Har vi sovet godt i natt? Det har vi sik­kert. I hvert fall har nok leder i Anti­ra­sis­tisk Sen­ter Kari Helene Par­ta­puoli gjort det, etter at hun på anti­ra­sis­tisk vis har let­tet sin sam­vit­tig­het på vegne av oss alle og inn­røm­met sin brøde i Aften­pos­ten. Som alle oss andre, spe­si­elt ambu­lanse­per­so­nell og FrP-vel­gere ser det ut til, bærer også lede­ren av Anti­ra­sis­tisk Sen­ter på en rasist inni seg.

Det er så vans­ke­lig å komme i skudd­lin­jen og bli utpekt som en av dem som per­soni­fi­se­rer norsk rasisme at Par­ta­puoli godt skjøn­ner at den ene av ambu­lanse­sjå­fø­rene – som i til­legg til å være ambu­lanse­sjå­før for øvrig er et men­neske som heter Erik Schjen­ken – fra Sofien­berg­par­ken føler behov for å under­streke at han ikke er rasist. Men det er han selv­føl­ge­lig, så han kan like godt legge kor­tene på bor­det. Vi er jo alle i samme båt her. Føler lede­ren av Anti­ra­sis­tisk Sen­ter seg som en rasist – da er vi alle rasis­ter. Det later for­res­ten til at det er fryk­te­lig vans­ke­lig for enkelte anti­ra­sis­ter å snakke for seg selv når de offent­lig­gjør sin indre rasist og pro­ble­ma­tiske for­hold til hud­farge, så alle bør ha for­stå­else for at de omta­ler seg selv i fler­tall.

Der­for pro­kla­me­rer vi glad: Det fin­nes en rasist i oss alle – med et sti­lig utrops­tegn bak. Og så leg­ger vi til på vegne av nasjo­nen:

Det er vel få eller ingen av oss som med hån­den på hjer­tet kan si at vi aldri har hatt neg­a­tive, ste­reo­type for­vent­nin­ger til en per­son med annen hud­farge enn oss selv.

ANNONSE

Bort­sett fra det sno­dige fak­tum at det hoved­sa­ke­lig er anti­ra­sis­tiske orga­ni­sa­sjo­ner – som for eksem­pel Anti­ra­sis­tisk Sen­ter – som sta­dig er vel­dig opp­tatt av hud­farge og der­for oftere enn sunt er frem­stil­ler hud­farge som en slags per­son­lig egen­skap, så kan det vel trygt sies at de aller fleste har neg­a­tive, ste­reo­type for­vent­nin­ger til det aller meste. Og posi­tive, for den saks skyld. Det kom­mer som regel an på hva det dreier seg om, og det kal­les gjerne per­son­lige pre­fe­ran­ser. Men er det mange andre enn Par­ta­puoli og erklærte til­hen­gere av Hvitt Arisk Mot­stand som bedøm­mer folks egen­ska­per ut fra hud­farge i Norge i dag? 

Ja, det er det fak­tisk: leder av det kom­mu­nale rådet for inn­vand­rer­or­ga­ni­sa­sjo­ner, Akhena­ton Odd­var de Leon, defi­ne­rer mang­fold som hud­farge – og omvendt – på samme måte som Par­ta­puoli og Anti­ra­sis­tisk Sen­ter. Han kunne bare telle 4 mang­fold under åpnin­gen av opera­byg­get, og det var en vek­ker for herr anti­ra­sis­ten:

– Jeg telte fire inn­vand­rere – med meg selv inklu­dert. Jeg så ut som en sort flekk i et hvitt malings­spann.

– For all del, det var en fan­tas­tisk kveld, i et fan­tas­tisk bygg med en utro­lig akus­tikk, men det var en «wake up-call» for meg, sier han. 

Han stil­ler nå spørs­mål ved hvor­dan man skal klare å gjøre Ope­raen til et sted for alle, når det var så lite av mang­fol­det som var repre­sen­tert under åpnings­fes­ten.

Han har all grunn til å spørre, når nå de ansvar­lige ikke klarte å invi­tere mer enn 4 mang­fol­dere. Hvor var alle de andre mang­fol­dene, mon tro? De reli­giøse, sek­su­elle leg­nin­ger, kul­tu­relle og poli­tiske mang­fol­dene? Alt dette synes jo utenpå i form av hud­farge må vite, så det burde tross alt vært mulig for de Leon å få telt alle mang­fol­derne mens han først var der. Sa du polsk eller fransk mang­fold? Hva skal vi med det – mang­fol­det deres synes ikke utenpå det hel­ler, og mang­fold vi ikke kan se har vi ikke bruk for. For da er det tyde­lig­vis helt feil mang­fold.

