Det later til at det aller meste kan pas­sere under eti­ket­ten “Israel-kri­tikk” i disse dager. I NTB reg­nes såle­des den avgåtte vete­ran-jour­na­lis­ten Helen Tho­mas‘ utta­lel­ser om jøder som “Israel-kri­tikk” og “kon­tro­ver­si­elle ytrin­ger om Israel”: 

– Be dem om å komme seg til hel­vete ut av Pale­stina, sa Tho­mas da hun 27. mai ble spurt om hun hadde noen kom­men­tar om Israel.

– Husk at disse fol­kene er okku­pert og at det er deres land. Det er ikke tysk eller polsk, fort­satte Tho­mas, som sva­rer kon­tant når hun blir spurt om hvor de isra­elske jødene da skal gjøre av seg:

– Dra hjem.

– Hvor er hjem?

– Polen, Tysk­land.

– Polen og Tysk­land?

– Og USA og alle andre ste­der.

Tho­mas‘ opp­sikts­vek­kende utbrudd er åpen­bart reg­net som Israel-kri­tikk også i Aften­pos­ten, som der­for gjen­gir NTB-mel­din­gen om hen­nes avskjed fra Det hvite hus og pyn­ter den med for­side-over­skrif­ten: Jour­na­list­le­gende (89) må gå etter Israel-kri­tikk.

ANNONSE

Helen Tho­mas gir seg som kor­re­spon­dent i Det hvite hus etter Israel-kri­tiske kom­men­ta­rer.

Den eldste vete­ra­nen i presse­korp­set som fast dek­ker Det hvite hus, Helen Tho­mas (89), ble man­dag tvangs­pen­sjo­nert av arbeids­gi­ve­ren etter kon­tro­ver­si­elle ytrin­ger om Israel.

– Helen Tho­mas med­delte man­dag at hun trek­ker seg til­bake med øye­blik­ke­lig virk­ning, het det i mel­din­gen fra Hearst Corp., der hun har arbei­det som spal­tist.

Den berømte presse­kvin­nen bekla­get i for­rige uke bemerk­nin­ger hun kort tid før hadde ytret om Israel etter aksjo­nen mot den pro-pale­stinske kon­voien som endte med at ni tyr­kiske akti­vis­ter ble drept.

For øvrig fin­ner NTB, og der­med Aften­pos­ten, det for godt å hevde at Helen Thomas‘uttalelser falt etter Isra­els aksjon mot Gaza-kon­voien. Aksjo­nen fant imid­ler­tid sted 1. juni – altså etter Tho­mas‘ angi­ve­lig Israel-kri­tiske kom­men­ta­rer den 27. mai.

Aftenposten/NTB: Jour­na­list­le­gende (89) kas­ter inn hånd­kleet

Alle de hjelp­somme uthe­vel­sene er mine

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Hans Rustad

  Det hører med til his­to­rien at NRKs nye Wash­ing­ton-korr. Anders Tveg­ård pre­sen­terte saken på noen­lunde samme måte: han la også vekt på hen­nes unike posi­sjon blant presse­korp­set i Det hvite hus. Da han omsi­der refe­rerte replik­ken som kos­tet henne job­ben var det med et straight face. Tveg­ård siterte henne på at de burde reise hjem til Polen og Tysk­land, men uten å nevne hvil­ken uhyr­lig­het dette var. Den fra­væ­rende, ikke fullt så opp­da­terte lyt­ter vil gå glipp av selve poen­get, og sitte igjen med inn­trykk av at Israel-kri­tikk kan koste en job­ben. Den anti­se­mit­tiske tonen gikk hus forbi.

  Er det til­fel­dig at NTB og NRK har noe av samme behand­ling? Selv­sagt ikke, og dette er sig­na­ler som pre­ger de store redak­sjo­nene. Man vil ganske ikke gjøre noe som gir sym­pati for israelerne/jødene.

 • Jan Johan­sen

  Hans Rus­rad skri­ver: Den fra­væ­rende, ikke fullt så opp­da­terte lyt­ter vil gå glipp av selve poen­get, og sitte igjen med inn­trykk av at Israel-kri­tikk kan koste en job­ben. Sitat slutt.

