Per Willy Amundsen er en norsk stortingsrepresentant for Frp og tidligere justis- og beredskapsminister, 2016 – 2018. Han sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Han har nå blitt kontaktet, av Facebook i Norge, som også har tatt kontakt med SMK – statsministerens kontor, etter å ha postet et innlegg på Facebook hvor han gir uttrykk for at han ønsker å gi politisk asyl til en britisk statsborger.

Det betyr at Facebook kontakter den norske regjeringen, ved statsministeren, etter at en av våre folkevalgte stortingsrepresentanter har gitt uttrykk for en helt legitimt ytring på deres plattform i Norge.

Med beskjed om at innlegget skal fjernes – hvis ikke vil Facebook selv sensurere dette.

Dette er alvorlig.

Facebook overlater altså ikke til det norske rettssystemet å vurdere hvorvidt ytringen representerer en straffbar handling eller ikke.

Heller ikke taes det utgangspunkt i landets egen lovgivning og dens retningslinjer her. Slik en norsk medieredaksjon gjør når disse evt. fjerner, eller velger å ikke publisere ytringer.

Facebook i Norge opererer i stedet etter sine egne lover og regler – i Norge. Dersom de møter motstand, henvender de seg til Regjeringen ved statsministeren.

Slik kan vi ikke ha det i en suveren stat.

Amundsen har nettverk og innflytelse. Her har han langt større muligheter enn menigmann for å tvinge Facebook i Norge til å følge norsk lovgivning. Jeg håper han har anledning til å gjøre et forsøk her.

Når Facebook opererer i Norge bør de være forpliktet til å rette seg etter norsk lov.

Her den norske grunnlovsfestede ytringsfriheten absolutt, og i prinsippet ubegrenset.

I Norge har vi et eget lovverk som omfatter de ytringer som, på grunn av ytringsfriheten, når ut i offentligheten, og kan vurdere hvorvidt disse representerer et straffbart forhold eller ikke.

Dvs at den norske ytringsfriheten har ikke anledning til å stoppe ytringer i forkant, men rettsapparatet tar seg av evt. lovstridige ytringer – hets, personangrep etc. som fremkommer.

Facebook i Norge bryter derfor med den norske Grunnloven, når de driver sensur i tråd med egne retningslinjer, uavhengig av hva som omfattes av Norges egen lovgivning her.

Norske plattformer sensurerer idag ytringer som er straffbare. Dette skjer i tråd med norsk lovgivning her.

Men Facebook opererer i stedet med egne regler, som går langt utover hva som omfattes av det norske lovverket.

Dette er en form for privatjustis, som undergraver landets eget rettsvesen og den lovgivning som våre folkevalgte har vedtatt.

Når Facebook opererer i Norge, bør de overlate til vårt eget rettsapparat å vurdere lovligheten av ytringer.

Norge er en i høy grad velfungerende rettsstat. Våre lover og regler er fullt ut istand til å behandle såkalte hatefulle ytringer.

Det bør derfor finnes sanksjoner som kan tas i bruk for å tvinge Facebook i Norge til å innrette seg etter norsk lov, som alle andre selskaper som opererer i Norge.

Hvorfor skal Facebook i Norge ha særskilt fritak her?

 

Lei av Facebook? Følg oss på MeWe, da vel!