Det er gått rundt én måned siden på mas­sa­kren på kop­tere ved Maspero-byg­get, der mili­tær­vog­ner 9. okto­ber kjørte over demon­stran­ter, skjøt vilt rundt seg slik at 27 ble drept og over 200 såret.

I tiden etter mas­sa­kren har det egyp­tiske mili­tære blå­nek­tet for at de har gort noe feil, og skyl­der på «eks­tre­mis­ter» som visst­nok infil­trerte demon­stra­sjo­nen. Stort sett har main­stream egyp­tisk masse­me­dia støt­tet opp om de mili­tæ­res ver­sjon, de selv­samme media som 9.oktober ropte at kop­terne hadde drept 3 sol­da­ter, og opp­ford­ret mus­li­mer til å væpne seg. Det var ingen sol­da­ter som døde den dagen.

Men, i tiden etter 9.oktober har man arres­tert 34 kop­tere som nå sit­ter under lås og slå, og det blir rap­por­tert om at de er under­er­nært og ikke har til­gang på medi­sinske basal­tje­nes­ter.

ANNONSE

Den egyp­tiske revo­lu­sjo­nen rul­ler videre, dess­verre ser det ut til å skje på kop­ter­nes bekost­ning.

http://www.asianews.it/news-en/Army-accused-of-Copts%E2%80%99-massacre-threatens-34-Copts-with-trial-23110.html

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • The­rion

  Se hva dere fikk oss til å gjøre!”

  (Omtrent som de jødene ble pålagt “erstat­nin­ger” for sånn omtrent på datoen 73 år siden).

 • Klok­ke­ren

  Den islamske ver­sjo­nen av demo­krati gir meg frys­nin­ger.

 • 7grace

  Revo­lu­sjo­nen” el hva jeg skal kalle det som begynte på Tahir, 
  gjorde fak­tisk kop­terne modige.Ja, både kop­tere spe­si­elt, og egyp­tere gene­relt tør reise sin røst, på en annen måte enn før.Det er en meget posi­tiv kon­se­kvens av revo­lu­sjo­nen.

  Så eksis­te­rer selv­sagt mak­tens gamle garde frem­de­les, og det mili­tære, og MB.
  Og grup­pe­rin­ger, og masse “van­lige” men­nesker. 
  I et sam­funn på ran­den. På flere “ran­den av”.

  En per­son­lig teori ang. de vold­somme angre­pene på kon­terne 
  (angrep er defi­ni­tivt intet nytt, men kun spes. inter­es­serte er opp­merk­somme på dette):
  _det er IKKE popu­lært at en mino­ri­tet hever sin røst i et mus­limsk land. 
  Og defi­ni­tivt ikke i et “ara­bisk” mus­limsk land.

  Ara­biske” land har meget lang tra­di­sjon for å finne synde­buk­ker.
  Akku­rat nå pas­ser Israel hel­ler dår­lig inn. Men kop­tere ser ut til å passe fint.
  Vis meg det “ara­biske” land som seriøst defi­ne­rer egne pro­ble­mer, erkjen­ner dem, løser dem.

  PK kan prate seg blå om mus­limsk tole­ranse, – vi andre har lest litt om denne tole­ran­sen.
  Og vi ser at vår hjem­lige PK lever i en mer­ke­lig sym­biose:
  de ser ut til å tro seg frie og suve­rene, – men lever fak­tisk som dhimmi – in spe, really big spe.

  Takk nordby – vi tren­ger å hol­des opp­da­tert – det er mye å gape over om dagen…   :s

 • Spica

  Jeg var på debat­ten 4/4 på Lit­te­ra­tur­hu­set.

  Debat­ten var: Er ara­berne klare for demo­krati?

  Siden dette blir sta­dig mer tvil­somt, sen­der jeg litt av dette inn­leg­get om igjen.

  Er det vir­ke­lig umu­lig å finne en norsk intel­lek­tu­ell som ikke tror at de mus­limske mas­sene er klare for folke­styre?