  Akku­rat. Jeg tror vit­ter­lig ikke at de skjøn­ner hva de sier: Israel skal destru­eres (ISRAEL KRITIKK), og jøder skal banke på Polens og Tysk­lands dør. Hva med den norske dør/ hus, hvor våre egne 1500 jødiske lands­menn må skjule sin iden­ti­tet, av sik­ker­hets­grun­ner? Tak­ket være NRK og pres­sens demo­ni­se­ring av Israel. Norge har alle­rede hatt sin Krys­tall­natt, med Kris­tin Hal­vor­sen (senior med­lem av den norske regje­ring) som inspi­ra­to­rer, før det hele brøt løs.

 • Ror­schach

  Apro­pos Israel-kri­tikk så har vi også feno­me­net Jøde-kri­tikk. En av talerne på dia­log­mø­tene i 2009 var Muham­med Ali Chisti, sønn av en av Nor­ges første ima­mer. Talen hans het “Hvor­for jeg hater jøder”. Aften­pos­tens jour­na­list Lars Aker­haug, som før var leder i Pale­stina­ko­mi­teen, skrev om det under en head­ing om “Jøde-kri­tikk”. Muli­gens er “Jøde-kri­tikk” noe en kan sette opp som en hobby på Face­book, sam­men med “shop­ping” og “pynte seg”. Jeg vet ikke.

 • Nina Hjerp­set-Øst­lie
 • Mar­tin Chris­ten­sen

  Apro­pos den ald­rende ame­ri­kanske jour­na­list, så er det jo spøjst, at hun kan udtale sig så naivt, taget i betragt­ning at hun har liba­ne­siske rød­der. Med rød­der i Mel­le­møs­ten burde hun om nogen vide, at en meget stor del af Isra­els befolk­ning er Sefardi-jøder, der kun lever i Israel, fordi de blev jaget ud af deres ara­biske hjem­lande, hvor de og deres for­fæ­dre ellers havde levet gennem årtus­in­der.

  Efter såle­des at være ble­vet jaget ud af deres hjem­lande, mener jour­na­lis­ten nu, at de hel­ler ikke skal have lov at være i det éneste land, der ville tage imod dem, da de havde brug for et til­flugts­sted. Der­imod mener hun, at de skal søge videre til euro­pæiske lande, hvor de ingen som helst rød­der har og hvor de til­lige har alle mulige gode grunde til ikke at ønske sig hen – om ikke andet så blot fordi 6 mil­lio­ner af deres tro­sfæl­ler blev slag­tet dér.

  Helen Tho­mas er for­ag­te­lig og jeg vil der­til blot nøjes med at kon­sta­tere, at største­de­len af det den euro­pæiske venstre­fløj opfat­ter som legi­tim Israel-kri­tik reelt er vaske­ægte gam­mel­dags fuld­fed racisme med fascis­tiske under­to­ner.

  Som jeg skrev i en anden tråd her til aften, så vil socia­lis­terne snart opdage, at nok er det jøderne, der bli­ver taget først, men snart kom­mer turen til dem selv – mel­lem fascis­ter er der ingen venskab. Frænde er frænde værst.

 • arild­nordby

  Nå er det ikke nytt at øst­kir­ken har vært, og til dels er, sterkt flek­ket av minst like ille anti-semit­tisme enn det vi hadde i vest.

  For Liba­non var det sterke riv­nin­ger innad i det kristne mil­jøet om man skulle delta i den anti-isra­elske pan-ara­bis­men, eller om man skulle se på Israel som en alli­ert og bolverk mot Islam.

 • Jonas Haugs­vold

  En mulig posi­tiv kon­se­kvens av alt det norske jøde­ha­tet er at den selv­er­klærte upo­li­tiske orga­ni­sa­sjo­nen Human-Etisk For­bund har blitt avslørt av sitt eget lands­møte som den sosia­lis­tiske og venstre­vridde orga­ni­sa­sjo­nen de tid­li­gere er blitt beskyldt for å være. 

  http://www.fritanke.no/NYHETER/2010/HEFs_landsmote_kritiserer_Israel/

 • thekopp.myopenid.com

  Har Åse Kle­ve­land noen syns­punk­ter på at med­e­si­nene som var i hjelpe­sen­din­gen ombord Mavi Mar­mara var gått ut på dato? 

  http://www.theisraelproject.org/site/c.hsJPK0PIJpH/b.6069645/k.4C84/TIP_Multimedia_on_the_Gaza_Flotilla.htm?auid=6448903#MFA

  Lt. Col. Avital Lei­bowitz on CNN et stykke ned på siden.

  http://edition.cnn.com/video/?/video/us/2010/05/31/ricks.michael.oren.israeli.flotilla.cnn

 • Space­manS­piff

  Flott, Ira Rafetaplo!

