Nytt

En ledende dansk kommentator på ytre venstre fløy, Rune Engelbreth Larsen, mente for ti år siden at innvandringsdebatten i Danmark var blitt så stygg at det kunne bli nødvendig for innvandrere å væpne seg.

Engelbreth Larsen kom med detaljert anvisning på hvordan man melder seg inn i en skytterforening og får tillatelse til å eie et våpen.

Engelbreth Larsen tilhører Politiken-fløyen som i disse dager benytter 22/7 til å stemple en rekke kritikere av det flerkulturelle for ekstreme og hatefulle ytringer, presis som i Norge.

Men ingen av det etablerte kritiske konservative miljø i Danmark har noensinne gått inn for bevæpning. Det har ytre venstre gjort. Likevel er det som et stort krater i hukommelsen. Ens egen voldsromantikk betyr ingenting.

Det er Jette Plesner Dali som i en artikkel i sappho.dk, Trykkefrihedsselskabets nettside, dokumenterer Engelbreth Larsens oppfordring til bevæpning. Han var den gang ansvarlig redaktør for bladet Faklen.

Bare forsiden sier sitt om to politiske standarder. Hadde et høyreorientert blad utgitt noe tilsvarende, ville det blitt ramaskrik.

Faklen forudså, at såfremt den politik, som højrefløjen førte mod indvandrere eskalerede, så måtte trængte indvandrere eventuelt «overveje et fremtidigt selvforsvar».

Sådan får du våbentilladelse

Det er i denne kontekst, at Rune Engelbreth bringer følgende minutiøse instruks – og jeg citerer udførligt:

“Våbentilladelse kan ifølge Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. ‘gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen’ (§ 36). Langt de fleste over 18 år kan lovligt erhverve sig en pistol og tilhørende ammunition.

Sådan gør du:

1) Meld dig ind i en af politimesteren godkendt skytteforening under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund.

2) Kom regelmæssigt til skydning, overhold foreningsvedtægterne, opfør dig pænt, og udvis ikke iøjnefaldende ‘skydeglæde’.

3) Efter to års upåklageligt medlemskab kan foreningens formand på dine vegne ansøge politimesteren om våbentilladelse til f.eks. en pistol, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de tre ovennævnte hovedorganisationer, som skytteforeningen henhører under.

4) Hvis du er en blot relativt mønstergyldig borger, vil du i hovedreglen kunne få våbenpåtegning, dvs. tilladelse til at erhverve, besidde og opbevare f.eks. pistol og ammunition i to år ad gangen, så længe du forbliver medlem af en godkendt skytteforening og overholder gældende lov. Den pågældende våbentegning gælder kun ét specifikt skydevåben, som kan købes i en udvalgt våbenforretning.

Som man vil kunne forstå, beror tilladelsen i vid udstrækning på den lokale politimesters skøn, og i skytteforeninger er det da heller ikke ukendt, at visse politimestre er mere tilbøjelige til at give tilladelser end andre, hvorfor bopælskommunen kan være afgørende.

Her må du altså forhøre dig nærmere i skytteforeningen. En ren straffeattest er selvfølgelig et afgørende skridt på vejen. Dansk statsborgerskab er ikke ekspliciteret som et krav i bekendtgørelsen.»

Danmark har ligget noen år forut for Norge i innvandringsdebatten, også på den venstreekstreme side. Man har dratt parallellen til jødeforfølgelsene, slik Engelbreth Larsen gjorde i dette nummeret av Faklen.

Indirekte er det et slikt «forsvar» mot de onde Høyre-leder Erna Solberg åpner for når hun går ut og sier at dagens muslimer i Norge har det som jødene i mellomkrigstiden. Sammenstilt med det ofte gjentatte «Aldri mer!» blir spørsmålet: Hvordan forhindrer man en gjentakelse eller utvikling i samme retning. Hvilke tiltak kan bli nødvendige? Kanskje også selvtekt?

Dermed har en Høyre-leder i Norge felles sak med ytre venstre. Disse farefulle tendenser må påpekes, for de har en iboende dynamikk, hvis får stå uimotsagt.

Det var for øvrig samme type legalistiske «bevæpning» som AKP (m-l) i sin tid gikk inn for. Man skulle benytte mulighetene som var der, og være forberedt. Når man samtidig snakket om væpnet revolusjon, og gjentok at borgerskapet aldri gir fra seg makten frivillig, var også denne væpningen «forsvar». Men AKPs voldsromantikk ligger lenger tilbake i tid enn Engelbreth Larsens.

Rune Engelbreth og våbnene
19. august 2011 – klumme af Jette Plesner Dali