  Netissa Nagulp fra Egypt hadde selv­sagt bare godt å si om sitt folk og den ara­biske våren.

  Hun nevnte at det var jo mange kristne i Egypt,-kopterne. De var også glade for å bli kvitt Muba­rak.  Ja vi ser jo hvor glade de er nå!

  Tor­bjørn Jag­land snak­ket som til en skole­klasse på videre­gå­ende.

  Han fikk seg også til å si at bren­ning av Koran var en like avskye­lig hand­ling som dra­pene på de norske sivile og alle de andre ofrene for opp­rø­ret i Afgha­ni­stan etter bren­nin­gen. Snakk om sam­men­lig­ning! En sym­bolsk bren­ning av en bok sam­men­lig­nes i grov­het og avsky med mord på uskyl­dige men­nesker som ikke hadde noe med dette å gjøre og var i lan­det for å hjelpe til. 

  På den måten lega­li­se­rer Jag­land for­bu­det mot reli­gions­kri­tikk i mus­limske land.

  Bjørn Olav Utvik hadde vært på reise i Egypt og andre ste­der der han hadde snak­ket med repre­sen­tan­ter fra Det mus­limske bror­skap.

  Han kunne bero­lige oss med at dess mer fun­da­men­ta­lisme og reli­gion, dess større ønske om demo­krati. De øns­ket å komme til Norge å lære av Arbei­der­par­tiet og Kris­te­lig folke­parti.

  Andre har også reist og inter­vjuet bror­ska­pet. Valid al-Kubasi som har hatt en fore­drags­turne og laget fil­men “Fri­het, Lik­het og Mus­limsk bror­skap”

  Han er jo fra inn­si­den kan en si og snak­ker språ­ket.

  Det han sier er noe ganske annet. Bror­ska­pet snak­ker med to tun­ger og vet hva Ves­ten vil høre. De for­tel­ler ikke sin egent­lige agenda til nyt­tige idio­ter som Utvik.

  Det han tror er det de vil han skal tro!

  Har vi ikke opp­levd dette før?  Var det ikke en gjeng fra venstre­si­den som besøkte både Øst­Tysk­land, Sov­jet, Roma­nia, Bul­ga­ria, Kina og Cam­bo­dia

  og rap­por­terte at alt var bare vel?

  His­to­rien gjen­tar seg.

  Utvik og Jag­land var klare på at fol­kene i de ara­biske lan­dene ville ha seg fra­bedt noen påvirk­ning fra Ves­ten. De hadde jo sin stolt­het. 

  Ja det er kan­skje dette som er mye av pro­ble­mene ten­ker jeg. 

  Demo­krati og men­neske­ret­tig­he­ter, retts­stat og folke­styre er nem­lig et ekte­født barn av Ves­tens filo­sofi og kul­tur. Det er dette som er grunn­la­get for Ves­tens vel­stand og sta­bi­li­tet.  Vil man ikke lære av dette, som så mange andre land i ver­den har gjort med stor suk­sess, så får de finne på noe annet, men da tren­ger de ikke kalle det demo­krati eller men­neske­ret­tig­he­ter og det vil hel­ler ikke hjelpe de ut av den bak­ev­jen de befin­ner seg i.

  Ja det er jo dumt at så mange i Ves­ten tror at bare folket kan få velge, så er demo­kra­tiet sik­ret. Glemt er his­to­rien der Hit­ler kom til mak­ten på demo­kra­tisk vis etter frie valg, men de fær­reste vil av den grunn regne hans styre som demo­kra­tisk. 

  Demo­krati er ikke bare folke­styre men hvi­ler på en rekke søy­ler som er enda vik­ti­gere. 

  Det blir neppe noen frem­tid på den måten, ikke noe demo­krati hel­ler.

  Spica

  • Guest

   Takk for gjen­opp­fris­king!