Norrby i Borås sett fra luften. Foto: Borås stad.

Strømmen av dårlige nyheter fra Sverige er så omfattende og sterk at den for lengst har bedøvet den jevne leser. Tre drap her, to gjengvoldtekter der, åtte bilbranner her og der – slike «hendelser» registreres hastig, og fester seg i liten grad i minnet med mindre man følger spesielt godt med.

Dessuten må man ofte lete aktivt eller lese såkalte «alternative medier» for i det hele tatt finne negative nyheter som bryter med glansbildet mange hovedstrømsmedier fortsatt insisterer på å tegne av söta bror. «Vi på Saltkråkan» synes mer og mer som en fjern drøm.

Når en rapport som omhandler integrasjonsmedaljens upolerte bakside, en sjelden gang blir tilgjengelig, og den til alt overmål er forfattet og godkjent av det offisielle Sverige, oppleves det som ekstra sterkt å lese om konsekvensene av en forfeilet innvandringspolitikk og import av ikke-vestlig kultur.

Språkdrakten i den offisielle rapporten er nøktern, beskrivelsene presise og metodikken preget av svensk grundighet. Effekten blir derfor overveldende på leseren, og man spør seg vilkårlig: Hvordan og hvorfor har svenskene tillatt denne utviklingen år etter år?

Søppel er kastet rett på fortauet fra en leiegård i Norrby. Foto: Borås stad.

Rapporten er utarbeidet av Stadsledningskansliet i Borås og gjelder bydelen Norrby, som har vært klassifisert som et av Sveriges 22 «särskilt utsatta områden vilket är den högsta nivå av utsatta områden enligt polisens klassning». I Norrby bor det drøyt 4.000 personer mot ca 112.000 i hele Borås.

2014 utgjorde invånare födda i Sverige den största gruppen (41 procent) följt av invånare med födelseland Somalia (17 procent). 2018 hade andelen personer födda i Sverige minskat till 37 procent och andelen födda i Somalia hade ökat till 20 procent.

I jämförelse med Borås där invånare födda i Sverige utgjordes av 80 procent 2014 respektive 77 procent 2018 är Norrby att betrakta som ett etniskt segregerat område. Majoriteten av utrikesfödda 2018 som ökat sedan 2014 utgjordes av personer födda i Somalia.

Personene i den somaliske befolkningen tilhører flere klaner som har sine egne regler, sosiale normer og verdisyn. Dette kommer til uttrykk gjennom blant annet:

 1. Egen rättsskipning.
 2. Rivalitet/stereotypiserande mellan klanerna/klanmedlemmarna.
 3. Att det skulle finnas föreningar på området som endast är öppna för vissa klaner eller en specifik klan.
 4. Personer från de mindre klanerna utsätts – får inte vara med och delta i vissa sammanhang.
 5. Kvinnor är i avsaknad i det allmänna rummet (exempelvis somaliska föreningen).
 6. Klanerna rankas olika högt och lågt av befolkningen.
 7. Egna/egen äktenskapsrådgivare.
 8. Klanen hjälper individen med resurser.
 9. Föreställningar om att man inte bör/får gifta sig över vissa klangränser.
 10. Större klaner gör insamlingar till andra klanmedlemma.
 11. Tendenser till att man i kompisgruppen har lägre status på grund av sin klantillhörighet.
 12. Vissa äldre inte vill föra en dialog med personer från andra klaner.

Andelen yrkesaktive i Norrby var i 2018 på 30 % mot 49 % i hele Borås, og gjennomsnittsinntekten i Norrby er under halvparten av gjennomsnittsinntekten for hele Borås. Man kjenner igjen mønsteret fra spesielt Oslo, der opphopning av ikke-yrkesaktive personer med lav kompetanse og manglende kulturelle og språklige ferdigheter resulterer i fattigdom og nød.

De låga inkomsterna ger sig uttryck på olika sätt. Några av de intervjuade yrkesverksamma berättar att de i sina verksamheter ser barn som går med tunna kläder under vinterhalvåret (cirka två barn per klass) liksom att föräldrarna och barnen ofta berättar att de inte har råd hemma att till exempel köpa mat, gå med i föreningar eller flytta ifrån området.

Nivået på utdannelse og antall skoleår blant beboerne i Norrby er katastrofalt lavt. Innvandrerbefolkningen scorer dårligere enn etniske svensker i de fleste kategorier, og gapet er spesielt stort i kategorien for dem med ni års skolegang eller kortere.

