Vårt Land går på lederplass mandag inn for at sperregrensa ved valget senkes til 3 prosent. Hovedbegrunnelsen er at nærmere 300.000 stemmer, eller hver sjette stemme ved valget, kan bli bortkastet dersom Venstre, MDG, KrF og Rødt ikke kommer over sperregrensen.

Dersom dei fire nemnde partia bryt sperregrensa ved valet, vil desse stemmene utløyse såkalla utjamningsmandat. Det er berre partia som kjem over sperregrensa som får ta del i potten på 19 utjamningsmandat. Funksjonen til desse utjamningsmandata er å jamne ut forskjellen mellom kor mange veljarar som står bak kvar representant på Stortinget.

Det er grunn til å merke seg orda frå jusprofessor og medlem av vallovutvalet, Eirik Holmøyvik, som omtalar situasjonen der så mange veljarar tapar stemma si, for eit demokratisk problem. (Vårt Land)

Avisen nevner ikke at også Demokratene og PdK kjemper for å nå stemmegrensen på 4 prosent, men lener seg på Valglovutvalget, som i sin innstilling fra 2020 anbefaler en sperregrense på 3 prosent.

Vallovutvalet har gjort grundige vurderingar av korleis valsystemet kan betre forholdet mellom representasjon og stemmer, og har dermed landa ned på at ei sperregrense på 3 prosent vil vere mest hensiktsmessig. Det er fordi sperregrensa har så mykje å seie for samsvaret mellom stemmer og representasjon for dei små partia. (Vårt Land)

Fakta om valglovutvalgets anbefalinger (NTB):

* 16-åringer bør få lov å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, anbefaler flertallet.

* Valgdistriktene bør være de samme som de gamle fylkene, ifølge flertallet. Det vil si at vi får 19 valgdistrikter fordelt på dagens 11 fylker. Mindretallet ønsker at valgdistriktene i utgangspunktet følger de nye fylkene, men åpner for unntak for Viken og Finnmark.

* Den såkalte arealfaktoren, som tar hensyn til valgkretsens geografiske størrelse, bør fjernes. Det vil gjøre at Finnmark og Nordland vil tape et mandat hver, mens Akershus og Vestfold får et nytt hver.

* Sperregrensen for stortingsvalg bør senkes fra 4 til 3 prosent.

* Det bør innføres personvalg ved stortingsvalg.

* En klageordning på valgresultatet bør innføres. Høyesterett bør få mulighet til å overprøve stortingsrepresentantenes godkjenning av valg på seg selv.

* Valgloven bør ha en beredskapshjemmel som gjør at valg kan utsettes eller forlenges, eller det kan arrangeres omvalg, i tilfelle det skulle skje naturkatastrofer, terrorangrep eller andre ekstraordinære hendelser som hindrer en vesentlig del av velgerne i å stemme.

* Elektroniske valg frarådes, men myndighetene blir bedt om å vurdere å innføre det for folk med funksjonsnedsettelser når løsningene er sikre nok.

* Flertallet foreslår at stortingsrepresentanter ikke bør kunne utnevnes til statssekretærer eller ansettes som politiske rådgivere.

* Utvalget vil ikke åpne for suspensjon av stortingsrepresentanter.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.