Akers Avis skriver at kapasiteten ved A-hus er sprengt. Antallet pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp er mye høyere enn forventet. På grunn av ferieavvikling får ikke Akers Avis bekreftet eller avkreftet påstanden, men de skriver alikevel:

På grunn av ferieavvikling ved sykehuset har AAG foreløpig verken fått bekreftet eller avkreftet at utsagnene er korrekte, men vi vet at blant annet overføringen av pasienter fra Follo og Bydel Alna i Groruddalen har lagt stort press på akuttmottaket. Vi vet også at ledelsen for Ahus ønsker at et planlagt nytt psykiatribygg skal bygges ved sykehuset i tillegg til en utvidelse av akuttmottaket og et nytt parke-ringshus.

Et av problemene sykehuset strir med er prognosene om befolkningsøkning fra SSB. De er langt høyere enn forutsatt.

En av årsakene til kapasitetsproblemene er at man i planleggingsfasen la Statistisk sentralbyrås framskrivinger (prognoser) til grunn. De har imidlertid vist seg ikke å holde stikk: Befolkningen har økt langt mer enn prognosene tilsa og antallet vil trolig øke enda mer. I 2020, altså som ca. ti år, vil det sannsynligvis være 80.000 flere pasienter i sykehusets nedslagsfelt enn det er i dag.

Det hører også med til historien at det var ønsker om å bygge et betydelig større sykehus når sykehuset ble planlagt, men Dagfinn Høybråtens Helsedepartement sendte i 2003 planene i retur med krav om kutt i kostnadene.

Både sykehusledelsen, arkitekten og byggherren foreslo i utgangspunktet å bygge et betydelig større sykehus (160.000 kvadratmeter) enn det som var resultatet da sykehuset åpnet for tre år siden – 137.000 Men daværende helseminister Dagfinn Høybråten og Helsedepartementet sendte planene i retur med beskjed om å kutte kostnader. Det reviderte forslaget ble godkjent både av departement og Storting i 2003.

 

http://www.groruddalen.no/ahus-for-lite-maa-bygge-ut.4944462-77747.html