn­vand­re­rer de neste 1i eller ellve aar, som alle til­slutt vil bosette seg i Oslo­om­ra­a­det,  saa maa “noen” betale for opp­rus­tin­gen av Oslo­om­ra­a­det som er neo­d­ven­dig. (Ny jern­bane­tun­nel under Oslo, nytt Oslo S, nye motor­veier, vann og kloakk til en mil­lion men­nesker, ……. ‚  ¿Hvor skal pene­gen til alt dette tas fra? Det er ikke saa lett aa se hvor, men alle over­fo­e­rin­gene til dis­trik­tene gaar nok flo­yten ….   Det maa jo kut­tes ganske kraf­tig mange ste­der.  Jeg tror “dis­trikts­po­li­tik­ken” er det som gaar foerst.