Det er nes­ten ikke til å tro: UD har ikke noe mate­riale som doku­men­te­rer krise­hånd­te­rin­gen i UD de første timene. Man hadde annet å tenke på, mel­der NRK Dags­nytt.

Hvor dypt stik­ker ønske om grans­king? VG kan for­telle at punk­tet om eva­lu­e­ring av regje­rin­gens inn­sats sto som num­mer fire på Bon­de­viks liste. Det var lær­dom­mer med tanke på frem­ti­dig inn­sats man skulle foku­sere på.

Det var først da en sam­let oppo­si­sjon truet med å over­kjøre regje­rin­gen, at Bon­de­vik ga seg. Så mye for den myke pre­di­kant.

Bon­de­vik sloss også med nebb og klør for å hindre at Mor­gen Wet­land kom med i utval­get. Er Bon­de­vik så dum? Neppe. Vi tror hel­ler han vet at nå ram­ler skje­let­tene ut av ska­pet.

Bon­de­vik ville stoppe Wet­land

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629