Solveig Husøy, redaksjonssjef i NRK Brennpunkt svarer på kritikken i Documents artikkel Helsemyndighetene lot seg styre av NRK – ga blaffen i faglige vurderinger:

Document.no har publisert en lengre artikkel om NRK Brennpunkt og programmet «Pengespesialistene» der det fremkommer til dels kraftig kritikk mot redaksjonen og de journalistiske arbeidsmetodene.

Når NRK Brennpunkt har valgt å undersøke norske avtalespesialister, er det fordi disse forvalter både stor tillit og milliarder av kroner på vegne av fellesskapet.

Vi synes det er fint at journalister driver kritisk journalistikk på andre journalister. Det er med på å skjerpe oss alle. Men kritikken må bygge på korrekte fakta, og de som kritiseres må få anledning til å imøtegå kritikken. Ingen av delene har vært tilfelle i denne saken. Vi har derfor behov for å svare på noen av påstandene som blir fremsatt.

Et gjennomgående poeng i artikkelen er at Brennpunkt i samarbeid med helsemyndighetene har bygd en ulovlig database. Det er ikke korrekt. Brennpunkt har på vanlig vis brukt Offentleglova til å søke innsyn i samtlige regninger som norske avtalespesialister har sendt Helfo i perioden 2016-2019. I samarbeid med Helsedirektoratet som eier dataene, har vi funnet en måte å gjennomføre dette på uten at det bryter med norsk personvernlovgivning. Dette har vært hele poenget i samtalene våre med Helsedirektoratet som Document.no forsøker å mistenkeliggjøre.

Journalistikk er fritatt fra en del av bestemmelsene i personopplysningsloven. Dette er eksplisitt stadfestet i § 3, med tittelen «Forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten». Databaser opprettet utelukkende for journalistiske formål faller utenfor søknads- og konsesjonsplikten. Document.no mer enn antyder at NRK Brennpunkt har brutt bestemmelsene i loven. Dette er feil. Personvernet til enkeltleger og pasienter er
ivaretatt. Databasen består av faktaopplysninger hentet fra offentlige registre, som knytter seg til profesjonelle aktørers offentlige yrkesutøvelse.

Document.no anklager Brennpunkt for å ha underslått fakta og for å ha nektet å publisere informasjon fra overlege dr.med. Jon Skranes. Dette er ikke korrekt. NRK Brennpunkt har aldri tatt kontakt med eller blitt kontaktet av Skranes i arbeidet med «Pengespesialistene». Vi har heller ikke mottatt noen uttalelser fra denne overlegen. Skranes er kritisk til å bruke Norsk Helseatlas som sammenligningsgrunnlag når man ser på diagnosepraksis hos enkeltleger. Det er vi enige i. Vi ba i stedet Norsk Pasientregister (NPR) sammenstille relevante tall for oss. Dette ble derfor en av mange viktige kilder til å bruke begrepet «overbehandling».  Pediaterforeningens leder gjorde faglig kontroll av materialet vi fikk fra NPR. 

Document.no fremholder at Brennpunkt er felt i Pressens faglige Utvalg for metodebruken i filmen «Legekoden». Dette er feil. PFU hadde ingen innvendinger mot metodebruken, men mente at Brennpunkt skulle vært enda tydeligere da de kritiserte partene ble konfrontert i filmen. Akkurat på dette punktet ble NRK felt av utvalget. Men det blir direkte misvisende å forøke å klistre denne PFU-avgjørelsen til det metodiske arbeidet som er gjort både i «Legekoden» og i «Pengespesialistene».

NRK har ikke blitt forelagt den til dels betydelige kritikken som rettes mot Brennpunkt, før artikkelen ble publisert. Dette fremstår som et tydelig brudd på pressens etiske regelverk, som også Document.no hevder å være underlagt.

Hva leger krever av penger fra staten, er ingen privatsak. Hva de har hatt av saker hos Helsetilsynet, er heller ingen privatsak. Og hvordan de utøver legegjerningen på det offentliges vegne, er ingen privatsak.

At journalister underveis i et researchløp samler informasjon, for eksempel ved kobling av ulike datakilder, er innenfor både lovverk og etikk. NRK mener derfor at en lang rekke av de påstandene som er fremsatt i artikkelen, faller på sin egen urimelighet og viser manglende kunnskap om personvernlovgivningen i Norge.

Det er verdt å minne om at den omtalte barnelegen har tapt sin sak mot Helfo i alle rettsinstanser. Hans klage mot NRK Brennpunkt til Pressens faglige utvalg (PFU) førte heller ikke fram.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!