  Her er ved­ta­ket de ble enige om:

  ISRAELS BRUTALE AKSJON

  Lands­mø­tet i Human-Etisk For­bund tar sterkt avstand fra aksjo­nen natt til man­dag 31. mai som Israel fore­tok mot de men­nes­kene som befant seg i båtene som var på vei til Gaza med nød­hjelps­for­sy­nin­ger. Lands­mø­tet bekla­ger sterkt at ni men­nesker ble drept som resul­tat av et bru­talt angrep fra isra­elske sol­da­ter.

  Angre­pet fore­gikk i inter­na­sjo­nalt far­vann og er svært pro­ble­ma­tisk i for­hold til folke­ret­ten. Lite tyder på at styr­ken i angre­pet stod i for­hold til den mot­stan­den israe­lerne møtte om bord på ski­pene.

  Lands­mø­tet er opp­merk­somt på at kon­voien også var ment som en poli­tisk ytring for å rette søke­ly­set mot blo­ka­den av Gaza. Bruk av ytrings­fri­he­ten er en men­neske­ret­tig­het. Den isra­elske aksjo­nen gikk lengre enn bare å stoppe for­sy­nin­ger. For­uten den dis­pro­por­sjo­nale makt­bru­ken, blok­kerte de isra­elske styr­kene også uav­hen­gig nyhets­for­mid­ling fra hen­del­sen.

  Lands­mø­tet mener at denne type hand­lin­ger ikke kan tole­res. Vi ber norske myn­dig­he­ter finne fram til for­mer for pro­te­ster som kan under­streke hvor alvor­lig Norge ser på disse hand­lin­gene. Lands­mø­tet støt­ter regje­rin­gens krav om en uav­hen­gig grans­king, og for­ut­set­ter at de ansvar­lige stil­les for ret­ten.

  Lands­mø­tet ber den norske regje­rin­gen arbeide for en umid­del­bar opp­he­ving av Gaza-blo­ka­dene, i tråd med FNs krav.

  HEF mener altså at Lite tyder på at styr­ken i angre­pet stod i for­hold til den mot­stan­den israe­lerne møtte om bord på ski­pene.

  Det kunne vært fint om noen opp­lyste folk fra HEF kunne for­telle oss hvor­dan sol­da­tene burde gå frem, for det er helt på det reine at paint­ball­pis­to­ler ikke var avskrek­kende nok.

  Lars Gule? Kan du atter engang lede oss ut av tåka her?

 • Carl Lexow

  Jeg sendte i går føl­gende e-post til HEF, og hen­stil­ler til even­tu­elle andre om å gjøre det samme.

  Jeg viser til HEFs lands­møte nylig og bekla­ger sterkt ved­ta­ket om å kri­ti­sere Israel for å gripe inn mot de mili­tante akti­vis­tene som for­søkte å bryte blo­ka­den av Gaza nå nylig. Det har, om ikke i noen sær­lig grad i norske, så i inter­na­sjo­nale medier, frem­kom­met et bety­de­lig mer nyan­sert bilde av de fak­tiske for­hol­dene knyt­tet til hen­del­sen enn det lands­mø­tet gir uttrykk for. At en så sterkt pro­fi­lert poli­tisk aktør som Åse Kle­ve­lands benyt­tet anled­nin­gen til å holde en poli­tisk tale med ensi­dig kri­tikk av Isra­els handle­måte og får til­nær­met full opp­slut­ning om det, gjør at jeg ikke len­ger øns­ker å være med­lem av HEF. Jeg ber føl­ge­lig om at nav­net mitt slet­tes fra med­lems­kar­to­te­ket. Jeg opp­fat­ter HEF til å være en venstre­vridd “poli­tisk kor­rekt” orga­ni­sa­sjon som iva­re­tar mus­limske politisk/religiøse sær­in­ter­es­ser, det hele under en ham av til­syne­la­tende poli­tisk nøy­tra­li­tet, og en slik dekon­struk­sjon av fedre­lan­det mitt øns­ker jeg ikke å bidra til.”

