Anta­let invå­nare med utländsk bak­grund ökar snabbt i Sve­rige. Allra snab­bast har öknin­gen varit de senaste tio åren, då den har för­dub­b­lats jäm­fört med de tjugo åren dess­förin­nan. I dag har mer än var fjärde invå­nare i Sve­rige utländsk bak­grund. Sam­ti­digt minskar ande­len svensk­födda med inri­kes födda föräld­rar.

Dia­gram­met ovan visar öknin­gen av män­niskor med utländsk bak­grund i Sve­rige. De gula och röda stap­larna utgör till­sam­mans det som förr kal­lades ”utländsk bak­grund”. Procen­ten ovan­för stap­larna visar hur stor del av befolk­nin­gen som de utgör.

Sedan 2003 för SCB inte län­gre sta­ti­stik på svensk­födda med bara en utri­kes född föräl­der. De räk­nas inte län­gre till grup­pen ”utländsk bak­grund”. Med ett penn­drag för­s­vann cirka 565 000 per­soner från den sta­tis­ti­ken.

ANNONSE

Bland dessa per­soner finns säkert många som både ser sig själva som och av andra betraktas som hel­svenskar. Men med tanke på hur det ser ut idag, segre­ga­tion och stor invand­ring från utprä­glat religiösa/patriarkala kul­tu­rer kan man för­moda att det ”utländ­ska” i många famil­jer starkt lever kvar även om bara en föräl­der är utri­kes­född.

Den gamla defi­nitio­nen av ”utländsk bak­grund” är mer rele­vant idag än vad den var för 30 år sedan när invand­rin­gen främst kom från mer när­lig­gande län­der och kul­tu­rer och segre­ga­tio­nen var mindre.

Prognosen slog fel

I boken ”Mång­fald och ursprung” utgi­ven av Sta­tens invand­rar­verk 1997 finns pro­gno­ser fram till 2020. Då gällde fort­fa­rande den gamla defi­nitio­nen av ”utländsk bak­grund”. Deras siff­ror mot­sva­rar såle­des procent­siff­rorna ovan­för stap­larna i det över­sta dia­gram­met.

År 2000 prick­ade de in bra med 20.4 procent, men det rörde sig ju bara om tre år fra­måt i tiden. 2010 däre­mot gick inte rik­tigt lika bra. 2.3 procent fel låter kanske inte så mycket, men 2.3 procent av Sve­ri­ges befolk­ning rör sig om 216 558 per­soner. Men å andra sidan kunde ju inte pro­gnos­ma­karna på Invand­rar­ver­ket veta att det skulle brinna i huvu­det på våra poli­ti­ker på 2000-talet och i syn­ner­het efter 2006.

Fördubbling av hastigheten

Det syns inte så tyd­ligt i det över­sta dia­gram­met, men has­tig­he­ten på invand­rin­gen har mer än för­dub­b­lats. Under tjugo år, peri­oden 1980–2000 ökade anta­let utri­kes födda med 376 845 per­soner. Under näst­föl­jande tio år, peri­oden 2000–2010 ökade anta­let utri­kes födda med 381 131 per­soner.

Värt att notera är att när den röda sta­peln unge­fär nått till hälf­ten, 1989, så ansåg dåva­rande rege­ring att det hade bli­vit ohåll­bart och fattade det så kal­lade Lucia­be­slu­tet.

Från boken ”Exit Folk­hems­sve­rige”

Vid slu­tet av 1989 ansåg rege­rin­gen att man hade nått taket. Lan­det hade inte mot­tag­nings­kapaci­tet för flera. Den 13 decem­ber beslutade där­för rege­rin­gen att tills vidare endast ta emot asyl­berät­ti­gade, inga de facto-flyk­tin­gar eller värn­plikts­vä­grare. Det skulle ha bli­vit ytterst kost­samt och fysiskt svår­ad­mi­ni­stre­rat med en fort­satt ökad till­ström­ning av asyl­sökande. Där­för accep­te­rade riks­da­gens majo­ri­tet hän­vis­nin­gen till svik­tande mot­tag­nings­kapaci­tet.