I jämförelse mellan 2014 och 2017 har antalet utrikesfödda med förgymnasial utbildning mindre än 9 år ökat från 954 personer till 1 066 personer. För svenskfödda individer med denna lägre utbildningsnivå, förgymnasial utbildning mindre än 9 år, har under samma tidsperiod antalet minskat från 66 till 38 individer. […]

Många av barnen har inte föräldrar som kan hjälpa dem med läxorna på grund av brister i det svenska språket. […] Man uppfattar också att vissa föräldrar inte ser vitsen med att barnen ska gå till skolan varje dag. Skolan tycks heller inte ta särskilt stor plats i vissa elevers liv och eleverna har många gånger svårt att prestera. […]

Kunskapen om sex och samlevnad är mycket låg bland eleverna där uppfattningen bland några av de yrkesverksamma är att den kunskapen främst inhämtas från pornografin. […] Vissa lektioner är stökigare än andra om det till exempel är kvinnor som håller i lektionerna eller om ämnet för lektionen är att anses som någonting som kopplas samman med «kvinnliga arbetsuppgifter».

Man kjenner også igjen sosiale og kulturelle markører som lav deltagelse på foreldremøter, høy terskel for å snakke om psykiske problemer, trangboddhet og et utstrakt misbruk av leieforhold og ℅-adresser. Resultatet er at det svenske folkeregisteret er fullt av feil og mangler. Staten har mistet oversikten over egne borgere.

En sofa er dumpet i en kjellergang i en leiegård i Norrby. I rapporten heter det at «källargångarna ofta upplever en kraftig doft av urin och cigarettdoft samt att många ungdomar hänger där». Foto: Borås stad.

Avsnittet om «Kultur, tradition, religion och sociala normer» er som et ekstrakt av alle de problemene som liberale innvandringstilhengere forsøker å feie under teppet, alternativt forklare som «berikelse og mangfold», når det ymtes frempå om reduksjon eller stopp i innvandringen.

Her er listen over sosiale normer og verdier der innvandrerbefolkningen skiller seg fra majoritetsbefolkningen:

 • Att fasta under Ramadan
 • Begränsande av flickor
 • Besöka moskén
 • Flickor har mycket sysslor hemma
 • Grov språkföring (bland ungdomar; samtliga geografiska platser)
 • Gå i koranskola
 • Hjälpsamhet
 • Högt barnskaffande
 • Ibland tillfrågas familjerna för godkännande innan ett giftermål kan/får ske
 • Månggifte
 • Machokultur
 • Man får inte gå var man vill, man får inte klä sig som man vill och man får inte prata med vem man vill
 • Pojkarna har större friheter än tjejer (att vara ute)
 • Samkönade äktenskap och homosexualitet betraktas som haram
 • Slöjbärande
 • Synsätt att kvinnan ska vara hemma och är mindre värd
 • Traditionell könsbaserad ansvarsfördelning i hushållet
 • Uppfostringsresor (om barnet inte sköter sig i exempelvis skolan kan föräldrarna skicka dem till hemlandet)

Kriminalitet er utbredt og gjenspeiler seg i at gjengene og klanene har kontroll over sine respektive territorier. Dette kan f.eks. dreie seg om at man skaper så mye ubehageligheter i en trappeoppgang, at personer fra en annen klan eller etnisitet til slutt velger å flytte.

Sosial kontroll og æreskultur er «vanlig»

Majoriteten av informanterna uppgav att man har erfarit hedersrelaterat våld och förtryck på Norrby och inom sina verksamheter och att det i vissa miljöer till och med är normaliserat. Till exempel föreställningarna att män som inte kan försörja sin familj är en dålig man, att en mamma som tillåter sitt barn att gå utan slöja är en dålig mamma eller att flickor inte tillåts gå ut.

Men også her har kvinner i alle aldre det verst. De er utsatt for begrensninger i bevegelsesfrihet, regulær overvåkning på f.eks. skolen, en normalisering av den bestialske skikken med omskjæring (gjelder her samtlige somaliske jenter og kvinner), tvangsekteskap og utstrakt mangel på kunnskap om egne rettigheter som et presumptivt selvstendig og fritt menneske.

Islam bidrar til radikalisering og forsterker utenforskap

Ikke overraskende finner man i avsnittet «Radikalisering och våldsbejakande extremism» nøkkelen til hvorfor store deler av innvandrerbefolkningen i Norrby lever slik de gjør: Islam. Det offisielle Sverige sier det rett ut:

Med radikalisering och våldsbejakande extremism avses händelser och processer som leder till att förmågan [evnen til] att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter försvagas och hotas.

