Norske Legatum Publishing har allerede markert seg ved å gi ut bøker som tematiserer vår tids demografiske og sosiale endringer i Vesten. Tidligere i år kom Dere skal ikke erstatte oss! av Renaud Camus. Nå har forlaget også gitt ut Legitimate Preference – Who wants to lose the right to self-preference? av Timothé Vorgens.

Vorgens’ bok tar som utgangspunkt de pågående sosiale og demografiske endringene i Vesten. Endringene anser forfatteren som en ulykke for sitt eget land, og stiller derfor spørsmålet: Hva skal til for å stoppe dette? Hans svar er overraskende enkelt: Gjenreisningen av den legitime preferanse som den dominerende tankemåten også i Vesten.

Franskmannen Vorgens benytter resonnementer for å underbygge sine perspektiver. De begrepene, eksemplene og problemformuleringene han anvender er alle hentet fra Frankrikes situasjon. Likevel har diskusjonen en opplagt relevans for hele Vestens knipe. Og forfatteren kommer med et løsningsforslag. Det er handling – sosial  handling blant folkets masser – som  er det enkle svaret på et for mange tilsynelatende uløselig problem.

Resonnementene i Vorgens’ bok hviler på at verden ikke består av milliarder av identiske og gjensidig utskiftbare representanter av arten homo sapiens. Tvert imot, alle mennesker er spesifikke utgaver av denne felles art, det vi til daglig kaller folkeslag. Disse kollektivene avviker fra hverandre langs en rekke vesentlige dimensjoner. Og forskjellene er ikke bare overflatefenomener (slik som «hudfarge» e.l.), men de viktigste forskjellene befinner seg i dybden; det er forskjeller i mental fungering, kultur og innstilling. Disse medfører at den multikulturelle idyll som er påtvunget vesten ifølge Vorgens med nødvendighet har medført Vesten store problemer.  

Så hva er da løsningen? Ifølge Vorgens så handler det først om å avskaffe de skadelige kollektive illusjonene. Vesten plikter ifølge forfatteren å likefram erkjenne at alle folkeslag har en naturlig og iboende tendens til å velge seg selv. Her ligger intet mysterium. Dette er den mest selvfølgelige sak. Men problemet består i at denne preferansen har, på et underfundig vis, blitt erklært ugyldig og umoralsk i Vesten. Og merkelig nok er denne tanken kun diskvalifisert i Vesten. Det er nettopp det som skaper problemet. Og så lenge som den offentlige samtalen om Vestens framtid kun baserer seg på universalistiske ideologier og uholdbare forestillinger, så kommer en ikke videre. Det derfor bedre ifølge Vorgens å heller legge til grunn at alle mennesker har en iboende tilbøyelighet til å foretrekke seg selv og sin egen gruppe. Denne tendensen er solid forankret i menneskets natur, og det blir vanskelig å endre på den basert på den moralske anfektelser en måtte ha.

Å velge seg selv og sitt eget folk er det som Vorgens kaller for den legitime preferanse. Dette er bokens nøkkelbegrep.

I den legitime preferanse så ligger den ingen nedvurdering av andre folkeslag. Her er kun erkjennelsen av at verden alltid må ses fra et bestemt perspektiv, hvor det alltid er slik at det er noen som står en nærmere enn andre. At alle kan være like gode og like fortrolige, er ren illusjon. Det sier seg selv at denne erkjennelsen også vil få konsekvenser i praktisk handling, slik som hvem skal man hjelpe og hvem som skal ha hvilke rettigheter. Et samfunn basert på legitim preferanse og et som avviser dette, blir høyst forskjellige.

Forfatteren understreker videre at folkenes naturlige selvpreferanse er høyeste grad legitim (altså riktig og rimelig). Begrunnelsen er at den leder hver enkelt gruppe til en opprettholdelse av sitt levevis og sikrer gruppens overlevelse på lang sikt. Vorgens poengterer at dette dessverre ikke er tilfelle for Vesten i dag; i stedet er vi godt på vei mot undergangen. Forfatteren argumenterer altså ut fra konsekvensene som følger av ulike måter å se verden på. Hensynet til eget folks langsiktige overlevelse anser forfatteren som noe som går framfor alle andre av hensyn. Vorgens gjør i sakens anledning også Ciceros ordspråk om at folkets vel er den høyeste lov (salus populi suprema lex esto) til sitt eget.

Vorgens’ antakelse om gruppers rett til å foretrekke seg selv og dermed ivareta sine egne interesser og sikre sin egen langsiktige overlevelse, står i kontrast til den rådende egalitære ideologien i Vesten. Han avviser fullstendig at det perspektivet som han legger fram ikke er moralsk høyverdig. Forfatteren argumenterer for hvilken undergravende og skadelig funksjon de universalistiske og egalitære ideologiene har overfor Vestens befolkning. Fraværet av den naturlige og legitime preferanse i Vesten har dypt skadelige langsiktige konsekvenser.

Timothé Vorgens’ bok leder til ettertanke om de langsiktige følgene vår tids herskende egalitære ideologi. Hva er konsekvensene for vårt eget samfunns soliditet og framtidige løpebane gitt at samfunnet blir liggende på samme kurs? Men forfatteren formulerer ikke bare et problem, han kommer også med en løsning. Og for ham ligger svaret i den rekken av valg som hvert enkelt menneske står ovenfor.

Den legitime preferanse bygger ifølge Vorgens på menneskelig natur og utøvelsen av den rimelige og naturlige preferansen sikrer de langsiktige interessene til ens folkegruppe. Den legitime preferanse hviler slik altså på et solid grunnlag og det i motsetning til de universalistiske fantasiene om alles likhet.

 

Øyvind Eikrem, forsker NTNU og politisk nestleder Norgesdemokratene

 

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!»

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.