Selv kjen­ner jeg ingen som foku­se­rer på hud­farge, hvil­ket kan bero på at jeg anta­ge­lig ikke omgås selv­ut­nevnte anti­ra­sis­ter så ofte som jeg burde. Men de jeg dog omgås kan bare rekke opp hån­den og til­stå; det er ikke far­lig, selv anti­ra­sis­ten Kari Helene Par­ta­puoli har jo kame­rats­lig inn­røm­met sin skyld nå. Det er ganske sne­dig, for når det ikke hjel­per med kjepp­ja­ging, bann­lys­ning og offent­lig utheng­ning, vil kan­skje en mer venn­lig til­nær­ming kunne gjøre nyt­ten? Under­lig nok mener jeg å ha hørt at enkelte andre yrkes­grup­per benyt­ter akku­rat denne frem­gangs­må­ten i visse situa­sjo­ner, men jeg kla­rer ikke helt å sette fin­ge­ren på hvem eller hva for øye­blik­ket.

Men over til kon­krete rasis­tiske hand­lin­ger, som ikke er bevisst rasis­tisk ment – men er ube­visst rasis­tisk okke som:

En rasis­tisk hand­ling kan der­imot være en ube­visst hand­ling som at man lar være å sette seg ved siden av en mørk­hudet per­son på bus­sen, at man krys­ser gaten når man møter en mørk­hudet mann sent om kvel­den eller at man ikke inn­kal­ler en per­son med frem­med­klin­gende navn til jobb­sam­tale fordi man auto­ma­tisk tror at ved­kom­mende ikke er født og opp­vokst i Norge og der­for ikke snak­ker så godt norsk.

Dag­lig­dagse hand­lin­ger som for oss ikke betyr så mye, men som for andre opp­le­ves dis­kri­mi­ne­rende og rasis­tisk – spe­si­elt når man opp­le­ver det gjen­tatte gan­ger.

Auda. Vel, så får jeg gå foran med et godt eksem­pel: jeg er en ube­visst rasist, som med mine ube­vis­ste rasis­tiske hand­lin­ger begår rasis­tisk dis­kri­mi­ne­ring rett som det er. Hel­dig­vis har vi Anti­ra­sis­tisk Sen­ters leder til å gjøre meg opp­merk­som på det. Så neste gang jeg tar bus­sen og ikke set­ter meg ned ved siden av en som har egen­ska­pen mørk hud­farge, samt krys­ser gaten når jeg møter en mørk­hudet mann sent om kvel­den, skal jeg ta med meg en ropert.

Da kan jeg for eksem­pel på peda­go­gisk vis for­klare føl­gende selv­inn­ly­sende tri­via­li­te­ter – som jeg ellers har trodd at ethvert men­neske som frem­de­les har et mini­mum av gang­syn i behold var klar over fra før – for de/den til­stede­væ­rende:

Kjære alle sam­men. Jeg får dess­verre en aller­gisk reak­sjon hvis jeg kom­mer for nær noen som har på seg kraf­tig – eller for mye – kuns­tig god­lukt. Selv om det ikke sje­ne­rer dere å høre på høyt­lytt og hyp­pig nysing fra Sand­vika til Hau­keto, så pla­ger det meg per­son­lig såpass at jeg vel­ger å stå hvis jeg ikke kan sitte for meg selv. Den eneste grup­pen jeg ikke dis­kri­mi­ne­rer på bak­grunn av hud­farge, opp­rin­nelse, reli­gion og sek­su­ell leg­ning i denne min atferd er barn i for­skjel­lige kate­go­rier av først­nevnte, utluk­kende fordi slike van­lig­vis ikke bru­ker eau de cologne. Bekla­ger min ube­vis­ste rasisme. Dere er imid­ler­tid hjer­te­lig vel­komne til å komme frem i bus­sen og stå en meter unna, slik at jeg får luk­tet på hver og en av dere før jeg even­tu­elt set­ter meg ned. Hvis jeg ikke skulle begynne å nyse hem­nings­løst eller få den vid­un­der­lige følel­sen av å ha maur i nesen av din per­son­lig valgte duft, akter jeg i så fall å slå meg ned ved siden av deg sna­rest, uav­hen­gig av hud­farge, opp­rin­nelse, reli­gion og sek­su­ell leg­ning. Takk.

