Norge vil bidra med over 5 milliarder kroner til fattigdomsbekjempelse, først og fremst i Afrika, de neste tre årene.

Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA) får drøyt 3 milliarder kroner, og Det afrikanske utviklingsfondet (ADF) får drøyt 2 milliarder kroner for perioden 2020-2022, opplyser utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

– 33 av de 47 minst utviklede landene i verden finner vi i Afrika sør for Sahara. Like fullt har andelen av verdens bistand som går til denne regionen, sunket de senere årene, konstaterer han.

– Vi ønsker å bidra til å snu denne utviklingen og øker innsatsen i disse landene slik at de kan nå bærekraftmålene og utrydde all fattigdom innen 2030, sier Ulstein.

Lån og gaver

Verdensbankens IDA-fond er øremerket verdens 74 fattigste land og gir sterkt subsidierte lån og gavebistand til disse.

Om lag to tredjedeler av bidragene går til afrikanske land. De neste tre årene vil fondet prioritere klimatiltak, kvinner og likestilling, utvikling av privat sektor, jobbskaping og bedring av landenes finansielle styresett.

For hver dollar giverland bidrar med til fondet, går tre dollar til de fattige landene.

Klimatiltak

Det afrikanske utviklingsfondet (ADF) bistår fattige land i Afrika med rådgivning og sterkt subsidierte lån, særlig rettet mot infrastrukturprosjekter innen energi, landbruk, vann- og sanitæranlegg.

Fondet støtter også tiltak for å forebygge klimaendringer og bidrar til å fremme likestilling, skape arbeidsplasser og øke tilgangen til yrkesutdanning.

– Jeg er glad for at Afrikafondet vil fokusere på bærekraftige matsystemer og klimasmart landbruk. Fondet vil også trappe opp innsatsen for entreprenørskap og jobbskaping for ungdom, sier Ulstein.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!