 • The­rion

  Hva med å ta kon­takt med Det Mosa­iske Tros­sam­fund angå­ende mulig­he­ten til å opp­rette et ikke-prak­ti­se­rende støtte­med­lem­skap?

  HEF frem­står mer og mer som et lokal­lag av SV.

  Tror nok at vi her kom­mer til å følge Carl Lex­ows eksem­pel.

 • arild­nordby

  En av de vrøv­lete ide­ene venstre­si­den har om krig­fø­ring er at første­kra­vet til enhver mili­tær hand­ling skal være “for­holds­mes­sig­het”.

  Dette er selv­sagt det rene slud­der.

  Mili­tær­tek­nisk er og blir første­kra­vet at aksjo­nen er..effek­tiv, samt at man har en res­surs­flek­si­bi­li­tet til å opp­gra­dere aksjons­ni­vået, der­som dette opp­fat­tes som nød­ven­dig for effek­ti­vi­te­ten.

  Dette betyr ikke at det å “mas­sa­krere alle” er eneste far­bare vei; den moralske mode­re­ring lig­ger i at blant mulige, effek­tive til­tak velg det som kan for­ven­tes å gi minst unød­ven­dig skade.

  Den tøvete ideen om “for­holds­mes­sig­het” må bekjempes.

 • nusse

  Human Etisk For­bund (HEF) er blitt et suppe­råd som lef­ler med isla­mis­men. Da gene­ral­sek­re­tær Kris­tin Mihle gikk på bar­ri­ka­dene og for­svarte hijab­bruk i poli­tiet, meldte jeg meg ut av for­bun­det, etter 35 års medlemskap.Jeg vil opp­fordre andre til å gjøre det samme.

 • The­rion

  @nusse

  Bak­grun­nen for denne noe tøvete situa­sjo­nen er muli­gens at “ate­isme” her til lands i prak­sis inne­bæ­rer å ikke tro på indre­mi­sjons-vari­an­ten av den evan­ge­lisk-lutherske kris­ten­dom – og ellers man­gel­full inn­sikt i både reli­gion, his­to­rie og annet.

  Vi har lang tra­di­sjon for å ta avstand fra både indre­mi­sjon og bede­hus­folk.

  Men noen av oss mener at det fin­nes enda verre ting i reli­gions­bran­sjen.

 • Brig­gen

  @Arild
  Du har helt rett. Pro­ble­met er nok at de som utta­ler seg fra venstre­si­den, inkl de fleste jour­na­lis­ter, ikke har annen bak­grunn fra mili­tære ope­ra­sjo­ner enn én dag på sesjon før de full­førte verne­plik­ten som sivil­ar­bei­dende SFO-assis­ten­ter.

  IDFs tabbe i denne aksjo­nen var nett­opp at de for­søkte å følge pro­por­sjo­na­li­tets­prin­sip­pet gjen­nom å til­strebe å løse opp­dra­get på lavest mulig kon­flikt­nivå. Dette er politi­tak­tikk og ikke mili­tær­tak­tikk der ideen er å slå til over­ras­kende med over­vel­dende og avgjø­rende styrke.

  Men det var trus­sel­vur­de­rin­gen som var feil, ikke tak­tikk­val­get gitt den aktu­elle trus­sel­vur­de­rin­gen. Til IDFs for­svar kan det dog bemer­kes at de planla en aksjon mot en freds­kon­voi.

  Om ikke annet har uttryk­ket “freds­ak­ti­vist” fått en ny betyd­ning…

 • arild­nordby

  Dess­verre har ini­tial­valg av stra­tegi for IDF svik­tet totalt:

  De valgte en myk linje, med 4 sol­da­ter som ble firt ned.
  Disse ble firt ned, over­man­net, og ille til­redt (det er disse vi ser som blo­dige, til­fange­tagne sol­da­ter).

  Hadde Miva Mar­mara vært som de andre ski­pene, ville dette selv­sagt sann­syn­lig­vis vært til­strek­ke­lig!

  Men:
  Det har vært offent­lig til­gjen­ge­lig infor­ma­sjon ute om mar­ty­riumstenk­nin­gen, og hat­syn­gin­gen som pre­get Miva Mar­ma­ras per­so­nell.

  At IDF ikke tok dette, samt etter­ret­nings­in­for­ma­sjon de sit­ter på med i den ende­lige trus­sel­vur­de­ring, er sær­de­les lite til­lit­vek­kende.

