Rapporten presenterer funn fra en studie om diskrimineringserfaringer blant muslimer i Norge.

43 prosent av de 821 muslimske respondentene i rapporten svarte at de «ofte» eller «noen ganger» har hatt en følelse av å ikke høre til i det norske samfunnet.

– Hvis vi ser på erfaringene og tidligere dokumentasjon, ser vi en økning i muslimer som rapporterer om opplevd diskriminering. Så er det viktig å understreke at det er vanskelig å måle diskriminering basert på opplevelser alene. Men svarene her gir innsikt i ulike typer erfaringer, sier forsker fra HL-senteret, Cora Alexa Døving, til Aftenposten.

Det fremgår av rapporten at det er en psykisk belastning for muslimer å oppleve diskriminering. Et grunnmotiv i erfaringsfortellingene er situasjoner som «forbigås i stillhet».

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Likestillingssenteret KUN, på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

En av tre muslimer skjuler troen sin

I rapporten kommer det videre fram at 33 prosent sier at de har skjult sin religiøse identitet av frykt for negative holdninger.

Flere menn (37 prosent) enn kvinner (29 prosent) skjuler sin religiøse identitet av frykt for negative holdninger. 21 prosent sier de har opplevd diskriminering i møte med offentlige institusjoner på bakgrunn av sin religiøse identitet.

– Til sammen utgjør dette et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet mot diskriminering på bakgrunn av religiøs tro. Vi vil bruke denne innsikten i arbeidet for å redusere fordommer mot norske muslimer og bekjempe forskjellsbehandling på bakgrunn av religiøs tro, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Imdi.

Døving fra HL-senteret sier til Aftenposten at tallene er «alvorlige», men at det er viktig å være nyansert. I undersøkelsen spør de ikke hvor ofte muslimer har opplevd diskriminering, men om de har opplevd det i løpet av det siste året.

Grunnmotiv i negative erfaringer

Utdypende analyser av respondentenes egne beskrivelser viser at ekskludering fra det norske fellesskapet utgjør et grunnmotiv i negative erfaringer blant muslimer.

Både muslimske kvinner og menn forteller om avslag eller sosial ekskludering i jobbsammenheng, på grunn av sin religiøse tro.

Den kvantitative undersøkelsen viser at én av fire respondenter har opplevd trakassering og skjellsord rettet mot seg, de siste 12 månedene, i det offentlige rom. Muslimfiendtlige ytringer dreier seg ofte om at muslimer utdefineres fra det norske fellesskapet.

Et annet tydelig mønster i studien er at mediene oppleves som en kilde til negative forestillinger om muslimer. Det å lese eller lytte til medier, beskrives som en form for personlig diskrimineringserfaring.

Betydningen av mediefremstillinger kommer også fram i beskrivelser av konfrontasjoner med kolleger, og i følelser av utrygghet når det rapporteres om store internasjonale hendelser som kobles til islam eller muslimer.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.