Aft­on­bla­det pub­li­se­rer bil­dene av ni per­soner som sty­rer mafiaen i Sve­rige. Den eneste svens­ken i gal­le­riet er leder av Hells Angels i Göte­borg. Doku­men­ta­sjo­nen taler sitt tyde­lige språk om hvem som sty­rer den orga­ni­serte kri­mi­na­li­te­ten i Sve­rige.

Aft­on­bla­det har kart­lagt huvud­per­sonerna i lan­dets just nu våld­sam­maste kri­mi­nella nät­verk.
De leder grup­per av unga män som är beredda att mörda för respekt och upp­rät­telse.
Tonen i Sve­ri­ges undre värld har hård­nat. Upp­görel­ser mel­lan kri­mi­nella nät­verk hand­lar inte län­gre bara om pen­gar.
– Det hand­lar om hämnd och heder. Gäng som utsätts för våld får inte backa, säger kom­mis­sa­rie Thord Modin vid Riks­kri­mi­na­len.

Blan­din­gen av æres­kul­tur og kri­mi­na­li­tet er eks­plo­siv. Men Aft­on­bla­dets repor­tere nev­ner går ikke nær­mere inn på den kul­tu­relle kom­po­nen­ten, og hva den betyr for utbre­del­sen av kri­mi­na­li­tet, rekrut­te­ring, synet på sta­ten og lovene osv. Hvil­ken betyd­ning har æres­kul­tu­ren for at disse gjen­gene ikke har noe pro­blem med å true jour­na­lis­ter og politi­folk?

ANNONSE

Pro­ble­met synes mas­sivt. Aft­on­bla­det nev­ner fem kri­mi­nelle nett­verk som lig­ger i krig med hver­andre og nas­ser på det svenske sam­fun­net.

Det här är gän­gen som slåss

Asir

Från bör­jan ett fän­gel­segäng som bil­dades av bland andra Süyar Gür­büz 2005. Orga­ni­sa­tio­nen finns även ute i sam­häl­let. Enligt en med­lem har Asir en militärisk struk­tur med pre­si­den­ter, serge­an­ter och sol­da­ter. De ägnar sig åt nar­ko­tika­brott, utpress­ning och eko­b­rotts­lig­het.

Söder­täl­jenät­ver­ket

Löst sam­man­satt av olika grup­per i Söder­tälje. Ett par cen­tral­fi­gu­rer sam­lar övriga runt sig. De sysslar i huvud­sak med inbrott runt om i lan­det, stöld av exklu­siva mär­kes­klä­der, kokain­han­del, utpress­ning och beskyd­dar­av­gift för kro­gar och beställ­nings­jobb som att bränna bilar för försäkrings­pen­gar.

X-team

Sup­por­ter­före­ning till Ban­di­dos, finns på flera orter i lan­det. Verk­sam­he­ten rör främst utpress­ning, beskyd­dar­av­gif­ter för kro­gar, för­falsk­ning av pap­per, mål­vak­ter och skal­bo­lag, per­son­rån. Under kon­flik­ten med Söder­täl­jenät­ver­ket har de tagit hjälp av med­lem­mar från före­nin­gar runt om i Sve­rige.

K-falan­gen

Ett drygt tju­go­tal vän­ner till cen­tral­fi­gu­ren Val­det Kupa utgör kär­nan. Det finns starka kopp­lin­gar till Naser­ligan i Göte­borg. Falan­gen ägnar sig åt vapen­brott och stöl­der. Val­det Kupa är själv dömd för flera fall av nar­ko­tika­brott.

M-falan­gen

l Ett antal kom­pi­sar som växt upp till­sam­mans med leda­ren Mirza Mas­o­vic och hans nu mör­dade bror.
Mirza och hans bror har tidi­gare stått bakom en res­tau­rang i Lund. Efter ett bom­bat­ten­tat i augusti 2008 gjorde de sig av med den. Med­lem­marna ägnar sig åt stöl­der, inbrott och utpress­ning.

Dessa nio styr maf­fia­gän­gen

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Aesop

  Litt på siden kan­skje, men mens Norge, der 7 av 10 fan­ger er utlend­rin­ger, åpner ver­dens mest “huma­ni­tære feng­sel”, så har neder­landsk politi gjort et lite eks­pe­ri­ment…

  Man kan si at de nær­mest har gått til­bake 60 år til­bake, i sine rol­ler, for å få flere marok­ka­nere til å til­stå:

  A study shows that Moroc­can sus­pects deny offenses much more often during inter­ro­ga­tion than eth­nic Dutch sus­pects. Investi­ga­tors in the Gel­der­land-Zuid depart­ment dis­covered that an inter­ro­ga­tion by some­body in a suit radia­ting aut­hority leads to many more con­fes­sions, reports AD.

  The police in Gel­der­land-Zuid did an expe­ri­ment, in which Moroc­can sus­pects were inter­ro­gated in an alter­na­tive way. They were taken out of their cell by some­body in casual clot­hes, but were then inter­ro­gated by an investi­ga­tor in a suit, radia­ting aut­hority.

  The well-dressed inter­ro­gated didn’t get his coffee by him­self, as a deputy did that for him. By use of such tricks, the agent com­manded more respect.

  Gene­rally, Moroc­cans sus­pects are inclined to deny offenses in any case, much more often than eth­nic Dutch sus­pects, accor­ding to a study by the Uni­ver­sity of Gro­nin­gen. With this new inter­ro­ga­tion met­hod, they seem more likely to change over to a con­fes­sion.

  Accor­ding to the police depart­ment, the expe­ri­ment, imple­men­ted with ten sus­pects, was a big success. Using the nor­mal met­hods, barely 20% of Moroc­cans admit­ted to com­mit­ting the crime. In the new inter­ro­ga­tion met­hod, 80% of the Moroc­can sus­pects con­fessed.

  http://islamineurope.blogspot.com/2010/04/netherlands-moroccans-more-likely-to.html