Og

Kjære deg. Det er midt på nat­ten, og siden du til­fel­dig­vis er her hvor det nes­ten bare er jeg som går akku­rat nå, så kom­mer jeg til å krysse gaten hvert øye­blikk. Det er fordi jeg synes det er greit å ute­lukke at du føl­ger etter meg, da jeg i mot­satt fall akter å ta mine for­holds­reg­ler. Dess­verre er du mann, og som sådan er du over­re­pre­sen­tert og vel så det på en rekke sta­ti­stik­ker jeg per­son­lig ikke bryr meg nevne­ver­dig om å bidra noe større til.

Mel­lom oss sagt har jeg andre pla­ner enn å til­bringe mor­gen­da­gen på lege­vak­ten og de neste 2 årene i terapi. Hvis du egent­lig ikke er mann men bare ser sånn ut, er mørk­hudet eller homo­fil er jeg svært lei for at jeg kren­ker deg på denne måten. Det er ikke min hen­sikt å utsette deg for dis­kri­mi­ne­ring, rasisme eller brudd på like­stil­lings­lo­ven når jeg nå krys­ser gaten, det er bare det at du er en frem­med mann og pr. def. fysisk ster­kere enn meg, det er mørkt og vi er nes­ten alene her. Som du kan­skje kan se, har jeg dess­verre glemt igjen bik­kja hjemme. Hvis jeg ikke hadde det, så ville jeg anta­ge­lig ikke på sji­ka­ne­rende vis krys­set gaten nå. Mor­mor har for øvrig for­talt meg at der­som du er en gent­le­man, er det egent­lig du som skal krysse gaten for ikke å gjøre meg ner­vøs, men jeg synes at det er i over­kant mye å be frem­mede menn om. Du er mest sann­syn­lig en tri­ve­lig fyr, men det kan ikke jeg vite fordi det, i mot­set­ning til hva Anti­ra­sis­tisk Sen­ter ser ut til å tro, ikke synes utenpå og hel­ler ikke på hud­far­gen din hva enten den er mørk eller lys. God natt og takk for føl­get.

Skal tro om dette kan fun­gere til alles – ikke minst Kari Helene Par­ta­puoli i Anti­ra­sis­tisk Sen­ter – til­freds­stil­lelse? Neppe, vi er jo rasis­ter alle mann (og kvin­ner, får vi tro – sett i et like­stil­lings­per­spek­tiv), enten vi inn­røm­mer det eller ei. Muli­gens bør jeg her­etter la være å bevege meg i det offent­lige rom, for jeg tror fak­tisk at jeg med min ube­vis­ste rasisme masse­kren­ker i gjen­nom­snitt 250 men­nesker hver dag, og blant dem er det nok mange med egen­ska­pen mørk hud­farge. Bare ved å stå for meg selv på buss­holde­plas­sen – i god, gam­mel Oslo-tra­di­sjon der man van­lig­vis synes at folk er inn­på­slitne hvis de står ved siden av deg mens de ven­ter på bus­sen – kan jeg fort krenke og dis­kri­mi­nere 50 men­nesker på en gang med min blotte til­stede­væ­relse. Spe­si­elt kvin­nen i nabo­la­get som bru­ker så vold­somme meng­der av Cal­vin Kleins “Obses­sion”. Akk, henne blir jeg nok aldri sitte-ved-siden-av-på-bus­sen-venn med, og det enda hun er hvit og rot­norsk.

Eller er det kan hende en idè at anti­ra­sis­tiske orga­ni­sa­sjo­ner snart slut­ter å til enhver tid tute mørk­hud­ede eller andre inn­vand­rere ørene fulle om hvor rasis­tisk Norge og men­nes­kene som bor der til enhver tid er? Slik at de for eksem­pel slapp å føle seg dis­kri­mi­nert av dag­lig­dagse hand­lin­ger som så godt som samt­lige bor­gere i konge­ri­ket Norge og Sval­bard blir utsatt for, og ikke tar så tungt fordi det er en natur­lig del av livet i et sam­funn der for­skjel­lige men­nesker lever sam­men? Det må jo bli for­fer­de­lig mye arbeid for de anti­ra­sis­tiske orga­ni­sa­sjo­nene når man sta­dig utleg­ger hver minste ting som rasisme og dis­kri­mi­ne­ring? Hva med å for­søke å for­klare damers gate­krys­sing nat­tes­tid med noe litt mer vir­ke­lig­hets­nært enn gate­krys­sers­kens bevisste/ubevisste rasisme?