  Dette vir­ker rett og slett som resul­ta­tet av poli­tisk over­sty­ring av mili­tær­fag­lige vur­de­rin­ger, at den poli­tiske ledel­sen (Ehud Barak) pres­set igjen­nom en ansvars­løst myk linje.

  Hadde IDF iste­det bor­det et krigs­his­sende skip med et bety­de­lig høy­ere antall, selvom det ville sett “for­skrek­ke­lig” ut, så ville mye av mot­stan­den kol­lap­set av seg selv, uten døds­fall.

 • Jan Hår­stad

  @Lege og for­fat­ter May B. Lund har ganske opp­sikts­vek­kende fått plass til en artik­kel i dagens Klasse­kam­pen hvor hun lan­ger ut mot “usmin­ket anti­se­mit­tisme” i avisa.(10 juni)

  Det er spe­si­elt Eli­sa­beth Reehorst som har opp­brakt henne. Til det er det å si at denne nevnte dame i åre­vis har dre­vet kam­panje­jour­na­lis­tikk for Iran. Da det ble hengt uho­ver­lige meng­der folk i kran­bi­ler i Iran, hadde hun det tra­velt med å for­klare at de fleste hengte ikke var poli­tiske hengte, men kri­mi­nelle som under­for­stått for­tjente å bli hengt. Vil­ken strå­lende humanist,hun burde ha vært på den tyr­kiske Jihad-seilasen,naturligvis.

  Men May B.Lund har i far­ten hop­pet over en annen perle som også bør løf­tes fram: Arild Rønsen 4 juni som er even­tyr­lig: “Bør Pale­stina­ko­mi­teen sende norske akti­vis­ter rett i døds­fella?”

  Denne avslut­tes med føl­gende:
  “Hvem hadde idag(!) fun­net på noe så bort i natta som å opp­rette en jødisk stat,bygd på sær­ret­tig­he­ter for inn­byg­gere med en dif­fus blan­ding(!) av reli­giøst og etnisk opp­hav?

  Lik­som det ikke skal fin­nes et Norge for nordmenn(!),skal(!) det hel­ler ikke fin­nes et Israel for jøder – eller et Pale­stina for pale­sti­nerne.”

  Som man ser er den multi­kul­tu­relle glo­ba­lis­men reli­gio­nen som har over­tatt etter Sta­lin og Mao i Klasse­kam­pen.
  Når dette temaet duk­ker opp i Klassekampen,Israels til­bli­vel­ses­his­to­rie, fin­ner man aldri berørt det fak­tum at selve høv­din­gen dengang,Josef Sta­lin, stemte for Isra­els opp­ret­telse, men ikke nok med det: han
  beord­ret de Tsjek­kiske våpen­fab­rik­kene til å levere store meng­der våpen til Israel – såpass mye at de var av avgjø­rende betyd­ning i kri­gen 1948.

  Hvor­for var da Josef Sta­lin så ihuga pro-Israel? Den mest over­be­vi­sende teorien om dette går ut på at Sta­lin så at titu­se­ner av radi­kale og pro­gres­sive jøder fra ikke minst Øst­Europa tok seg dit og trodde at Sov­jet­unio­nen hadde fått en mulig alli­ert i Midt­østen.

  I den gamle M-L beve­gel­sen var det man kalte det “nasjo­nale spørs­mål”, som fak­tisk står sen­tralt i Sta­lin og Len­ins sam­lede verker,en uhyre vik­tig sak. 
  Venst­re­glo­ba­lis­tene som har over­tatt Klasse­kam­pen har begravd dette spørs­må­let til for­del for post­mo­der­nis­tisk multi­kul­tu­rell ver­dens­or­den. Det samme natur­lig­vis for AP og SV.

  Hvis det var noen sløye hoder på poli­tik­kens mot­satte banehalvdel,så ville man brukt det
  “nasjo­nale spørs­mål” som stra­te­gier i en poli­tisk kamp.
  Det er bare helt eks­tremt naive og uvi­tende folk som kan tro at det nasjo­nale spørs­mål har gått ut på dato. Men slike folk har den vanen at de ser bare det de VIL se, vir­ke­lig­he­ten inter­es­se­rer dem mini­malt. Den har å opp­føre seg etter irette­set­tel­ser på leder­plass og i parti­kon­gres­ser.