Jyl­lands-Pos­ten har aldri tatt avstand fra at den tryk­ket teg­nin­gene, sier sjef­re­dak­tør Cars­ten Juste til Dagens Nyhe­ter.

Både Gahr Støre og Dag­bla­det har skre­vet at Juste ang­rer.

Sedan letar Cars­ten Juste fram dagens num­mer av kon­kur­ren­ten Ber­ling­ske Tidene som skri­ver att Jyl­lands-Pos­tens che­f­re­dak­tör “kas­tat in hand­du­ken” och ångrar pub­li­ce­rin­gen av Muham­med­bil­derna.

– Jävla jour­na­lis­ter, det är inte sant det som står, mut­trar Juste och höt­ter med tid­nin­gen.

– Visst har jag bekla­gat den oför­ut­sedda effek­ten av teck­nin­garna, men ald­rig tagit avstånd från själva pub­li­ce­rin­gen. Bil­derna står i full öve­r­ens­stäm­melse med våra interna eti­ska reg­ler och med tryck­fri­hets­lag­stift­nin­gen, fast­slår han.

Men det mest alvor­lige er hva Juste sier om troen på en vel­lyk­ket inte­gra­sjon:

Många mus­li­mer jag talat med här i Dan­mark säger att den hät­ska reak­tio­nen inte hand­lar om teck­nin­garna, utan om mus­li­mers och andra icke-danskars mar­gi­na­li­se­ring i det dan­ska sam­häl­let.

– Det tror jag inte på, säger che­f­re­dak­tören. Den här affären har ju expo­ne­rat mus­li­mer som vill bli sär­be­hand­lade, som vill skapa hat och mis­sämja. Det är ingen hem­lig­het att det finns extre­mis­ti­ska grup­per här i Dan­mark som utnyttjar att de bor i ett fred­lig tole­rant land – för det är precis vad Dan­mark är, oav­sett vad svenskar och andra tycker. Jag vill också påpeka att vi för ett halvår sedan gjorde en spec­ial­bi­laga om islam i Dan­mark, som fick pris av EU som ett exem­pel på “utmärkt inte­gra­tion­sar­bete”.

Vad har du lärt dig av “Muham­medaffären”?

– Jag har lärt mig ännu mer att upp­skatta humor och det dan­ska kyn­net. Humor är en brist­vara i värl­den, fram­för allt hos er (i Sve­rige), säger che­f­re­dak­tören. I fråga om humor går det tio svenskar på en dansk.

ANNONSE

– Och så har jag kom­mit till den trå­kiga insik­ten att inte­gra­tion kanske är ett omöj­ligt pro­jekt. Den här affären visar att det finns en klyfta mel­lan den väs­ter­länd­ska männi­skan och den mus­lim­ska värl­den som är större än Grand Canyon. 

Inte­gra­tion kanske omöj­lig”

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


  • Vi klarte ihvert­fall å følge opp paro­len “ja til et farge­rikt fel­le­s­kap”.

    Er det for­res­ten noen som hus­ker hva som skjedde med “ikke mobb ven­nen min!”?

  • Polin­korr

    Han har helt rett når det gjel­der humo­ris­tisk evne­for­skjell:-) Og ellers en mann med ryggrad..ikke alle har det.