På den annen side ville sik­kert en hel haug med arbeids­plas­ser gå tapt hvis Anti­ra­sis­tisk Sen­ter og alt hva de nå heter skulle begynne med noe sånt – og vi har da nok arbeids­le­dig­het som det er?

Til gjen­gjeld får vi det gode rådet fra anti­ra­sis­tisk hold at vi kan kvitte oss med for­dom­mer hvis vi bare blir kjent med folk. Det var nem­lig sånn Par­ta­puoli ble kvitt sine, betror hun oss:

Første gang jeg ble kjent med en mus­limsk kvinne med slør, ble jeg over­ras­ket over at hun tok en høy­ere utdan­ning, selv hadde valgt å bruke slør og at hun ikke hadde tenkt å gifte seg og få barn før hun var fer­dig­ut­dan­net.

Før jeg ble kjent med henne, for­ven­tet jeg meg en kvinne som ikke selv traff egne valg og som hadde ekte­skap og barn som eneste mål i livet. Jeg hadde ste­reo­type og kan­skje rasis­tiske opp­fat­tel­ser av kvin­ner som lig­net henne.

Nei, skulle du sett, så viste det seg altså at hun bare er et van­lig men­neske like­vel. Et van­lig men­neske som i lik­het med alle andre men­nesker har pre­fe­ran­ser og der­for har valgt for eksem­pel livs­syn. Det er bekla­ge­lig å måtte påpeke det for en selv­er­klært anti­ra­sist, men det er ikke alle som lig­ner henne som har det samme livs­sy­net. Det er også mange som ikke lig­ner henne som har et helt annet livs­syn. Og hva verre er: det fin­nes mange som rett og slett mis­li­ker livs­sy­net hun har valgt, og der­for helst vil unngå et nær­mere bekjent­skap. Rare greier natur­lig­vis, men sånt skjer uhel­dig­vis fra tid til annen. 

For min del liker jeg ikke livs­sy­net til Jeho­vas Vit­ner, men var dum nok til å invi­tere dem inn på varm kaffe fra 30 minus­gra­der før jul fordi jeg syn­tes synd på dem ute i kul­den. Resul­ta­tet av det er at jeg offi­si­elt ikke har vært hjemme siden, da de etter det har duk­ket opp for­holds­vis regel­mes­sig. Oss i mel­lom har jeg selv­føl­ge­lig vært hjemme; jeg vil bare ikke ha noe med dem å gjøre fordi jeg ikke liker klub­ben de har meldt seg inn i. Å ha dem på besøk og bli bedre kjent med dem og livs­sy­net deres hjalp ikke – sna­rere tvert i mot. Så hvis det ikke er til uut­hol­de­lig sje­nanse for lede­ren av Anti­ra­sis­tisk Sen­ter at jeg i til­legg til hud­farge har per­son­lige egen­ska­per, sym- og anti­pa­tier, hold­nin­ger, følel­ser, allergi og selv­opp­hol­del­ses­drift, håper jeg at det er greit for henne at jeg behol­der per­son­lig­he­ten min en stund til?

Kan det tenkes at barne­san­gen som inne­hol­der lin­jen Meget er for­skjel­lig, men det er utenpå har blitt tatt litt for bok­sta­ve­lig i Anti­ra­sis­tisk Sen­ters og øvrige anti­ra­sis­tiske orga­ni­sa­sjo­ners loka­ler? For det later til at den utven­dige for­skjel­len er blitt så vik­tig for enkelte at den skyg­ger for alt annet. Eks­te­ri­ø­ret er nem­lig ikke så for­skjel­lig som noen anti­ra­sis­ter åpen­bart vil ha oss til å tro. Vi har neser, øyne og ører alle sam­men. Det er inni vi er for­skjel­lige. Og det er til­syne­la­tende alt det som er inni som utgjør Par­ta­puo­lis og hen­nes kame­ra­ters pro­blem. Får jeg spørre hvor­dan lede­ren av Anti­ra­sis­tisk Sen­ter har tenkt til å få dette avskaf­fet på denne siden av evig­he­ten? For meste­par­ten av den rasis­men hun snak­ker om, er ikke annet enn per­son­lige pre­fe­ran­ser og per­son­lig atferd, og å utrydde det kan nok bli i over­kant vri­ent. Men det sies at hvis alt en har er en ham­mer, ser alt og alle brått ut som spi­ker – og er en svært opp­tatt av hud­farge selv, så er det jo fort gjort å tro at alle andre er like opp­tatt av det samme? Det kan i så fall langt på vei for­klare Par­ta­puo­lis opti­mis­tiske glad­mel­ding:

