Grise­de­batt i Fæven­nen
(eller om sør­len­din­gers man­gel på tole­ranse!)

Det er noe svi­neri, mente en eller flere mus­li­mer (ukjent) om en teg­ning av en gris som Sen­tral­syke­hu­set i Agder, Kris­tian­sand, hadde hen­gende på ei dør på barne­av­de­linga – visst­nok for at det skal være enkelt å finne fram (i ste­det for num­mer), og for å live litt opp. SSA har nå fjer­net det stak­kars svi­net etter klage fra mus­li­mer som følte seg kren­ket, og avi­sen Fæven­nen fyl­les av inn­legg rundt denne saken som selv­føl­ge­lig er en gave­pakke til Frp (alle­rede sterkt parti på sør­lan­det) foran kom­mune­val­get – men også med enkelte for­sva­rere (er det disse Fal­laci kal­ler gress­hop­per…??): …“Og her snak­ker vi ikke om gris av kjøtt og blod, men en hel­ler små­kje­de­lig teg­ning. Enda en gang har “den blide” sør­len­ding vist at han eller hun har liten for­stå­else for andres kul­tur og tra­di­sjon. For det som fak­tisk er sen­tralt her er forståelse…å kunne ha en for­stå­else for at andre har en annen opp­fat­ning er en essen­si­ell del av det å leve i 2003.……For noen men­nesker er denne gri­sen på rom 177 et pro­blem, noe vi som med­men­nesker burde ha for­stå­else for.”

Et annet syns­punkt:

…“His­to­rien kan i beste fall beteg­nes som et hen­dig uhell. En arbeids­ulykke i tole­ranse som man enkelt kan rette opp ved å plas­sere gri­sen til­bake på plass. Denne his­to­rien set­ter ikke bare syke­hu­set i et lat­ter­lig lys, men den er også til sje­nanse for tole­rante, ikke-mili­tante mus­li­mer som selv river seg i håret over en slik ufor­stand”.

Den siste viser i inn­leg­get til­bake på et 25 år langt “ukom­pli­sert for­hold til det mode­rate islam”, med mus­limsk svi­ger­fa­mi­lie (eks-) i Tuni­sia. Hun kom­men­te­rer:
“Respek­ten har all­tid bøl­get fram og til­bake mel­lom oss. Men jeg har ver­ken kan eller vil lukke øynene for den mar­kante end­rin­gen som har skjedd i Norge og i den ara­biske ver­den siden den gang… Det fun­da­men­ta­lis­tiske islam har for lengst kom­met til Norge, og like­vel trek­ker teo­lo­gene og alle pro­fes­so­rene på skuld­rene, er det av like­gyl­dig­het eller ufor­stand?”

ANNONSE
ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629