Kommentar

Det pågår for tiden en hissig debatt innad i RV og i Klassekampens spalter om Israel Shamir og hans norske oversetter Hans Olav Brendberg, som RV-leder Thorstein Dahle har bedt forlate partiet.

Vi har ofte lurt på hvorfor Dag og Tid er blitt et så kvasiradikalt blad, fullt av Chomsky, antiamerikanisme og annen grums. Det er neppe hele forklaringen, men KKs kommentator kan fortelle at Brendberg har spilt en sentral rolle i målrørsla.

Studentmållaget i Oslo er lokallag i Norsk Målungdom, ein
organisasjon der Hans Olav Brendberg i mange år var ein sentral
ideolog. Under leidingi åt Brendberg markerte NMU seg som ein
sterkt nasjonalistisk organisasjon. So seint som i 2000 var
Brendberg gjest på den årvisse nyårssamlinga for sentralt
tillitsvalde i Norsk Målungdom. Brendberg nyt framleis stor respekt
i målrørsla og sit i dag som varamann i styret åt Noregs Mållag.

Dagbladet, VG, Dagsavisen, NRK med fleire brukar ofte nemninga
«nasjonalistar» om nazistar og antisemittar. Det er ein
meiningslaus umgripsbruk med di det etter 1945 hev vore rimeleg
klårt at den norske nasjonen må forsvarast av andre enn desse. Det
er difor med uro at me observerar at talsmenn for antisemittisk
tankegods hev fenge innpass i målrørsla, ei rørsla mange reknar som
spjotspissen i striden for norsk kultur.

I ordskiftet kring Midtausten-konflikten har det vorte eit stadig
større samanfall i argumentasjonen frå høgreekstremistar,
venstreekstremistar og muslimske fundamentalistar. Sosialistane i
RV hev endeleg skyna at antisemittisme gjer seg dårleg millom
ålmenta i etterkrigs-Noreg. Er nasjonalistane i Studentmållaget og
NMU viljuge til å gjera den same grenseuppgangen?

Vi kan bare håpe KK gjør den samme grenseoppgangen. Vi har litt vanskelig for å se at dette gjelder avisen som helhet. Men dette er oppløftende tanker!