Det fin­nes nem­lig en rasist i oss alle!

Og hvis noen nå tror at jeg vil gjøre et bil­lig poeng ut av at jeg ikke har fått Geir Bør­re­sens uhørt gene­ra­li­se­rende sang Det fin­nes en smurf i oss alle ut av hodet etter at jeg leste Kari Helene Par­ta­puo­lis betro­else, så tar de feil. Det har jeg nem­lig ikke tenkt til. For smur­fer har blå hud­farge og irri­te­rende stem­mer – og jeg liker dem ikke. Så jeg akter ikke på noen måte å offent­lig inn­rømme min smurfe-rasisme.

Det får holde med min rasis­tiske poten­si­ell over­falls­mann-, Jeho­vas Vit­ner-, samt buss­pas­sa­sjer- og par­fy­me­dis­kri­mi­ne­ring for i dag.

Aften­pos­ten: En rasist i oss alle!

Nett­avi­sen: Blenda-hvit ope­ra­åp­ning

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Wil­liam E

  Men­nes­kene i Anti­ra­sis­tisk Sen­ter vir­ker vel­dig redde for å miste stats­støt­ten. Slike orga­ni­sa­sjo­ner er svært tvil­somme, da det er åpen­bart at de for­sø­ker å male fan­den på veg­gen for å få mest mulig stats­støtte. Det er dog ikke sik­kert at alle i anti­ra­sis­tisk sen­ter gjør dette med viten og vilje, da venstre­ra­di­kale nem­lig er ver­dens­mes­tere i å hjerne­vaske seg selv og hver­andre til å tro at de gjør et vik­tig arbeid.

 • Eirik2

  Slam dunk, Nina.

  Det vi ser i denne saken er at “antirasisme”-industrien leter med lys og lykte etter måter å få utvi­det sitt man­dat (og der­med sitt grunn­lag for bevilg­nin­ger). Meto­dene som benyt­tes er uklar tenk­ning, asso­sia­sjons­t­ricks og gene­ra­li­se­rin­ger.

  I ambu­lanse­sa­ken fin­nes føl­gende mulig­he­ter for å bevise at sjå­fø­re­nes feil­ak­tige avgjø­relse skyld­tes rasisme, altså å over­prøve deres egen påstand:

  a) Utta­lel­ser fra sjå­fø­rene selv, under eller etter saken, enten bevit­net eller avlyt­tet, som avslø­rer at moti­vene deres var andre enn hva de hev­der, og/eller

  b) Et sub­stan­si­elt argu­ment for at dette ikke var et engangs­til­felle for disse sjå­fø­rene, men at epi­so­den tvert imot føyer seg inn i en rekke av sub­stan­dard behand­lin­ger av far­gede. Siden de visst­nok har arbei­det som ambu­lanse­sjå­fø­rer i 14 år eller mer, burde det være en grei sak å gå gjen­nom tid­li­gere års logg­bø­ker og se etter kla­ger, inter­vjue kol­le­ger og tid­li­gere frak­tede far­gede pasi­en­ter, osv. og slik slå fast dette.

  Så lenge slike bevi­ser ikke fore­lig­ger, har sjå­fø­rene en selv­sagt rett til å betrak­tes som uskyl­dige i ankla­gene om rasisme. Ja, det er ten­ke­lig at de er rasis­ter, men så lenge det ikke kan bevises, har de denne ret­ten. Dette helt grunn­leg­gende rett­stats­prin­sip­pet har store deler av “antirasisme”-segmentet avslørt at de ikke er vil­lige til å respek­tere.

