– Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet og de som stiller aller svakest er de uten formell kompetanse og de med liten yrkeserfaring. Da pandemien traff Norge satte regjeringen inn en rekke tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen, men krisen er langt fra over. Derfor foreslår vi å bevilge 323 millioner kroner til en ny tiltakspakke rettet mot innvandrere, sier integrerings- og kunnskapsminister Guri Melby (V).

Tiltakspakken består av sju målrettede grep som blant annet innebærer at flere får muligheten til utvidet introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

– Erfaring fra tidligere kriser viser at arbeidsledigheten blant utsatte grupper, kan bli varige dersom vi ikke setter inn tiltak. For regjeringen er det derfor viktig å stille opp med utvidet programtid og opplæring, et styrket innhold og mer hjelp til å komme i arbeid etterpå, sier Melby.

Styrker introduksjonsprogrammet og norskopplæringen

Flyktninger og andre nyankomne innvandrere som etter planen skal avslutte introduksjonsprogram og norskopplæring våren 2021 vil møte et utfordrende arbeidsmarked.

– Deltakere som er i sluttfasen av introduksjonsprogrammet vil derfor få rett til utvidet  opplæring i inntil fire måneder, hvis de har behov for det.  De har også rett til karriereveiledning hvis de har behov for det, sier Melby. Deltakere som er i sluttfasen av norskopplæringen får rett til inntil 4 måneders utvidet opplæring.

Millioner til informasjonsarbeid

Personer født utenfor Norge er fortsatt overrepresentert blant de med påvist korona-smitte.

For at innvandrerbefolkningen skal være oppdatert på viktig informasjon om smittevern og andre koronatiltak, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner med 20 millioner kroner.

– Frivillige organisasjoner er en viktig aktør for å nå ut med informasjon til innvandrermiljøer. Derfor vil vi bevilge ekstra penger til organisasjonene, slik at de kan fortsette dette arbeidet, sier Melby. Midlene skal forvaltes av 20 utvalgte kommuner som har mange innbyggere med innvandrerbakgrunn.  Dette skal bidra til at organisasjonenes tiltak i enda større grad tilpasses lokale behov.

Dette kommer i tiltakspakken:

  • 135 mill. kroner til utvidet opplæring (4 måneder) for deltakere i sluttfasen av introduksjonsprogrammet. De skal også få rett til behovsprøvd karriereveiledning.
  • 120 mill. kroner til utvidet opplæring (4 måneder) for personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som skal avslutte sin opplæring våren 2021.
  • 10 mill. kroner til tilskudd til norsktrening i regi av frivillige organisasjoner.
  • 10 mill. kroner til tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring. Ordningen skal bidra til mer fleksibilitet og innovasjon i det kommunale norskopplæringstilbudet.
  • 25 mill. kroner for å styrke tilskuddsordningen Jobbsjansen.
  • 20 mill. kroner til frivillige organisasjoner til informasjonstiltak knyttet til virusutbruddet rettet mot innvandrerbefolkningen
  • 3 mill. kroner til å styrke IMDi slik at de bedre kan følge opp ulike tiltak for å redusere koronasmitte blant innvandrere, slik som koordinering av informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen.

Mer om regjeringens krisepakke kan du lese her.

Regjeringen.no