Minst 16 men­nesker er blitt drept i et angrep på to Ahma­di­yya-mos­kèer i den pakis­tanske byen Lahore.

– Ukjente og bevæp­nede menn har angre­pet to mos­kéer. Sky­tin­gen
pågår, og det er eks­plo­sjo­ner, sier tals­mann for poli­tiet i Lahore, Moham­med Hus­sain til nyhets­by­rået AFP på tele­fon

En ano­nym tje­neste­mann sier at angri­perne skal ha tatt gis­ler i en av mos­ké­ene, mel­der NTB.

Den pakis­tanske delen av Tali­ban, TTP, skal ha påtatt seg ansva­ret for det pågå­ende angre­pet mot den ene av Ahma­di­yya-mos­kèene. Ahma­di­yya-mus­li­mer er ofte utsatt for trus­ler og angrep, da den reli­giøse mino­ri­te­ten anses som kjet­tere i islam.

NRK: Flere drept i angrep mot mos­kèer.
Saken er under opp­da­te­ring da døds­tal­lene sta­dig sti­ger. Til nå er det meldt om 70 drepte.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Juni

  Ahmadi mos­keer? Ikke for å kve­ru­lere – men er det Ahmadi du mener?

 • The­rion

  Det er vel dette som er ment.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya

 • Nina Hjerp­set-Øst­lie

  Ja, det er nok det. Jeg skrev opp­rin­ne­lig Ahma­diya-mos­kèer, men da andre nyhets­me­dier kon­se­kvent skrev Ahm­dia-mos­kèer tenkte jeg at det kan­skje var jeg som tok feil 🙂

 • arild­nordby

  Hørte nett­opp på radioen et inter­vju med en svært bedrø­vet tals­mann for den norske Ahma­di­yya-menig­he­ten.

  Han nevnte at “Ama­di­yyaer blir for­fulgt I Pakis­tan, men dette hadde vi ikke ven­tet”.

  For kjapt å komme seg videre, spurte inter­vjue­ren, med over­ras­ket tone:
  “Føler dere dere truet etter dette angre­pet?”

  Ikke PK å dvele et øye­blikk med into­le­ran­sen og for­føl­gel­sen som er dag­lig kost for Ahma­di­yyaher..