Tyd­li­gen anser våra makt­ha­vare att vi har en fan­tas­tiskt mycket bättre mot­tag­nings­kapaci­tet idag.

Vissa av de gula stap­larna i det övre dia­gram­met är upp­skatt­nin­gar. Läs mer om det här: Beskriv­ning av uträk­nin­gen

Data­källor

SCB Befolk­nings­sta­ti­stik del 3, 2001
Utri­kes födda i riket efter födel­se­land och kön. År 2000–2010
Efter­krigs­ti­dens invand­ring och utvand­ring
Mång­fald och ursprung (Sta­tens invand­rar­verk 1997)
http://www.bgf.nu/lagom/9/ub.html

Relate­rat

Vi kom­mer att vara långt fler än SCB:s pro­gnos
Exit Folk­hems­sve­rige kapi­tel 9 slut­sat­ser
Lucia­be­slu­tet och Bildtre­ge­rin­gen – en skräck­his­to­ria (Rob­sten)

 

Affes Sta­ti­stik-blogg

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Jan Mayen

  Et sånn tall vi vi aldri se i Norge.  Her har vi SSB som kan pynte på vir­ke­lig­he­ten.

  • ise­lilja

   Disse 26.8% repre­sen­te­rer  kun 1. og 2. gene­ra­sjons inn­vand­rere, altså samme inn­vand­rer­be­grep som SSB ope­re­rer med.

   I flg. artik­ke­len inklu­derte Svensk sta­tis­tisk sen­tral­byår (SCB) også barn med kun én uten­landsk­født for­el­der fram til 2003, hvor man tok denne grup­pen ut av sta­ti­stik­ken. Da “for­svant” 567 000 fra inn­vand­rer­be­folk­nin­gen.

   For­skjel­len på de norske og svenske tal­lene, skyl­des nok mest at Sve­rige har en lengre his­to­rie med masse­inn­vand­ring enn oss. Alle­rede i 1970 hadde over 10% av Sve­ri­ges befolk­ning inn­vand­rer­bak­grunn, da var det imid­ler­tid mest fin­ner og sør­euro­pe­iske arbeids­inn­vand­rere (jugo­sla­ver, gre­kere ita­lie­nere).

   Hvis vi ser på SSB´s befolk­nings­fram­skriv­nin­ger, vil inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Norge i 2030 utgjøre ca. 24% etter mel­lom­al­ter­na­ti­vet og 27% etter høy­al­ter­na­ti­vet. Og dette inklu­de­rer altså ikke 3. gene­ra­sjon eller de med bare 1 uten­landsk­født for­el­der, som iste­det inn­går i “befolk­nin­gen ellers” (som nå er nav­net på nord­menn og alle andre som ikke er 1. eller 2. gene­ra­sjon inn­vand­rere).

   http://i1089.photobucket.com/albums/i349/iselilija/folkemengde2030.png

   • Det blir jo helt mis­vi­sende å regne 3. gene­ra­sjon inn­vand­rere som “norske”. Er de å betrakte som norske, når de ikke en gang snak­ker norsk ved skole start ?

    • sunn­y­sailor­boy

     Norsk pass? 

     • The­rion

      Stats­bor­ger­skap” er ikke syn­onymt med “nasjo­na­li­tet”.

      Spør nær­meste kur­der…….

  • Vest­lands­gu­ten

   Og dess­uten kan vi ta det helt med ro, for Audun Lys­bak­ken har for­sik­ret oss om at det ikke gjør noe som helst å bytte ut det nor­diske folk med frem­mede, for de vil jo være nord­menn de også til slutt…

 • Tra­ditio­nelt har der jo været en del nor­diakse udlæn­dinge i Sve­rige, navn­lig fin­ner. Affe har lavet et til­læg over deres svin­dende andel:

  http://snaphanen.dk/upload/2011/10/ScreenShot004.jpg