Holmlia sentrum.

OSLO TINGRETT: En somalisk statsborger er varetektsfengslet, siktet for å ha voldtatt en jente på Holmlia tirsdag. Mannen, av mediene omtalt som «gutten» og «17-åringen», er også siktet og tiltalt for en rekke andre forhold.

Somalieren skal ha voldtatt en jente i slutten av tenårene på en adresse på Holmlia tirsdag ettermiddag. Overgrepet skal ha skjedd innendørs. Politiet rykket ut med seks biler og fikk pågrepet mannen samme kveld.

Onsdag ble han framstilt for varetektsfengsling bak lukkede dører i Oslo tingrett. Han ble fengslet for to uker.

17-åringen er somalisk statsborger. Han er uten fast arbeid og går heller ikke på skole. I retten møtte siktedes kontaktperson i barnevernet samt ytterligere en representant for barnevernet. I tillegg møtte siktedes verge, som hadde behov for tolk. Etter navnet å dømme er vergen ikke i familie med siktede.

«Gutten», som forøvrig fyller 18 om få måneder, er omtalt som en kjenning av politiet – ikke uten grunn. Somalieren er mistenkt for en rekke andre forhold, inkludert ran- og ransforsøk.

For den som er under 18 skal det mye til å få en fengslingskjennelse. Politiet ville ha ham fengslet på grunn av faren for bevisforspillelse, men det ble avvist av retten, som derimot peker på gjentakelsesfaren.

Det kreves likevel en «sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå et nytt lovbrudd om han ikke fengsles nå», som retten skriver.

Retten konkluderer med at fengsling er «tvingende nødvendig» for å hindre somalieren i å begå mer voldskriminalitet, og sikter med det til straffbare handlinger som kan gi minst seks måneders fengsel.

Retten ved dommer Kenneth Høgevold påpeker at 17-åringen er siktet og tiltalt for en rekke lovbrudd fra høsten 2017 til nå, og viser særlig til følgende forhold:

– Medvirkning til ran og ransforsøk 3. februar 2018.

– Bæring av kniv 28. desember 2018.

– Trusler med kniv 3. februar 2019.

– Skadeverk 27. februar 2019 og 22. april 2019, samt brudd på besøksforbud 22. april 2019.

– Bæring av kniv 22. april 2019.

– Bæring av kniv 14. mai 2019.

– Seksuelt krenkende atferd 22. mai 2019.

Listen er ikke uttømmende, retten viser i kjennelsen også til opplysninger i andre dokumenter som ikke er offentlige.

Dommer Høgevold oppsummerer:

«De tidligere lovbruddene beskrevet over sammenholdt at han nå er siktet for grov voldtekt, gir grunn til alvorlig bekymring for at siktede på ny vil begå nye alvorlige lovbrudd, særlig voldslovbrudd og seksuallovbrudd. Siktedes livssituasjon slik denne blant annet er beskrevet i dok. 11,04,02 styrker sannsynligheten for nye lovbrudd.

Det gjelder en noe lavere faregrad for gjentakelse dersom det er frykt for at siktede vil begå alvorlig kriminalitet, jf. Rt. 2013 s. 955. Etter en samlet vurdering av momentene nevnt over er retten kommet til at det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye lovbrudd om han ikke fengsles.»

Fengsling av personer under 18 år kan ikke skje med mindre det er «tvingende nødvendig», påpeker retten, som ikke kan se at «meldeplikt, pålegg om bestemt oppholdssted eller andre vilkår i tilstrekkelig grad kan redusere gjentakelsesfaren».

«Slik saken står nå, er det dermed ingen aktuelle alternativer til varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 188 første og annet ledd, og fengsling er derfor tvingende nødvendig.»

Siktede risikerer en lengre fengselsstraff dersom han blir dømt for voldtekten, fastslår retten. Fordi begjæringen er begrunnet med gjentakelsesfare, tar påtalemyndigheten sikte på å holde ham fengslet frem til hovedforhandlingen, som man anslår vil kunne finne sted i august/september.

Aktors krav om brev- og besøkskontroll ble ikke innvilget av retten, hvilket påtalemyndigheten anket, og ba samtidig om oppsettende virkning. Retten tok begjæringen om oppsettende virkning til følge.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.