Sakset/Fra hofta

Halvparten av lærerne i barneskolen har vært utsatt for vold, fortalte Utdanningsnytt i 2017.

Ungdomstrinnet er mindre utsatt. Betyr det at elevene som er voldelig i dag vil roe seg når de blir eldre? Eller er det snakk om en trend som de vil ha med seg videre?

Den siste tanken er utenkelig for leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som er kjent for å tilhøre venstresiden. Handel må forsvare de organiserte lærerne, uten å si noe politisk ubekvemt.

Men virkeligheten bryr seg ikke om hva Handal mener.

En ny undersøkelse viser at om lag halvparten av lærerne i barneskolen har opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger i løpet av de siste fem årene. (..)

Respons Analyse har på oppdrag fra Utdanningsforbundet utført en undersøkelse om vold og trusler blant lærere i grunnskolen våren 2017. Undersøkelsen inneholder tall for hele landet, og egne tall for Oslo. 819 lærere svarte på undersøkelsen. Av disse sier 344 at de i løpet av de fem siste årene har vært utsatt for fysisk vold, ifølge NRK.

Det som mangler er tidsperspektivet: At truslene har steget dramatisk de siste 12. år.

Kan det ha noe med endringene av befolkningen å gjøre? En formastelig tanke, men likevel nødvendig å stille.

Norsk Respons stilte de samme spørsmålene i en lignende undersøkelse for Utdanningsforbundet i 2005.Utvalget var da totalt 900, det inkluderte lærere i videregående. Oslo og Akershus var sammenslått som et område.

Hovedfunn:
•Tilfeller av trusler og vold mot lærere har mer enn fordoblet seg de siste 12 årene

•Flest tilfeller av trusler og vold mot lærere som jobber på barnetrinnet

•Bildet er omtrent det samme for lærere i Osloskolen som i resten av landet

2017:
Trusler – 45 % av lærerne oppgir at de en eller flere ganger har blitt utsatt for trusler fra elever som de oppfattet som ubehagelige i løpet av de siste fem årene. (52 % av lærerne i barneskolene), (34 % blant lærerne i ungdomsskolene). Ser vi på lærerne i Osloskolene er bildet mye det samme.

Vold – 42 % av lærerne har opplevd fysisk vold fra elever en eller flere ganger i løpet av de siste fem årene. Andelen i Oslo er omtrent den samme. (51 % av lærerne i barneskolen), (19 % av lærerne i ungdomsskolen) – altså en klar forskjell på om en jobber på barneskolen eller ungdomsskolen

2005:
Trusler – 19 % av lærerne i barneskolen oppga at de hadde blitt utsatt for trusler som opplevdes ubehagelige, mens 24 % av lærerne i ungdomsskolen svarte det samme. Dette viser at særlig på barnetrinnet har det altså vært en klar økning i omfanget av trusler.

Vold – 24 % av lærerne på barnetrinnet oppga at de hadde blitt utsatt for vold fra elever siste fem år, og 11 % blant lærerne på ungdomstrinnet.

Det har altså vært en betydelig økning i omfanget på dette problemet, og økningen har vært størst i barneskolen.

Dette vitner om en dramatisk forverring, ikke bare av læreres arbeidsvilkår, men av forråelsen av barn.

Likevel sier Steffen Handal at barn ikke ønsker å være voldelige.

– Ingen barn har et ønske om å være voldelige. Når et barn slår eller spytter er det mangel på impulskontroll, og et utrykk for noe annet. De aller fleste erfarer at når barnet blir eldre, så er det enklere å snakke ut om vanskelige situasjoner. Det er viktig at disse barna hjelpes og støttes, sier Handal til slutt.

Handal unngår omhyggelig å nevne den faktoren alle tenker på: Hjemmene. Hva slags hjem kommer disse barna fra? Eller er det også tabu å spørre om.

Mange av de spørsmål en slik tendens automatisk ville utløst før, er nå tabubelagt.

Derfor vil volden og truslene bare fortsette.

Dessverre er Handal en del av problemet.

 

Lærere i barneskolen mest utsatt for vold

Takk til Halvor Fosli som husket artikkelen som er fra 2017

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!