Våre umistelige verdier som hele den vestlige kulturkrets bygger på, skal altså gjennom radikalisering og voldsforherligende ekstremisme svekkes og trues.

Svekkelsene og truslene kommer åpenlyst og mer subtilt:

I många av miljöerna på området har man erfarenhet av att vissa av invånarna genomför radikala yttringar och handlingar. Dessa yttringar kan delas in i följande områden:

 1. Det som är förbjudet (haram). Det kan röra sig om att man anser att HBTQ är förbjudet eller att inte bära slöja. Det har även förekommit att ungdomar haft åsikter om Pride.
 2. Hur man ska leva (rätt levnadssätt). Till exempel ungdomar som förkunnar vikten av att be eller berätta om den rätta tron eller vad kvinnor ska respektive inte ska göra. Vissa verksamheter har även erfarenhet av ungdomar som har bett på skoltid.
  Observera att be inte per automatik innebär att man har radikaliserats utan snarare att det kan bli konflikter mellan rätten att utöva sin religion och skolplikten och att detta kan tolkas antingen som en radikalisering eller en konflikt mellan olika synsätt.
 3. Vi och dem (uttryck för polarisering). Vid ett flertal tillfällen under perioden 2015-2019 har till exempel parkeringsvakter blivit uppmanade att inte komma till Norrby eller hänvisade att lämna detsamma. Personer på området har således ansett sig ha rätt att diktera villkoren för vad som ska göras och av vilka som kan göra saker i området. I detta fall har man även använt våld och beskjutit parkeringsvakter med luftvapen.
 4. Våldsbejakande yttringar. Inom främst en verksamhet har man kommit i kontakt med ungdomar där man öppet yttrat sig positivt till IS och övergreppen i Syrien.

De lokale moskéenes misjoneringsvirksomhet, koranskoler, moralpoliti, etablering av muslimske skoler, tilbakevendte IS-krigere, klankonflikter, familiebråk, forsøpling, mangel på tillit – alt lyder dessverre kjent også her i Norge.

Moskéenes rolle overfor barn beskrives slik:

Avseende moskén på Magasinsgatan i Borås har Försvarshögskolan tidigare kunnat konstatera att koranskolan har utövat negativa påtryckningar mot barn:

Påtryckningar bedöms börja redan i sjuårsåldern, t ex i form av inte prata med barn av motsatt kön etc. Informanter menar att ”unga försvinner från skolan till koranskolan.” Det har även förekommit att ungdomar efter skoldagen kommit till moskén för att ”tvättas” från det de lärt sig under skoldagen. Informanter menar också att ”värstingarna” (inom extremistmiljöer) har verksamhet för 6-12 åringar med saft, bullor och TV-spel.

Moderaternas (M) leder Ulf Kristersson sammen med politiet i Norrby under valgkampen i Sverige den 17. august 2018. Foto: Adam Ihse / TT / Scanpix.

Alle er til slutt tapere

Taperne i denne kulturen er på individnivå kvinner og barn, spesielt småjenter som tvinges inn i en underkuet og ufri livsførsel. På gruppenivå taper gruppen fordi den med sine skikker og lovreligion, som er ikke-kompatible med vestlig levesett og verdier, effektivt melder seg ut av storsamfunnet. Gruppen står igjen på perrongen når toget går.

På samfunnsnivå taper alle. En tildels dysfunksjonell befolkningsgruppe som trenger store pengeoverføringer fra den delen av befolkningen som er yrkesaktiv og i mindre grad er brukere av sosiale ytelser fra stat og kommune, virker som et drensrør på statens pengesekk. Den pengesekken fylles opp med skatter og avgifter fra de yrkesaktive, og blir tømt ved en skjevdeling som gjør at det blir mindre penger igjen til fellesgoder som skoler, infrastruktur, helsetjenester m.m.

Men å påpeke de negative konsekvensene av denne kulturens utbredelse har vært ensbetydende med å bli rasiststemplet og erklært islamofob, xenofob – og brun. Forhåpentligvis er dette i ferd med å endre seg når – til og med! – det offisielle Sverige beskriver tingenes tilstand på nøkternt vis. Fakta har ingen farge, heller ikke brun.

I likhet med den bedøvende strømmen av negative nyheter fra Sverige, sitter man igjen med en nummen følelse etter å ha lest gjennom rapporten fra Norrby i Borås. Men én setning fester seg allikevel spesielt på minnet:

Slöjbärande redan vid 1-års ålder har börjat förekomma i förskolan.

Rapporten fra Borås kommune er tilgjengelig her.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.