Nytt

Elevundersøkelsen 2009 viser at skoler med mange minoritetselever har mest problemer med mobbing. På skoler som har mer enn 10 minoritetsspråklige elever og en totalandel på mer enn 15 prosent, oppgir 10,4 prosent av elevene at de blir mobbet fra to til tre ganger i måneden eller oftere. Det nasjonale gjennomsnittet er 8,5 prosent.

På skoler som har mindre enn ti elever med minoritetsbakgrunn, oppgir «bare» 6,9 prosent av elevene at de mobbes. Slike skoler ligger med andre ord godt under landsgjennomsnittet.

Prosjektleder for Elevundersøkelsen, Inger-Johanne Danielsen i Oxford Research AS, påpeker at det er begrenset med forskning på hva dette skyldes. Men hun mener at én forklaring kan være at det å skille seg ut ved språk eller utseende, kan gi grobunn for kommentarer fra andre elever.

Venstrepolitiker Abid Q. Raja er ikke overrasket over resultatene av Elevundersøkelsen. I følge Raja blir flere barn med minoritetsbakgrunn mobbet og slått hjemme, og viser derfor motmakt ved mobbe medelever.

Han viser til at mange innvandrerforeldre har en bakgrunn som skiller seg fullstendig fra den norske fordi de kommer fra ikke-vestlige u-land.

– Det er systemet som svikter når det ikke klarer å korrigere foreldrenes oppførsel gjennom utdanning, informasjon og opplæring, sier Raja.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik i Ap sier at mobbing kan være en måte å utøve sosial kontroll på blant elever med minoritetsbakgrunn:

– Særlig jenter har gitt uttrykk overfor meg at de blir møtt med forventninger om å gå kledd på en bestemt måte. Hvis ikke, kan de bli mobbet av både mannlige og kvinnelige medelever fordi de er blitt for norske, sier Tajik. Men gutter er også utsatt for sosial kontroll, påpeker hun.

Tajik varsler at hun vil kontakte kunnskapsminister Kristin Halvorsen og be om at man undersøker nærmere hvorfor skoler med høy andel minoritetsspråklige kommer dårlig ut på mobbestatistikken.

Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Evard Befring, mener imidlertid at trenden skyldes gruppedynamikk og diskriminering av minoriteter:

– Minoriteten vil alltid være utsatt for sjikane. Vi har problemer med å oppføre oss skikkelig mot dem som er annerledes, mener han.

Det skyldes gjerne gruppedynamikk.

– Det er lettere å akseptere et enkeltmenneske som ser annerledes ut så lenge vedkommende jobber hardt for å oppføre seg som flertallet. Når det derimot blir snakk om større grupper, er det lettere å glemme enkeltindividet, og å fokusere på at den andre gruppa er annerledes. Vi har mindre utviklet empati overfor grupper enn overfor individer.

En gruppe kan også lett oppfattes som provoserende, og mye mobbing er en konsekvens av nettopp provokasjon, reell eller ikke.

– Det er derfor mye sosial læring rettes mot mobbeoffer så vel som mobberen, sier Befring.

Dagsavisen: Tok Macca feil?