  I ste­den for­sø­ker de som nevnt på for­skjel­lig vis å omde­fi­nere rasisme­be­gre­pet for å vri seg unna denne bevis­byr­den, slik at de like­vel kan ta Sofien­berg-saken til inn­tekt for seg selv og sine orga­ni­sa­sjo­ner. Eksemp­lene er mange:

  Anita Rat­hore i “OMOD (som, pate­tisk nok, tyde­lig­vis ikke ser noen “rasisme” i sin egen hold­ning at halve jor­dens befolk­ning er “fascis­ter” qua sitt kjønn), som hev­der i NRK at ambu­lan­sje­sjå­fø­re­nes moti­va­sjon er helt irre­le­vant; dette var uan­sett “indi­rekte rasisme”.

  Rag­nar Næss, Oslo SVs gruppe for etnisk like­stil­ling, som skri­ver til Erik Schjen­ken: Du sier at du ikke hadde noen rasis­tiske moti­ver. Vi som lesere har ingen mulig­he­ter for å etter­prøve eller over­prøve dette. Men gode moti­ver er ikke nok. Vi må også sette oss inn i fag­fel­tet dis­kri­mi­ne­ring, ikke bare synse. Kan det tota­li­tære tanke­sett uttryk­kes kla­rere? “Gode moti­ver er ikke nok – du er tanke­for­bry­ter like­vel!” Og, vi må sette oss inn i “fag­fel­tet” for å klare å for­stå dette – ja, det skal fan­den tro. Det skulle ikke til­fel­dig­vis også være slik at “vi” så gjerne vil ha noen økte bevilg­nin­ger for å kunne sette oss til­strek­ke­lig inn i dette “fag­fel­tet”?

  – Og nå altså Kari Helene Par­ta­puoli, leder av Anti­ra­sis­tisk Sen­ter, som for­sø­ker å defi­ne­rere rasisme så vidt at også ordi­nære pre­fe­ran­ser og rasjo­nelt moti­verte valg blir omfat­tet, som Nina viser. Ikke minst er Par­ta­puo­lis avslut­ning inter­es­sant: Det gav­ner ingen at vi per­soni­fi­se­rer debat­ten og utpe­ker rasis­tene iblant oss. Det er ikke sånn at det er noen få rasis­ter som skal utryd­des. Det er ikke inn­hol­det i disse to set­nin­gene som er over­ras­kende, det er at de i det hele tatt skri­ves. Man kunne jo tenke seg det til­sva­rende i et inn­legg om den nye ekte­skaps­lo­ven:

  Det gav­ner ingen at vi per­soni­fi­se­rer debat­ten og utpe­ker homo­ene iblant oss. Det er ikke sånn at det er noen få homoer som skal utryd­des.

  Eller hvor­for ikke den gode gamle jøde­prø­ven:

  Det gav­ner ingen at vi per­soni­fi­se­rer debat­ten og utpe­ker jødene iblant oss. Det er ikke sånn at det er noen få jøder som skal utryd­des.

  Om lederne av hhv. “Anti­ho­mo­fili-Sen­te­ret” eller “Anti­sio­nis­tisk Sen­ter” hadde følt det nød­ven­dig med en slik pre­si­se­ring, så hadde man med rette rea­gert – sterkt. Men Par­ta­puoli mener tyde­lig­vis at en slik pre­si­se­ring er nød­ven­dig når det gjel­der “rasis­tene” – som, som vi har sett, kan være akku­rat hvem som helst…

 • Valgeir

  Det er fak­tisk en logisk for­kla­ring på hvor­dan de får til å utvanne rasisme begre­pet til det helt lat­ter­lige, til det blir en ube­visst hold­ning man hver­ken ser eller hører før en repre­sen­tant fra anti­ra­sis­tisk sen­ter er i stand til å sende de red­dende sig­na­ler.

  Og logik­ken er asso­sie­ring. Rasisme er dis­kri­mi­ne­ring. Dis­kri­mi­ne­ring har sitt utgangs­punkt i dif­fe­ren­sie­ring. Dvs bare det å skille noe fra noe annet ved å beskrive det med nøy­trale ord er dis­kri­mi­ne­ring der­som sam­fun­net har verdi­syn til­knyt­tet. Slik at for­ek­sem­pel det egent­lig så nøy­trale ord svart, er ikke nøy­tralt om det bru­kes i sam­men­hen­ger hvor der eksis­te­rer verdi­la­dete syn. Løs­nin­gen har vist seg i mange år: Ta ordet, ikke verdi­sy­net.

