Nytt

Østlendingen melder om demografiske endringer i fremtidens Hedmark. Mange i Norge har dannet seg et bilde av den trauste hedmarkingen som lever i kulturlandskapet som har blitt dyrket i generasjoner. I fremtiden må man anta at moskékupler, østeuropeiske enklaver og pakistanske «fetter og kusine ekteskap» skal regnes som like typisk for Hedmark, som hedmarkingen selv.

I absolutte tall betyr en økning for Hedmarks vedkommende fra 12.2 til 24,2 prosent av befolkningen at det blir 16.639 flere hedmarkinger med innvandrerbakgrunn i 2040 enn det er med dagens 12.951. Økningen skjer raskt, og vil flate ut allerede etter 2020. I absolutte tall får innvandrergruppen i Hedmark en økning fra 12.951 personer til 22.246 i denne perioden. Statistisk sentralbyrå har beregnet tre alternativer, med lav, middels og høy vekst, og med mellomalternativet som det mest realistiske. Ved lav vekst vil Hedmark ha 10,8 prosent av innbyggerne med innvandrerbakgrunn i 2040, ved høy vekst økes denne prosenten til 17,7. Flest utenfor EU/EØS SSB har også delt opp innbyggerne med innvandrerbakgrunn i tre grupper. Gruppe 1 kommer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, gruppe 2 fra EU tilknyttete land i Øst-Europa og gruppe 3 fra resten av verden. I faktiske tall vil Hedmark i 2040 ha 5.882 innbyggere fra gruppe 1, 8.114 fra gruppe 2 og 14.771 fra gruppe

Innvandringen fører til at det for første gang på 250 år er et mannsoverskudd i Norge. Et kvinneoverskudd på 36.200 personer er snudd til et mannsoverskudd på 11.900 personer. Den politisk korrekte forklaringen må være at dette er en naturlig utvikling i den globaliserte tidsalder

I årene 2006 til 2011 innvandret det hele 43.700 flere menn enn kvinner til Norge, og det er særlig arbeidsinnvandringen fra Polen som har skutt fart. Ved årsskiftet var det 11.900 flere menn enn kvinner i Norge, mens det for bare seks år siden var et kvinneoverskudd på 36.200.

Artikkelen sto på side 5 i Østlendingen 15.mars og er ikke på nett i skrivende stund.