Dag­bla­det har snak­ket med hoved­verne­om­bu­dene i kom­mu­nene som kan for­telle om økt vold mot offent­lige ansatte, sær­lig lærere. Det som sjok­ke­rer mest er vol­den i barne­sko­len, hvor det tid­li­gere knapt fore­kom.

Det er øknin­gen i sko­lene som skrem­mer hoved­verne­om­bu­dene mest:

— Små barn kom­mer med svært alvor­lige trus­ler og fysiske angrep, kas­ter stei­ner mot hoder, slår etter hoder med stein i hånda, slår i hodet til ansatte med ball­tre. Dette er noe jeg ikke kunne tenke meg ville være så alvor­lig før jeg ble hoved­verne­om­bud, sier et hoved­verne­om­bud som øns­ker å være ano­nym.

Lærere syke­meldt
— Denne utvik­lin­gen skrem­mer meg, sier Åge D. Abra­ham­sen (54) til Dag­bla­det. Han har vært hoved­verne­om­bud i Re kom­mune Vest­fold i ti år.

— Lærere er blitt syke­meldt etter at de er blitt utsatt for mob­bing, vold og tra­kas­se­ring fra ele­vene. Det er flere som er engste­lige på vei til job­ben, sier Abra­ham­sen.

ANNONSE

Som hoved­verne­om­bud og lærer har han sett hvor­dan lærerne sta­dig blir utsatt for har­dere ver­bal tra­kas­se­ring og tøf­fere vold. Det kan være knytt­neve­slag i ansik­tet og slag med ulike red­ska­per, for­tel­ler Abra­ham­sen.

— Det som er mest skrem­mende er at vol­den øker i barne­sko­len. Da jeg job­bet som barne­sko­læ­rer på 80-tal­let så jeg aldri en eneste elev slå en lærer, sier Abra­ham­sen.

Jour­na­list Gun­nar Tho­ren­feldt går ikke inn på fak­to­rer som kan for­klare utvik­lin­gen. Ville det ikke vært inter­es­sant å høre hva lærerne mente, om så ano­nymt? Hva skyl­des man­ge­len på grense­set­ting? Har det noe med sam­funns­mo­ra­len å gjøre? Man­gel på hem­nin­ger? Har indi­vi­det blitt opp­høyet i en grad som gjør at det ikke fin­ner seg i begrens­nin­ger? Er kul­tu­ren til­pas­set achie­verne, de vel­lyk­kede som vet å passe seg? Men hvor­for skulle ikke de mindre vel­lyk­kede føle at de har like stor rett til å ta for seg og ha rett på? Er valg­fri­he­ten på de vel­lykke­des pre­mis­ser?

Det er sjel­den jour­na­lis­ter stil­ler slike spørs­mål. Er det fordi de selv til­hø­rer de vel­lyk­kede? Hva er fri­he­ten verdt hvis den er øde­leg­gende for andre? 

- Jeg knakk nesa på lære­ren

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Roman

  Vel­dig mange spørs­mål som skal besva­res i dette inn­leg­get. Og anta­ke­lig ingen lett løs­ning er mulig. 

  Men når det gjel­der skole-spørs­må­let, skal det være i sta­tens hen­der å sette grense ved fysisk vold. Hvis sta­ten ikke er i stand til gjen­opp­rette orden i sine insti­tu­sjo­ner ved hjelp av nød­ven­dig makt­bruk – er det ingen­ting vi andre kan gjøre. Da er det slutt.
  Hva skal en lærer stille opp med? Begynne å slåss med elev? I rea­li­tet må man jo det – for å for­svare seg selv. Men i dagens Norge vil man bli hengt ut øye­blik­ke­lig i aviser, TV, og sak­søkt og der­et­ter mulig miste stil­lin­gen, og for å ikke å nevne – miste mulige anset­tel­ses mulig­he­ter andre ste­der. Det er fryk­ten en lærer går rundt med fra den andre siden. 
  Hva skal man gjøre? Hvem kan vite det? Byrå­kra­ter i depar­te­men­tene, som går ikke ut av sine varme kon­to­rer? Vet de sva­rene? Jeg tvi­ler på det? Tyde­lig­vis de som sit­ter varmt har glemt hva det betyr å jobbe for pen­gene.
  Skal det bli som i USA? Metall­de­tek­to­rer ved inn­gan­ger, politi­vak­ter, videoovervåkning,osv.