  Videre med tanke på bruk av halv og hel­ra­sisme, vil jeg hel­ler si at det er mere behjel­pe­lig å skille litt mel­lom per­son­lig og orga­ni­sert rasisme.
  Den per­son­lige rasisme hen­ger sam­mens med pre­fe­ran­ser man har natur­gitt eller fått gjen­nom erfa­ring eller kan­skje til­og­med gjen­nom for­dom­mer. Jeg tror ikke den ofte er vel­dig kon­se­kvent eller logisk, men tror at det er mange som fore­trek­ker enkelte fjerne folke­grup­per frem­for andre fjerne folke­grup­per. Nøk­ke­len til denne rasisme lig­ger dypt i indi­vi­det, i det helt sub­jek­tive, helt inni livet selv etter­som mange folk eva­lu­erer alt de ser til­en­hver tid fort­lø­pende. Og det er vel det endel som skjøn­ner, at mange har gjort opp verdi­skala på det meste, etter­som talen fra Aften­pos­ten er ikke ny. Og at mange der­for har skjønt mulig­he­ten av å spille rasist kor­tet nes­ten i enhver sam­men­heng. Det er all­tids noen som føler seg litt skyl­dig.

  Men det er den orga­ni­serte rasis­men som er far­lig. Den per­son­lige rasis­men må vi fak­tisk leve med, og hele tiden bekjempe med dan­nelse, på samme måte som hate­full opp­tre­den aldri vil bli noe øns­ke­lig dag­lig ini­tia­tiv. For all syn­lig rasisme er tåpe­lig og noe som vi burde bli kvitt.
  Men er det ikke syn­lig så – glem det. Og er det bare påskudd for å unn­skylde kul­tur­trekk som ikke kan for­sva­res, så er det å regne som bak­holds­an­grep på anti­ra­si­men. Og dem er det ufat­te­lig mange av.

  Inn­vand­rere i Ope­raen? Hvilke opera­tra­di­sjo­ner har pakis­tan, Soma­lia og Iraq? Kan­skje det har noe å si for opp­mø­tet? Kan­skje på tide å invi­tere kine­serne hit. De liker opera. 

 • Plus Ultra

  Aften­pos­ten: En rasist i oss alle!

  Kan­skje er det en dje­vel i oss alle også? Hva med en folke­fiende? En jøde kan­skje? Anti­ra­sis­tene er selv de rasis­tene de leter med lys og lykte etter. De kan trygt bren­nes, for det er ytterst tvil­somt at de fly­ter.

  Nett­avi­sen: Blenda-hvit ope­ra­åp­ning

  Rasis­tisk Sen­ter fort­set­ter å foku­sere på hud­farge. Blenda-hvitt er ikke bra, og rasis­tene ville helst sett mer sko­krem-svart. De kan for­telle oss at hud­farge er svært vik­tig, og at et stort pig­ment­un­der­skudd var til stede ved åpnin­gen av ope­raen. For få men­nesker med pas­sende hud­farge var til stede, heter det. Ingen kom­men­ta­rer om den hvite mar­mo­ren.

 • Ante

  Jaja, så er du en rasist Kari Helene, men hvor­for lufte skam­men i all offent­lig­het?

  Disse kristne men­nes­ke­nes intense behov for å utba­su­nere sin synd for all ver­den…

  Kato­lik­kene har tross alt vett til å holde det til det pri­vate rom, skrifte­sto­len, men pro­tes­tan­tene blant oss bare rope det ut på tor­get.

 • b.c.

  Søtt:)
  Vel, jeg har fått høre at jeg ser en smule sus­pekt ut. At jeg vir­ker som den typen som godt kunne finne på å selge beste­mor for en pas­se­lig pris.
  På den annen side hen­der jeg jeg går over til den andre siden av for­tauet når jeg mer­ker den sarte damen foran meg set­ter ørlite opp far­ten.
  Gentle Men er en utdø­ende rase. Men det fin­nes dog noen eksemp­la­rer igjen:)

 • Vlad

  Rase dis­kri­mi­ne­ring på norsk: 
  http://www.alarga.org

  100.000 rett i lomma hvis du er brun nokk….