I et debatt­fo­rum på SVs hjem­me­si­der omta­les Erik Sol­heim som par­ti­ets Vid­kun Quis­ling. Selv en aka­de­mi­ker som Hans Ebbing sier Sol­heim er uskik­ket til å bekle noen stil­ling for par­tiet, fordi han sank­sjo­nerte en folke­retts­stri­dig krig. Han mener at NATO stan­set ser­ber­nes for­dri­velse av kosovo­al­ba­nerne.

Debat­ten er en storm i et vann­glass, men sier noe om venstre­si­dens moralske krise. For en fløy i SV står anti­ame­ri­ka­nis­men over alt. Også kosovo­al­ba­ner­nes liv.

– Det er klart at folk er bekym­ret. Parti­le­del­sen burde hatt såpass finger­spitzg­efühl at de ikke plas­serte Sol­heim i en så sen­tral posi­sjon som de har gjort ved å bruke ham i valg­kam­pen. Erik Sol­heim har vært med på å ta Norge med i en folke­retts­stri­dig krig. Da kan han ikke ha en stats­råds­post som har med denne type spørs­mål å gjøre, altså uten­riks­mi­nis­ter eller utvik­lings­mi­nis­ter, utdy­per Ebbing over­for Dags­avi­sen.

En ting er at Sol­heim til­lot seg et stort hand­lings­rom. Det vises i Dags­avi­sen til at han for åpen skjerm tok avstand fra prin­sipp-pro­gram­met. Men det som vir­ke­lig fikk venstre­si­den i par­tiet til å gå amok, var at han og Kris­tin Hal­vor­sen støt­tet NATOs krig mot Ser­bia. Da ble han fra­tatt rol­len som uten­riks­po­li­tisk tals­mann.

ANNONSE

Det er en skam­plett det er vans­ke­lig å vaske bort. 

Len­ger til venstre var stand­punk­tene enda mer grum­sete, med pre­fe­ran­ser for ser­berne.

Det er få om noen som har for­søkt å se dette i et multi­kul­tu­relt per­spek­tiv. Hva sier det om soli­da­ri­tet i prak­sis? Er det noe som bare gjel­der hvis mot­stan­de­ren er USA, og/eller det skjer langt borte?

Norge “mis­tet” debat­ten om huma­ni­tære inter­ven­sjo­ner, og vår poli­tiske for­stå­else bærer preg av det.

Het­ses av sine egne på net­tet

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Det er jo litt søtt da, når du blir kon­fron­tert med per­son­hets, at dette ble sagt under for­ut­set­ning bare av at dette ikke kom til media.

  Ja, for det gjør jo saken bedre.

 • ch

  Jeg-tar-tog-for-å-være-miljø­venn­lig-mens-mine-råd­gi­vere-kom­mer-etter-i-fly-Sol­heim, en minis­ter­post ven­ter. Infor­ma­sjons­mi­nis­ter pas­ser bra til han, komiske Erik. 

  Jeg-hadde-ikke-penn-så-jeg-la-igjen-kassa­lap­pen-Stol­ten­berg ser ut til å nærme seg en nær per­fekt regje­ring, Skole­mat-til-18-kro­ner-Hal­vor­sen som finans­mi­nis­ter og Nobels-freds­pris-til-Castro-Lange­land som uten­riks­mi­nis­ter så går det som på skin­ner det her.

 • Yomama

  Jeg-hadde-ikke-penn-så-jeg-la-igjen-kassa­lap­pen-Stol­ten­berg” LOL! Kar­rakter­egen­ska­per en stats­mi­nis­ter ver­dig, får en si…